Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1596. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona), stran 2158.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/89 in Uradni list RS, št. 26/90 in 18/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 10. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o sprejetju zazidalnega načrta RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 3/89) in v skladu s prostorskimi sestavinami družbenega plana Občine Idrija za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 3/89) sprejme zazidalni načrt za območje RŽS 2 Halda (industrijska cona) v Idriji. Zazidalni načrt je izdelal BOŽIČ Inženiring, d.o.o., Idrija pod št. proj. 018/96, marec 1996.
2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualne spise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Teksti obsegajo:
– splošni del: registracija, izjave, notranja kontrola;
– normativna določila: predhodni pogoji, soglasja, sklep o javni razgrnitvi, sklep o sprejetju;
– obrazložitev obsega poglavja:
Uvod
1. Prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev,
2. Zasnovo izrabe prostora,
3. Prostorske ureditve po posameznih področjih (rušenje, ekološka sanacija, graditev),
4. Muzej v naravi,
5. Prometno in komunalno ureditev,
6. Varstvo pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami,
7. Etapnost izgradnje,
8. Zakoličba in odmiki,
9. Seznam lastnikov v območju,
10. Aproksimativna ocena stroškov.
Grafični del obsega:
1. Pregledno karto               M = 1:25000,
2. Prikaz prostorskih sestavin planskih
aktov M = 1:5000,
3. Situacijo obstoječaga stanja:
3.0.1. – kopijo katastrskega načrta       M = 1:1000,
3.0.2. – situacija obstoječega stanja
    – geodetski posnetek            M=1:500,
3.0.3. – Kopijo katastrskega načrta
    z novim stanjem              M=1:1000,
3.1.  – hidrologija              M = 1:1000,
3.2.  – geologija               M = 1:1000,
3.3.  – komunalna infrastruktura        M = 1:500,
    * vodooskrba
    – pitna voda
    – hladilna (tehnološka) voda
    – požarna voda
    * kanalizacija
    * energetika
    – elektrika
    – plin
    * telekomunikacije
    * promet
    – motorni
    – mirujoči (76 parkirnih mest)
    – peš, kolesarski
4. Zazidalno situacijo
4.1.  – rušitve                 M = 1:1000
4.2.  – arhitektura               M = 1: 500
    * objekti
    * muzej v naravi
    * ekološka sanacija – deponija
    * prometne površine
    * zelenice
    * vodni kanal – reke
    * proste površine
4.2.1. Prerez terena             M = 1: 200/200
4.2.2. Spomenik – objekt              M = 1: 25
4.2.3. Spomenik – pogled             M = 1: 500
4.2.4. Zakoličbeni elementi            M = 1: 500
4.2.5. Vmesna faza                M = 1: 500
5. Funkcionalne in oblikovne rešitve
5.1.  – tipična zasnova objektov
5.2.  – zunanji izgled
6. Idejne zasnove infrastrukture
6.1. Promet
   Vodovodno omrežje
   Hidrantno omrežje
   Hladilna voda
   Plin
6.2. Energetika (VNO, NNO, TP)
   Telekomunikacije (telefon, računalniška mreža, video mreža, javljanje požara)
6.3. Meteorna kanalizacija
   Cestna kanalizacija
   Fekalna kanalizacija.
II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA Z ZAZIDALNIM NAČRTOM
3. člen
Območje zazidalnega načrta leži v mestu Idrija na desnem bregu Idrijce med reko na zahodni strani in Rudarsko cesto (dovozna cesta do nekdanje separacije) na vzhodni strani, od upravne zgradbe RŽS na jugu in CČN na severu, izvzemši območje skladišča naftnega plina v Idriji, kjer velja poseben prostorsko izvedbeni načrt.
Meja poteka začenši od topilniškega mostu po desnem bregu Idrijce dolvodno do vtoka hudournika (parc. št. 50), ob njem gorvodno do trimeje parcel št. 50, 53, 498/1 (v območju), od koder zavije proti jugovzhodu ob mejah parcel št. 57/2, 61/2, 499/2 do Rudarske ceste (parc. št. 2667), jo prečka in poteka po vzhodni strani proti jugu do separacije, kjer obrne proti jugozahodu do trimeje parcel št. 508, 511 in 516 (v območju), po meji s parc. št. 511 do trimeje s parc. št. 555, 479, 480 (v območju), dalje proti jugu po meji med parcelama št. 479, 480 in 477 (obe v območju) in 478 do poti (parc. št. 556), od tu južno po vzhodni strani parkirišča do Rudarske ceste kjer prečka Arkovo ulico in obrne po drugi strani Arkove ulice do rudniške vratarnice, obrne proti zahodu do stopnic, ki vodijo na spodnji plato, kjer obrne proti severu po opornem zidu do vzorčevalnice, kjer obrne proti zahodu ca. 30 m daleč, obrne proti severu za ca. 30 m in zopet proti zahodu ca. 30 m do izhodišča.
V območju zazidalnega načrta so naslednje parcele oziroma deli parcel: 2603/14, 494/4, 50-del, 458/1, 57/2, 61/2, 498/1, 499/1, 499/3, 499/2, 2667-del, 498/2, 498/3, 500/1, 500/2, 500/3, 501/1, 501/2, 501/3, 502, 481, 488/1, 495, 496, 497/1, 494/1, 2603/16, 492, 493, 482, 480, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 483, 484, 485, 486, 490, 491, 488/1 in 487/1, vse k.o. Idrija mesto.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje je namenjeno gradnji poslovnih in proizvodnih objektov (industrijska cona) z vso potrebno cestno in komunalno infrastrukturo.
IV. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTORU
5. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:
– rušitve objektov,
– ekološko sanacijo območja z ureditvijo deponije kontaminirane zemljine s sanacijo topilniškega dimnika in zaščita,
– opredelitev muzeja v naravi in ohranitev kulturno pomembnega gradbenega fonda in zelenih površin,
– gradnjo industrijsko proizvodnih objektov,
– prometne površine in,
– komunalno infrastrukturo,
– proste in zelene površine.
6. člen
Rušitve objektov:
Porušijo se objekti na parcelah št.
490   – kotlovnica
491   – polnilnica Hg
495   – “vinča”
483-del – rotacijski peči I. in II.
777   – stanovanjski objekt
485   – cisterna mazuta
484   – vzorčevalnica
480   – dimnik kotlovnice Gostol zaradi dotrajanosti oziroma nefunkcionalnosti.
Na mestih rušitve se izdela plato na koto H = 327,70 m.
7. člen
Ekološka sanacija območja
Lokacija območja je na rudniški haldi (odlagališču ostankov od žganja živosrebrove rude). Koncentracija Hg je občutna in v smeri priti Idrijci pada. V nižjih plasteh so tudi ostanki bituminozne rude, imenovane skonca skrilavci, ki vsebuje povečano koncentracijo urana. Nasutje je debeline od 3 do 12 m.
Preprečiti je treba izluževanje živega srebra v reko:
– popolnoma je treba preprečiti vstop vode v dimovode,
– proste in prometne površine obdelati z asfaltno prevleko za zaščito pred vstopom vode v deponijsko telo,
– zelenice predhodno zaščititi pred vstopom vode,
– ob stiku hribine z nasutjem izvesti podporni zid kot zagatno steno globine 6 metrov vzdolž urejenega terena za preprečitev vstopa precejene pobočne vode v deponijsko telo,
– uvede se kvartalno spremljanje kakovosti vode nad in pod deponijo za ugotavljanje koncentracije izluževanja Hg iz deponijskega telesa,
– kontaminirane zemljine in ruševine se deponirajo na deponijah na desni strani predvidene ceste proti CČN oziroma Sp. Idriji,
– deponija kontaminiranih zemljin in ruševin se prekrije z drenažno folijo ali drugo enakovredno tehnično rešitvijo in zatravi,
– odvodnjavanje meteornih voda se izvede po koritnici na vzhodni strani ceste preko usedalnikov v reko.
Zaščita pred radonom:
– pod objekti se v nasutje vgradi perforine cevi tako, da je omogočeno naravno prezračevanje,
– pri hidroizolaciji se uporabi bitumenski trak z vmesno Al folijo,
– pohodna površina tal v objektih se zaščiti z epoksi zaščito,
– kinete za instalacije so zaščitene z neprekinjeno hidroizolacijo (možnost ustvarjanja podtlaka),
– uvede se kvartalna kontrola koncentracije radona v delovnih prostorih.
8. člen
Opredelitev muzeja v naravi in ohranitev kulturno pomembnega gradbenega fonda in zelenih površin:
– lokacija muzeja v naravi je ob ohranjeni rotacijski peči, na platoju pod objektom separacije,
– v rovu, ki je služil za dodatni transport rude iz separacije v topilnico, se izvede podzemni povezani hodnik med muzejskim delom v separaciji in platojem,
– uvede letna kontrola koncentracije radona in hlapov Hg,
– na to lokacijo se prenese sistem polnjenja Hg v jeklenke,
– Špirek – Čermakova peč se premesti iz sedanje lokacije v območje rotacijske peči (na plato pod bašerijo),
– ohrani se ena rotacijska peč za predelavo živosrebrnih rud z originalnimi tehničnimi rešitvami,
– območje obsega naslednje parc. št. oziroma dele:
483-del   rotacijska peč z dimno komoro
480-del   plato za rotacijsko pečjo
505-del   dimovod
506 in 507 pobočje ob separaciji
508     pobočje.
Postavitev in razporeditev bo izvedena po posebnem projektu, usklajenim med RŽS, Tehniškim muzejem Slovenije, Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine in tem zazidalnim načrtom.
9. člen
Gradnja industrijsko proizvodnih objektov
Na območju se zgradijo proizvodni objekti z vmesnimi aneksi z označbami S18/I (že zgrajen), S18/II, D, E in F:
– objekt S18/I (že zgrajen) je tlorisnih dimenzij 22 x 80,88 m, z višino kapi + 8,40 m in slemena +9,50 m,
– objekt S18/II je tlorisnih dimenzij 22 x 80 m, z višino kapi +8,40 m in slemena 9,50 m z aneksom dimenzij 6 x 40 m z enakima višinama,
– objekt D je tlorisnih dimenzij 80 x 36 m, višine kapi 8,40 m in slemena 9,50 m (lahko v dveh etažah) s povezavnim aneksom proti objektu S18 trapezne oblike dimenzij 30 in 26 x 22 m z enakima višinama kot objekt,
– objekt E je tlorisnih dimenzij 72 x 36 m, višine kapi 8,40 do 9,50 m, s povezavnim trikotnim aneksom 12 x 36 m enake višine,
– objekt F je trietažen (K+P+1) samostojen, tlorisnih dimenzij 40 x 40 m, višine slemena 16 do 9 m,
– proizvodni objekti D, E in F z aneksoma so armiranobetonske skeletne zgradbe, temeljene na uvrtanih pilotih globine 8 do 13 m,
– dovoljene tolerance so horizontalno ±3 m, višinsko ±1,50 m
– razpon nosilne konstrukcije je 20 m v rastru 10 m
– krovne konstrukcije so iz sendvič toplotno izolacijskih plošč na AB gredicah z elementi strešne osvetlitve (kupole, schedi…)
– nagib strešin je do 20°
– smer slemen je približno v smeri sever–jug (vzporedno s tokom reke Idrijce),
– fasadne oziroma obodne stene so opečne, debeline 20–30 cm s toplotno izolacijsko oblogo,
– fasade so obdelane s klinker opeko in plitvo fugirane oziroma drugih ustreznih materialov,
– kota tlakov v objektih ±0,00 je na višini 323,70 m in je določena na osnovi vgradnje ekološko obremenjenih ruševin in zavarovanja platoja v debelini 50–70 cm z zdravim materialom.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREDITEV
10. člen
Prometna ureditev
Dostop do objektov je po internih prometnih površinah od ceste M10/10 preko topilniškega mostu in po novi cesti vzdolž objektov S18, D in E z možnostjo povezave na cesto ob skladišču naftnega plina in po cesti v podaljšku topilniškega mostu med objektoma S18 in F.
V podaljšku Arkove ulice, mimo objektov F, S18, D, E in skladišča naftnega plina do centralne čistilne naprave (do meje območja urejanja) se zgradi javna cesta tako, da je možna prometna povezava Pod Golicami in preko Idrijce z M10/10, obenem pa je tudi alternativni dostop do novozgrajenih proizvodnih objektov in dostop do muzeja v na- ravi.
Elementi projektiranja so:
–Javna cesta
* računska hitrost        60 km/h
* minimalni horizontalni radij   500 m
* minimalni vertikalni radij    1000 m
* maksimalni vzdolžni nagib      5%
* normalni prečni prerez       10 m
* dva vozna pasova po       3,50 m
* enostranski pločnik       1,50 m
* bankina in koritnica      1,50 m.
Na zgornjem platoju (H 5= 330 m) je komunikacijski koridor širine 10 m, ki v enaki širini poteka od upravne zgradbe RŽS, vzhodno od ohranjene rotacijske peči v oddaljenosti 1 m, mimo ekoloških deponij ob zahodnem pobočju hribine do skladišča naftnega plina.
V koridorju ni dovoljen noben poseg razen sanacije pobočja, izgradnje komunikacij in odvodnjavanja ter posegov v zvezi varovanja, vzdrževanja, sanacije in namestitve tehniških eksponatov po posebnem projektu in z dovoljenjem spomeniško varstvene službe.
Med pločnikom in objekti je tovarniška ograja, ki je prekinjena z vrati širine 5 m na mestu priključka interne ceste v podaljšku topilniškega mostu.
– Interna cesta
* računska hitrost        30 km/h
* minimalni horizontalni radij    25 m
* minimalni vertikalni radij    200 m
* maksimalni vzdolžni nagib      5%
* normalni prečni prerez      6,50 m
* dva vozna pasova         2,50 m
* enostranski pločnik       1,50 m
Vse ceste in pločniki so izvedeni v protiprašni iz- vedbi.
V območju je parkirnih mest:
– znotraj tovarniške ograje 50 parkirnih mest,
– izven tovarniške ograje 26 parkirnih mest.
11. člen
Vodovod
Območje se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda z neoporečno pitno vodo po cevovodu preseka 125 mm.
Zgradi se povezavni cevovod preseka 125 mm od Arkove ulice ob levi strani javne ceste mimo objektov F, S18, D in E ter mimo skladišča naftnega plina do CČN, kjer se poveže z obstoječim cevovodom preseka 80 mm, ki prečka Idrijco.
Za oskrbo proizvodnega območja se zgradi cevovod od jaška pri objektu S14 preseka 125 mm po levem bregu rak do območja skladišča naftnega plina in po javni cesti ob povezovalnem cevovodu do priključno merilnega jaška na Arkovi ulici. S tako izvedbo je vodovodna oskrba zagotovljena dvostransko. Ta cevovod služi tudi kot požarno omrežje. Nadzemni hidranti so nameščeni tako, da je razdalja do kritične točke manjša od 80 m.
12. člen
Kanalizacija
Po območju urejanja je zgrajen glavni kanalski zbiralnik za odvod fekalnih odplak v CČN.
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
Fekalna kanalizacija se priključi na glavni kanalski zbiralnik. Neposredno pred vtokom v glavni kanalski zbiralnik mora biti zgrajen objekt za merjenje količin in kvalitete odpadnih vod.
Meteorne vode iz utrjenih površin (cestišča, parkirišča, dvorišča) se vodijo preko lovilcev olj in maščob v vodotok.
Meteorne strešne vode se posebej vodijo v vodotok.
Zaledne vode se zbirajo v obcestnem odprtem kanalu in se vodijo preko prečiščevalnega in usedalnega bazena, dimenzioniranega na prispevno območje, v vodotok.
Hladilna voda klimatov je iz Idrijce.
Hladilna voda tehnologije je v zaprti krog s posebnim čiščenjem enkrat letno.
13. člen
Za napeljave (elektrika, telefonija, računalniška povezava, video opazovalni sistem, centralni nadzorni sistem, komprimiran zrak, plin, tehnološka – hladilna voda) se izvede kabelska kanalizacija – kineta.
14. člen
Elektrika
Ukine se TP Topilnica RŽS.
Zgradi se nova TP topilnica, ki se priključi na daljnovod iz RTP 110/20 kV “industrija” do TP S14, ki se bo zaradi funkcionalnosti dvorišča prestavila v objekt S18 (druga faza).
Drugo napajanje je iz daljnovoda Idrija mesto zahod V TP S10.
Izvede se kompenzacija jalove energije.
Predvidena prestavitev TP S14 je v neposredni bližini obstoječe kabelske mreže, ki bo v celoti uporabljena.
15. člen
Telefonija
Lokacija notranje telefonske centrale se ne spreminja.
Povezava je izvedena s klasično telefonsko povezavo ali z optičnimi kabli in ustreznimi pretvorniki.
16. člen
Računalniška povezava
Razširitev računalniške mreže se poveže v obstoječi informacijski sistem.
17. člen
Video opazovalni sistem
Sedanji opazovalni sistem se razširi in dopolni z dodatnimi kamerami na komunikacijah in dopolni s senzorji z infrardečimi žarki.
18. člen
Centralni nadzorni sistem
Za spremljanje osnovnih karakteristik vseh vrst energij, regulacijo klime in spremljanje emisij in imisij ter javljanje požara se izvede centralni nadzorni sistem.
19. člen
Plin
Kot energent za ogrevanje v območju bo uporabljena mešanica zraka in utekočinjenega naftnega plina (UNP).
Ob desnem bregu Idrijce se zgradita od skladišča naftnega plina do topilniškega mostu in pod njim dva plinovoda:
– visokotlačni plinovod za potrebe mesta in
– nizkotlačni za potrebe industrije.
Na nizkotlačni plinovod bodo priključeni porabniki proizvodnih in pisarniških prostorov.
Trasa plinovodov poteka po zemljišču vodnega javnega dobra, zato si mora investitor plinovoda posebej pridobiti soglasje ministra za okolje in prostor po 22. členu zakona o varstvu okolja.
Začasna oskrba območja je iz obstoječe plinske postaje.
20. člen
Komprimiran zrak
Iz obstoječe kompresorske postaje na levem bregu Idrijce bo po talni kineti voden komprimiran zrak.
21. člen
Tehnološko hladilna voda
Tehnološko hladilna voda bo dovajana iz obstoječih črpališč iz Idrijce za potrebe klimatov v strojnici, za potrebe tehnologije v zaprti krog se voda dovaja enkrat letno po čiščenju.
Za uporabo vode iz reke si mora uporabnik pridobiti koncesijo.
22. člen
Hlajenje prostorov
Iz strojnice klimatov do porabnikov bodo razvodi iz pocinkanih cevi pod stropom v objektih.
23. člen
Vodni kanal za HE Marof – rake
Preko območja poteka vodni kanal za oskrbo z vodo za HE Marof. Kanal je odkrit in pokrit.
Kanal ostane do čistilca odkrit, naprej je pokrit.
Med čistilcem in obstoječo vtočno zapornico se prekrije z AB ploščo. Objekt zapornice z zapornico se odstrani, lahko se objekt restavrira in uredi kot pomnik.
Dolvodno od zapornice se spremeni trasa prekritega dela kanala tako, da poteka pod interno cesto, med skladiščem plina in Idrijco ter se v območju CČN priključi na obstoječo traso.
S prestavitvijo se hidravlične karakteristike ne poslabšajo.
Stabilnost kanala je zagotovljena.
Bregova odprtega kanala sta zaščitena z varovalno ograjo, ki je na levem bregu kanala podaljšana do Idrijce tako da je preprečen dostop v območje naprav jezu.
Zaradi poteka ceste ob desnem bregu kanala se stena kanala primerno uredi.
Delavcem upravljalca kanala je vedno omogočen kontroliran dostop do kanala zaradi obratovanja in vzdrževalnih del.
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
24. člen
Objekti so locirani v nizu vzporedno z Idrijco in so višinsko deljeni z dvema aneksoma. Objekti so lahko višinsko razgibani, kolikor je zaradi tehnologije to mogoče.
Fasade proti Idrijci in mestu naj se praviloma prilagajajo obstoječim fasadam objektov na levi strani Idrijce.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte in zunanjo ureditev mora vsebovati rešitve:
– gradnja je skeletna z opečnimi polnili,
– objekti so načelno enoetažni, kjer je možnost pa dvoetažni,
– smer slemen je vzporedna s strugo Idrijce,
– krovna konstrukcija je iz sendvič toplotno izolacijskih plošč z elementi strešne osvetlitve (sched, kupole…),
– nagib strešin je do 20°,
– fasade so opečne oziroma iz ustreznega materiala, primernega za mestno okolje.
Prometne površine (javne in interne) so protiprašno obdelane.
Ob interni cesti vzdolž odprtih rak je varovalna ograja, ki se oblikovno prilagaja ograji na topilniškem mostu.
Ločilni pas med rakami in Idrijco se uporablja kot prosta površina in se hortikulturno uredi z avtohtonim nizkim in visokim trajnim rastlinjem.
Strmo pobočje na vzhodnem delu območja se dodatno zasadi z visokim trajnim avtohtonim rastlinjem.
Zelenice znotraj tovarniške ograje se zatravijo in hortikulturno uredijo.
VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
25. člen
Objekti, navedeni v 6. členu tega odloka se rušijo.
Pred rušitvijo bo izdelana fotodokumentacija posameznih objektov za potrebe arhivskega varstva.
Za rušenje si bo investitor pridobil rušitveno dovoljenje.
Za zrušni material mora biti pred dokončnim deponiranjem izvedena analiza obremenjenosti s Hg in radonom ter njegovimi potomci zaradi določitve mesta in načina dokončnega deponiranja.
VIII. ETAPNOST IZGRADNJE
26. člen
Gradnja se bo izvajala v več etapah:
I. etapa:
– rušenje objektov kemijski laboratorij, polnilnica Hg, rotacijske peči in spremljajoči dotrajani objekti,
– utrditev platoja na južnem delu območja,
– gradnja dela objekta S18,
– gradnja komunalne infrastrukture za objekt S18, dimenzioniran na končne vrednosti in pripadajočo zunanjo ureditev.
II. etapa:
– gradnja drugega dela objekta S18 z aneksom,
– gradnja pripadajoče infrastrukture s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
III. etapa:
– premestitev in prekritje vodnega kanala za HE Marof (rake),
– gradnja objekta D s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo,
– zasaditev pobočja.
IV. etapa:
– izgradnja javne ceste od upravne zgradbe RŽS do skladišča naftnega plina,
– izgradnja nove TP topilnica,
V. etapa:
– oblikovanje prostora za muzej v naravi, določitev in postavitev eksponatov.
VI. etapa:
– ureditev objekta “separacija” v turistični objekt.
VII. etapa:
– gradnja objekta E z aneksom,
– izgradnja TP S20,
– dokončanje gradnje infrastrukture,
– dokončanje zunanje ureditve na severnem delu območja.
IX. etapa:
– gradnja objekta F,
– dokončanje gradnje infrastrukture in zunanje ureditve.
Etapnost gradnje je načelno po zgornjem vrstnem redu, lahko se izvaja več etap sočasno, vendar kot zaključeno celoto, lahko se spremeni tudi vrstni red.
Ves čas izvajanja je možno redno vzdrževanje proizvodnih in poslovnih objektov ter sprememba namembnosti rabe v okviru osnovne usmeritve dejavnosti v območju – elektrokovinarska dejavnost.
IX. IZRABA PROSTORA DO ZAČETKA GRADNJE
27. člen
Izraba prostora v vmesni fazi (do pričetka gradnje posameznega objekta ali zaključene celote) je uporaba prostora namenjena dosedanji izrabi na območju objektov D in E ter pobočja vzhodno od javne ceste in območja muzeja v naravi.
Območje objekta F se v vmesni fazi uredi kot funkcionalno zemljišče za obračanje tovornih vozil in parkiranje.
X. TOLERANCE
28. člen
Toleranc razen dovoljenih v 9. členu tega odloka ni.
Vsa druga odstopanja so predmet sprememb in dopolnitev tega zazidalnega načrta, sprejemajo se po enakem postopku.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
29. člen
Investitor mora določiti obseg in način kontrolnega monitoringa Hg in radona pred pričetkom gradnje objektov in v času uporabe tega prostora (zrak v in izven objektov, zemljino, pobočne vode v usedalnikih, mulj v usedalnikih, reko Idrijco gor in dolvodno od objektov). V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne ukrepe.
Izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da povzroča čimmanj hrupa in prahu ter gradnjo omejiti na dnevni čas.
XII. NADZOR
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor – izpostava Idrija.
XIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri službi za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija in Upravni enoti Idrija.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35211-1/97
Idrija, dne 10. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franc Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost