Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1631. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1997, stran 2202.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 21. seji dne 9. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 1997
1. člen
Proračun Občine Turnišče za leto 1997 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 145,990.100,53 SIT in se razporedijo za:
– delo občinskih organov         20,600.000,00 SIT
– socialne transferje            350.000,00 SIT
– plačila na področju družbenih
dejavnosti                56,872.451,00 SIT
– plačila storitev, subvencije
in intervencije v gospodarstvu      19,157.000,00 SIT
– druge odhodke             17,604.649,53 SIT
– odhodke investicijskega značaja    29,456.000,00 SIT
– finančne tokove, oblikovanje
rezerv in druge obveznosti        1,950.000,00 SIT
3. člen
V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1997.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 1997.
Št. 6/21-97
Turnišče, dne 21. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.
OBČINA TURNIŠČE
ŠTEFANA KOVAČA 73

      Plan prihodkov in odhodkov Občine Turnišče za leto 1997


PLAN 1997
------------------------------------------------------------------------
PRIHODKI                               SIT
------------------------------------------------------------------------

I.   Prenešeni prihodki                73, 601.427 ,53
 1.   Prenešeni prih. iz rep. pro. za fin.
    izravna.                      73,600.000,00
 2.   Prenešeni pres prih. iz l. 96 - pror. OT        1.427,53
II.   Dohodnina                     59,471.261,00
 1.   Davek od osebnih prejemkov             50,200.000,00
 2.   Davek od oseb. prej. - pogodbeno delo        1,500.000,00
 3.   Davek od nagrad                    100.000,00
 4.   Dohodnina - letni obračun              1,800.000,00
 5.   Davek iz dohodka iz dejavnosti           2,500.000,00
 6.   Davek iz dohodka iz kmetijstva             50.000,00
 7.   Davek iz lastništva kapitala              40.000,00
 8.   Davek iz dohodka iz premoženja           1,551.261,00
 9.   Davek od dohodka iz premož. pravic         1,250.000,00
 10.  Zamudne obresti od dohodnine             480.000,00
III   Prih. od dav. na prom. proiz. in stor.        652.000,00
 1.   Davek na promet nepremičnin              652.000,00
IV.   Prihodki od davkov na premoženje           379.412,00
 1.   Davek na dediščine in darila             250.000,00
 2.   Davek od iger na srečo                129.412,00
V.   Prihodki od taks, povračil in den. kaz.       3,906.000,00
 1.   Komunalne takse                   1,506.000,00
 2.   Prispevek za uporabo stavb. zemljišč        2,400.000,00
VI.   Prihodki od lastne dej. in dru. prih.        7,980.000,00
 1.   Najemnine                      1,200.000,00
 2.   Nadom. za sprem. nam. stavb. zemlj.          250.000,00
 3.   Prisp. za vzdržev. gozdnih cest            100.000,00
 4.   Prisp. za uzurpacijo in degr. prostora         20.000,00
 5.   Požarni sklad                     500.000,00
 6.   Odplačila anuitet za stanov.             330.000,00
 7.   Razni drugi prihodki                 200.000,00
 8.   Prih. od prodaje premoženja             1,380.000,00
 9.   Prih. od povrač. stroš. oskrbnin                -
 10.  Prih. od drugih storitev (telefon)         1,000.000,00
 11.  Prih. iz naslova čišč. in kurjave           600.000,00
 12.  Prih. Min. za EOR - ceste              2,400.000,00
    SKUPAJ PRIHODKI                  145,990.100,53

------------------------------------------------------------------------
ODHODKI
------------------------------------------------------------------------
I.   Delo občinskih organov               20,600.000,00
 1.   Bruto osebni dohodki zaposlenih           9,600.000,00
 2.   Drugi prejemki                   1,000.000,00
 3.   Prispevki delodajalca                2,200.000,00
 4.   Letna nadomestila (NO, organi OS,   komis.)     900.000,00
 5.   Sejnine                       1,500.000,00
 6.   Materialni stroški                 5,400.000,00
 6.1.  Stroški objav in oglasov               400.000,00
 6.2.  Storitve drugih                    400.000,00
 6.3.  Kurjava in elektrika                 650.000,00
 6.4.  Materialni odhodki                 3,950.000,00
II.   Socialni transferi                  350.000,00
 1.   Subvencije najemnin                  350.000,00
III.  Sredstva za družbene dejavnosti          56,872.451,00
 1.   Vzgoja in izobraževanje              11,603.000,00
 1.1.  Materialni stroški šole               4,600.000,00
 1.2.  Sredstva za vzdrževanje in obnovo          4,266.000,00
 1.3.  Dodatni programi                  2,487.000,00
 1.4.  Jelkovanje                      250.000,00
 2.   Šolski prevozi učencev               4,800.000,00
 3.   Ljudska univerza                   676.200,00
 4.   Otroško varstvo                  26,410.000,00
 4.1.  Vzgojno var. dej. - do polne EC          24,660.000,00
 4.2.  Drugi odhodki - do polne EC - druge občine     1,500.000,00
 4.2.1. Jelkovanje                      250.000,00
 5.   Socialno skrbstvo                  4,340.000,00
 5.1.  Domska oskrba                    2,000.000,00
 5.2.  Sofinanciranje centra za socialno delo       1,500.000,00
 5.3.  Sofinanciranje humanitarnih organizacij        100.000,00
 5.4.  Drugi odhodki                    1,040.000,00
 5.4.1. Sofin. prevoz. stroš. varovancev           300.000,00
 5.4.2. Stroški skrbništva, pravna pomoč, pogrebi       300.000,00
 5.4.3. Razni drugi odhodki                  440.000,00
 6   Kultura                       2,593.251,00
 6.1.  Sofinanciranje deleža rep. programov        1,193.251,00
 6.2.  Sofinanciranje kulturnih društev           200.000,00
 6.3.  Sofinanciranje vzdrž. kulturnih spomenikov      200.000,00
 6.4.  Drugi odhodki                    1,000.000,00
 6.4.1. Sof. akcij medobčin. pomena              400.000,00
 6.4.2. Razni drugi odhodki                  100.000,00
 6.4.3. Vzdrževanje kulturnih objektov            500.000,00
 7.   Telesna kultura                   3,600.000,00
 7.1.  Sofinanciranje športnih društev           2,800.000,00
 7.1.1. NK Turnišče                     1,000.000,00
 7.1.2. NK Renkovci                      400.000,00
 7.1.3. NK Nedelica                      400.000,00
 7.1.4. SD Štefan Kovač                   1,000.000,00
 7.2.  Strokovno izobraževanje trenerjev           200.000,00
 7.3.  Šolski šport                     200.000,00
 7.4.  Nagrada perspekt. športnikom             100.000,00
 7.4.  Drugi odhodki                     300.000,00
 8.   Zdravstvo 2,850.000,00
 8.1.  Zdravstveno zavarov. nezavarov. oseb        2,500.000,00
 8.2.  Mrliško ogledna služba                250.000,00
 8.3.  Stroški varovancev v zavod. s pril. progr.      100.000,00
 8.4.  Sofinancir. nabave rešilnega vozila
IV.   Plačila stor. ter subv. in inter. gospo.      19,157.000,00
 1.   Plačila stor. organizacijam s podr. gospod.     2,510.000,00
 1.1.  Vzdrževanje lokalnih cest              2,510.000,00
 2.   Subven. organiz. z drugih podro.   gospod.    5,311.000,00
 2.1.  Subvencije na področju kmetijstva          5,311.000,00
 3.   Sredstva za požarno dejavnost            3,400.000,00
 3.1.  Sredstva za Gasil. pov.   Občine Turnišče     2,300.000,00
 3.2.  Sredstva za zaščito in reševanje           700.000,00
 3.3.  Sredstva požarnega sklada               400.000,00
 4.   Sredstva za razvoj gospod. dejavnosti        6,936.000,00
 4.1.  Benificiranje obrestnih mer             2,436.000,00
 4.2.  Sofinanciranje centra za podjetništvo        1,000.000,00
 4.3.  Javna dela                     3,500.000,00
 5.   Urejanje prostora                  1,000.000,00
 5.1.  Posegi v prostor                  1,000.000,00
V.   Drugi odhodki                   17,604.649,53
 1.   Stroški plačilnega prometa
 2.   Sredstva za krajevne skupnosti           14,600.000,00
 2.1.  Stroški javne razsvetljave             2,600.000,00
 2.2.  Sofinanciranje programov KS            12,000.000,00
 3.   Sredstva za druge javne potrebe           1,650.000,00
 3.1.  Vzdrževanje gozdnih cest               150.000,00
 3.2.  Sofinanc. izgrad. telef. omrežja
 3.3.  Sredstva za ekološko rento - Dolga vas       1,500.000,00
 4.   Drugi odhodki                    1,354.649,53
 4.1.  Dotacija druš., polit. strankam            903.222,00
 4.2.  Drugi odhodki                     201.427,53
 4.3.  Sredstva za jelkovanje otrok- nevklj. v vrtec     250.000,00
 4.4.  Financiranje političnih strank
VI.   Odhodki investicijskega značaja          29,456.000,00
 1.   Investicije na področju dela občin. organ.     1,200.000,00
 1.1.  Nabava opreme za potrebe obč. organov        1,200.000,00
 2.   Investicije na področju družb. dejavnosti      2,000.000,00
 2.1.  Invest. vzdržev. - VVO               2,000.000,00
 3.   Investicije na področju stanov. gradnje
 4.   Investicije na področju komunale          26,256.000,00
 4.1.  Sredstva za izdelavo načrtov za kanalizacijo    5,000.000,00
 4.2.  Vodovod Renkovci-Turnišče             10,000.000,00
 4.3.  Odvodnjavanje 1,000.000,00
 4.4.  Uredite vaških cest in sofin. razv. planov     10,256.000,00
VII.  Finančni tokovi, rezerve in dru. obv.        1,950.000,00
 1.   Krediti
 2.   Proračunska rezerva                 1,950.000,00
 2.1.  Stalna proračunska rezerva              750.000,00
 2.2.  Tekoča rezerva                   1,200.000,00
------------------------------------------------------------------------
    SKUPAJ ODHODKI                  145,990.100,53
------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost