Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1585. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Globoko, stran 2143.

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)in 13. in 14. člena statuta Krajevne skupnosti Globoko, je Svet krajevne skupnosti Globoko na 15. seji dne 4. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Globoko
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Globoko.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 6. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija.
Kot dan razpisa referenduma se določi 21. 4. 1997. Od tega dne se računajo roki, ki so potrebni za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje programa krajevnega samoprispevka, in sicer:
I. Sofinanciranje adaptacije gasilskega doma Globoko do višine 5,000.000 SIT.
II. Programi komunalne infrastrukture po vaseh:
a) Globoko: asfaltiranje cestnih odsekov brez priprave tampona in ureditve odvodnjavanja in sicer: Krič – Verstovšek 170 m, Krajnčič – Sušin 140 m, Krajnčič – razcep Černelič, Harapin 185 m, Razcep – černelič 130 m, Razcep – Harapin 140 m, Petančič – Hode 120 m, Kečman – Cizl 300 m, Preskar – Matjašič 240 m, Preskar – Preskar 60 m, Hode – Hode 220 m, Hode – Poček 260 m, odcep Pilkc 200 m, Leskovšek – Strgar 60 m, Dimič – Kos 80m, odcep Kene Ivan 100 m, odcep Krevelj 45 m.
b) Piršenbreg: – preplastitev lokalne ceste Globoko – Dednja vas v dolžini ca. 2.500 m na območju KS Globoko
– modernizacija cestnega odseka Dole v dolžini 760m (priprava tampona in asfaltiranje)
– asfaltiranje cestnih odsekov brez priprave tampona in ureditve odvodnjavanja: odcep Verstovšek, Cizl 350 m, Odcep Petančič 50 m, odcep Dirnbek Slavko 50 m, Bibič – Kostrevc 200 m, odcep Ogorevc Ivko 350 m, Kežman – Novak 300 m, Novak – Pšeničnik 300 m, Novak – Uršič 150 m, Vidmar – Škof 100 m, odcep Račič 50 m, Hode – Ogorevc 150 m, Hode – lovski dom 280 m, odcep Sv. Barbara 250 m.
– sofinanciranje modernizacije ceste Slopno Pšeničnik – meja KS Pišece do višine 2,000.000 SIT.
– gramoziranje odseka Uršič – Uršič 300 m.
c) Bojsno: – modernizacija cestnih odsekov Jelčič – Erban 550m in Gleševna – Umek 380m.
– izdelava tehnične dokumentacije (LD, PGD, PZI) in gradnja javne razsvetljave ob lokalnih cestah v vasi Bojsno na odsekih Kržan Jože – Verstovšek 900 m, Avtobusna postaja – Jug 550 m, Antea d.o.o. – Škof Franc 900 m in Štrucl – Jelčič 600 m.
d) Brezje: – modernizacija cest Hriberšek – Sevnik – meja KS Pišece 2220 m, Hriberšek – Kovačič 630 m.
– asfaltiranje cestnih odsekov brez priprave tampona in ureditve odvodnjavanja: Gleševna – Sodič 260 m in odcep Bratanič Jože 420 m.
– gramoziranje odcepa Žgalin 440 m.
e) Mali vrh: – modernizacija ceste Jakob – Rudjek 1900 m.
– preplastitev ceste Strgar – Jakob 730 m.
– asfaltiranje cestnih odsekov brez priprave tampona in ureditve odvodnjavanja: Strgar – Molan 400 m (z dobavo 400 m3 gramoza), Mežič – Ogorevc 150 m, Rožmam –- Rožman 600 m (in dobava 600 m3 gramoza), London – Černelič 180 m, Teodorovič – Golob 170 m, odcep – Juratovec 130 m, Škofca – Kostevc 170 m, odcep Sotošek 90 m.
III. Sofinanciranje projekta kanalizacije s čistilno napravo, javne razsvetljave in pločnika Globoko v višini 4,862.092 SIT.
Skupna vrednost programov, ki se bodo financirali iz sredstev samoprispevka znaša 89,265.967 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
Zavezanci, ki plačujejo samoprispevek v vasi Piršenbreg (Uradni list RS, št. 1/95) in so tudi zavezanci po tem sklepu, začno plačevati samoprispevek po izteku samoprispevka v vasi Piršenbreg in ga plačujejo do 30. 6. 2002.
Zavezanci, ki plačujejo samoprispevek v vasi Bojsno (Uradni list RS, št. 8/94) in so tudi zavezanci po tem sklepu začno plačevati samoprispevek po izteku samoprispevka v vasi Bojsno in ga plačujejo 5 let, to je od 1. 3. 1999 do 28. 2. 2004.
5. člen
1. Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so občani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Globoko ali imajo na tem območju običajno prebivališče, in sicer:
– 3% od od neto plač, nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni)
– 3% od neto pokojnin
– 3% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine od zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost (s.p.) in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri DU – izpostava Brežice (z območja Krajevne skupnosti Globoko).
– 10% od katastrskega dohodka
– 2% od povprečne plače, krajani, ki se nahajajo na začasnem delu v tujini. Povprečna plača je plača, ki se uporablja kot osnova za olajšavo zavezancev pri plačevanju dohodnine.
V primeru, da bo zglasovan občinski samoprispevek, se stopnje v prvem odstavku zmanjšajo za višino občinskega samoprispevka.
2. Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so tudi lastniki nepremičnin, ki jim bo zboljšana uporaba nepremičnin z realizacijo programa samoprispevka in niso rezidenti Krajevne skupnosti Globoko, in sicer:
– v višini 3.000 SIT na mesec plačujejo naslednji zavezanci: Glavič Zdenka, Jakčeva 38, Ljubljana, Zorčič Marija, Glinškova ploščad 18, Ljubljana, Filipčič Branko, Pišece 116, Filipčič Franc, Pišece 116, Ugovšek Mira, Spodnje Pirniče 18a, Medvode, Sodič Janez, Pišece 117, Travnikar Silvo, Dečno selo 18, Artiče, Šurbek Vlado, Župančičeva 17, Brežice, Djordjevič Aleksander, Maistrova 2, Brežice, Lavrih Rudolf, Drenov Grič 138, Vrhnika, Zevnik Mihael, Golniška 97, Kranj, Kržan Jože, Delavska ulica 6, Senovo, Sušin Slavko, Kosovelova 17, Brežice, Kržan Irena, Črnc 19, Brežice, Poljanšek Miloš, Na dolih 41, Ljubljana, Barlič Jelka in Branko, Valvazorjeva 34, Brežice, Knez Igor, Na Bistrici 15, Laško, Umek Ferdinand, Kolodvorska 4b, Krško, Kocbek Martin, Rigonce 37, Dobova, Vučajnk Darko, Mali Obrež 27, Dobova, Nagode Marija, Milavčeva 43/b, Brežice, Strašek Franc, Avenija Vukovar 226/e, Zagreb, Todorovič Miloš, Kešetovo 10, Trbovlje, Erban Martin, Bizeljska cesta 27, Brežice, Verstrovšek Ana, Bratov Milavec 69, Brežice, Cvetkovič Jože, Veliki Obrež 20, Dobova, Zakšek Anka, Šubičeva 7, Brežice, Deržič Andrej, Bukošek 5, Brežice, Kostrevc Jože, Škvarčeva 5, Brežice, Drugovič Ivan, Zgornji Obrež, Artiče, Rebernik Stanko, Bizeljska cesta 26, Brežice, Cizel Alojz, Krška vas 59, Krška vas, Rožman Blaž, Podvinje 29, Kapele, Šetinc Franc, Prečna pot 16, Brežice, Ferenčak Alojz, Razlagova 4, Brežice, Zidarič Franc, Sela 17, Dobova, Vračun Ivan, Ul. Gregoriča 6, Brežice, Stergar Stanko, Sela 28, Dobova, Drugovič Slavko, Blatno 43, Pišece, Ogorevc Ivan, Jurčičeva 23, Brežice, Ogorevc Stanko, Trdinova 6, Brežice, Kostevc Ivan, Gregorčičeva 11, Brežice, Ogorevc Martin, Krška vas 23, Brklačič Ankica, Badeličeva 11, Zagreb, Žibert Niko, Lapajnetova 18, Krško, Peterkovič Franc, Črnc 11, Brežice, Bajc Ivan, Cvetna Ul. 4, Dobova, Krivec Alojz, 3301 Petrovče 94, Škvarč Ivan, Vel. Obrež, Dobova, Kovačič Martin, Črnc 47, Brežice, Cizl Jože, Brezina 64/b, Brežice, Polovič Franc, Sela 2, Dobova, Bibič Jože, Blatno 41, Pišece, Golubovič Gordana, Bizeljska cesta 20, Brežice, Kos Rozika, Armeško 36, Brestanica, Mijakovič Lazo, Šolska 9, Brežice, Kopinč Branko, Kocbekova 9, Brežice, Juratovec Tinko, Brezina 54, Brežice, Šekoranja Ivan, Adamičeva 4, Ljubljana, Miler Avgust, Nade Ovčakove 18, Ljubljana, Korajič Velimir, Šolska 9, Brežice, Kopinč Stane, Ilirska 17, Dobova, Januška Jože, Gaberje 45, Dobova, Dvoršak Jožef, Blatno 46, Pišece, Urek Mihelca, Glogov brod 7, Artiče, Belovari Davor, Partizanska 27, Trbovlje, Zenili Jožica, Opekarska 12, Brežice, Pirnat Miro, C. Tončke Čečeve 57, Trbovlje, Černelič Martin, Rigonce 17, Dobova, Cizelj Ivan, Dugi dol 28, Zagreb, Zobec Franc, Fabianijeva 11, Ljubljana, Istenič Janez, Stara vas 7, Bizeljsko, Majkič Milan, Trg izgnancev 14, Brečice, Verstovšek Frida, Efenkova 1, Velenje, Košir Franc, Koširjeva cesta 8, Škofja Loka, Tasič Anton, Trg izgnancev 13, Brežice, Kostevc Štefka, Bizeljska cesta 20, Brežice, Ogorevc Vinko, Brezina 71 b, Brežice, Kajs Joče, Samova 10, Brečice, Dirnbek Ivan, Ulica Kozjanskih borcev 42, Brežice, Crnovršanin Jožefa, Bojsno 20a, Globoko;
– v višini 1.500 SIT na mesec plačujejo naslednji zavezanci: Lepšina Miha, Cundrovec 11, Brežice, Ogorevc Stanko, Kapele 39/a, Kapele, Varlec Anica, Dečna sela 32/a, Artiče, Rožman Miran, Glogov Brod 1, Artiče, Aritonovič Ivana, Majstrova 4, Brežice, Ferlan Daniela, Vrhje 54, Kapele, Janežič Boris, Župelevec 58, Kapele, Avžin Ivan, Mihalovec 27, Dobova, Prosevc Vinko, Podvinje 16, Kapele, Erkič Anica, Maistrova ulica 8, Brežice, Špan Pavel, C. 4 julija 67, Krško, Škaler Miroslav, Vel. Obrež 78, Dobova, Geršak Vjekoslav, Glogov brod 10, Artiče, Habinc Slavko, Brezina 2, Brežice, Bosina Jože, Veliki Obrež 2 A, Dobova,
– v višini 1.000 SIT na mesec plačujejo naslednji zavezanci: Trampuš Terezija, Stara vas 14, Bizeljsko, Šušterič Jože, Kosovelova 8, Brežice, Krošelj Franc, Vrhje 39, Kapele, Kramer Ivan, Jereslavec 2, Kapele, Peterkovič Rado, Curnovec 1, Sromlje, Varlec Ana, Podgorje 78, Pišece, Umek Terezija, Župelevec 37a, Kapele, Maček Ana, Kalinova 1, 41421 Hrvatski Leskovac, Šekoranja Martin, Vitna vas 9, Bizeljsko, Piltaver Ivana, Prečna pot 4, Brežice, Vidmar Vincenc, Dednja vas 61, Pišece, Špehar Rajmund, Dednja vas 61, Pišece, Markovič Josipina Petrinjska, Zagreb, Jakovina Fanika, Poljska 20, Ključ, 41292 Šenkovec, Žumer Ivan, Celjska cesta 23, Rogaška Slatina, Molan Ernest, Trg revolucije 24, Trbovlje, Rožman Alojz, Bukošek 49, Brežice, Štok Marija, Pivška 2, Postojna, Jagodič Jože, Veliki Obrež 51, Dobova, Bibič Jože, Blatno 41, Pišece, Turšič Ivan, Klakovec 10, Krapinjske Toplice, Kos Andreja, Brezina 42 a, Brežice, Vogrinc Jože, Vrhje 41, Kapele, Pšeničnik Slavko, Prečihova 12, Brežice, Strasner Ljudmila, Vel. Obrež 1a, Dobova, Šekoranja Vlasta, Dramlja 4, Bizeljsko, Kostevc Ana, Župelevec 4, Kapele, Šepetavc Franc, Župelevec 42, Kapele, Mak Marija, Župelevec 2, Kapele, Unetič Jože, Župelevec 1, Kapele, Kežman Vinko, Vel. Obrež 36/d, Dobova, Šafer Milan, Župelevec 45/a, Kapele, Nežič Vladimir, Razgonska cesta 72, 41293 Dubravica (HR), Pletež Matija, Gornji Čemehovac 38, 41294 Kraljevac na Sutli, Horvat Stjepan, Sutlanske doline 15, 41293 Dubravica, Lupšina Martin, Br. Milavec 46, Brežice, Tršelič Bogomir, Gor. Lenart 31, Brežice, Glogušek Jože, Mihalovec 61, Dobova, Drugovič Marjan, Blatno 43, Pišece, Pinterič Angela, Sp. Pohanca 18, Artiče, Kos Marija, Mihalovec 47, Dobova, Vogrinc Franc, Cundrovec 4, Brežice, Vogrinc Anton, Bukošek 59, Brežice, Ogorevc Miha, Opekarska 10, Brežice, Kržan Andrej, Bogdan, Marof 10, Brežice, Ogorevc Jožefa, Sela 70, Dobova, Jurečič Jožica, Sela, Dobova, Zorič Doroteja, Usnjarska pot 1, Brežice, Pšeničnik Ivan, Vrhje 68, Kapele, Kovačič Ivan, Vrhje 73, Kapele, Nikolič Marija, Adamičeva ulica 9, Ljubljana, Previč Kotarski Fanika, Pavla Videtoviča 2, Samobor, Stafelt Darinka, Bojsno 9, Globoko.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Globoko ter zavezanci iz drugega odstavka 5. člena tega sklepa.
Zavezanci iz prvega odstavka 5. člena, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo od zaposlenih in upokojencev izplačevalci pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek od zavezancev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka in drugega odstavka 5. člena tega sklepa bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Globoko dostaviti seznam zavezancev in zneske samoprispevka za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in davčni urad – izpostava Brežice. Od zavezancev, ki ne bodo poravnali zneskov samoprispevka, bo izvršena izterjava po predpisih, ki veljajo za pobiranje davkov.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnico, ki je sestavni del tega sklepa.
10. člen
Za izvedbo programa samoprispevka skrbi svet KS Globoko, ki poroča o zbiranju in uporabi sredstev na zboru krajanov.
Svet KS odloči o načinu uporabe sredstev, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta KS Globoko
Ivan Živič l. r.
          Krajevna skupnost Globoko


            G L A S O V N I C A

za glasovanje na referendumu dne 1. 6. 1997, za uvedbo krajevnega
samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002


Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje
programa krajevnega samoprispevka, in sicer:

I. Sofinanciranje adaptacije gasilskega doma Globoko do višine
5,000.000 SIT.

II. Programi komunalne infrastrukture po vaseh:

a) Globoko: asfaltiranje cestnih odsekov brez priprave tampona in
ureditve odvodnjavanja, in sicer: Križ - Verstovšek 170 m,
Krajnčič - Sušin 140 m, Krajnčič - razcep Černelič, Harapin 185
m, Razcep - Černelič 130 m, Razcep - Harapin 140 m, Petančič -
Hode 120 m, Kežman - Cizl 300 m, Preskar - Matjašič 240 m,
Preskar - Preskar 60 m, Hode - Hode 220 m, Hode - Poček 260 m,
odcep Pilkc 200 m, Leskovšek - Strgar 60 m, Dimič - Kos 80 m,
odcep Kene Ivan 100 m, odcep Krevelj 45 m.

b) Piršenbreg: - preplastitev lokalne ceste Globoko - Dednja vas
v dolžini ca. 2.500 m na območju KS Globoko

- modernizacija cestnega odseka Dole v dolžini 760 m (priprava
tampona in asfaltiranje)

- asfaltiranje cestnih odsekov brez priprave tampona in ureditve
odvodnjavanja: odcep Verstovšek, Cizl 350 m, Odcep Petančič 50 m,
odcep Dirnbek Slavko 50 m, Bibič - Kostrevc 200 m, odcep Ogorevc
Ivko 350 m, Kežman - Novak 300 m, Novak - Pšeničnik 300 m, Novak
- Uršič 150 m, Vidmar - Škof 100 m, odcep Račič 50 m, Hode -
Ogorevc 150 m, Hode - lovski dom 280 m, odcep Sv. Barbara 250 m.

- sofinanciranje modernizacije ceste Slopno Pšeničnik - meja KS
Pišece do višine 2,000.000 SIT.

- gramoziranje odseka Uršič - Uršič 300 m.

c) Bojsno: - modernizacija cestnih odsekov Jelčič - Erban 550 m
in Gleševna - Umek 380 m.

- izdelava tehnične dokumentacije (LD, PGD, PZI) in gradnja javne
razsvetljave ob lokalnih cestah v vasi Bojsno na odsekih Kržan
Jože - Verstovšek 900 m, Avtobusna postaja - Jug 550 m, Antea
d.o.o. - Škof Franc 900 m in Štrucl - Jelčič 600 m.

d) Brezje: - modernizacija cest Hriberšek - Sevnik - meja KS
Pišece 2220 m, Hriberšek - Kovačič 630 m.

- asfaltiranje cestnih odsekov brez priprave tampona in ureditve
odvodnjavanja: Gleševna - Sodič 260 m in odcep Bratanič Jože 420
m.

- gramoziranje odcepa Žgalim 440 m.

e) Mali vrh: - modernizacija ceste Jakob - Rudjek 1900 m.

- preplastitev ceste Strgar - Jakob 730 m.

- asfaltiranje cestnih odsekov brez priprave tampona in ureditve
odvodnjavanja: Strgar - Molan 400 m (z dobavo 400 m3 gramoza),
Mežič - Ogorevc 150 m, Rožmam- Rožman 600 m (in dobava 600 m3
gramoza), London - Černelič 180 m, Teodorovič - Golob 170 m,
odcep - Juratovec 130 m, Škofca-Kostevc 170 m, odcep Sotošek 90
m.

III. Sofinanciranje projekta kanalizacije s čistilno napravo,
javne razsvetljave in pločnika Globoko v višini 4,862.092 SIT.

Skupna vrednost programov, ki se bodo financirali iz sredstev
samoprispevka znaša 89,265.967 SIT.

Samoprispevek bo znašal:

- 3% od neto plač, nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu
(vsi zaposleni)

- 3% od neto pokojnin

- 3% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine od
zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost (s.p.) in so
vpisani v davčni register, ki se vodi pri DU - izpostavi Brežice
(z območja Krajevne skupnosti Globoko)

- 10% od katastrskega dohodka

- 2% od povprečne plače, ki je osnova za olajšave pri plačevanju
dohodnine za krajane, ki se nahajajo na začasnem delu v tujini.
Povprečna plača je plača, ki se uporablja kot osnova za olajšavo
zavezancev pri plačevanju dohodnine.

V primeru, da bo izglasovan občinski samopripevek, se stopnje v
prvem odstavku zmanjšajo za višino občinskega samoprispevka.

2. Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so tudi lastniki
nepremičnin, ki jim bo zboljšana uporaba nepremičnin z
realizacijo programa samoprispevka in niso rezidenti Krajevne
skupnosti Globoko, in sicer:

- v višini 3.000 SIT na mesec plačujejo naslednji zavezanci:
Glavič Zdenka, Jakčeva 38, Ljubljana, Zorčič Marija, Glinškova
ploščad 18, Ljubljana, Filipčič Branko, Pišece 116, Filipčič
Franc, Pišece 116, Ugovšek Mira, Spodnje Pirniče 18a, Medvode,
Sodič Janez, Pišece 117, Travnikar Silvo, Dečno selo 18, Artiče,
Šurbek Vlado, Župančičeva 17, Brežice, Djordjevič Aleksander,
Maistrova 2, Brežice, Lavrih Rudolf, Drenov Grič 138, Vrhnika,
Zevnik Mihael, Golniška 97, Kranj, Kržan Jože, Delavska ulica 6,
Senovo, Sušin Slavko, Kosovelova 17, Brežice, Kržan Irena, Črnc
19, Brežice, Poljanšek Miloš, Na dolih 41, Ljubljana, Barlič
Jelka in Branko, Valvazorjeva 34, Brežice, Knez Igor, Na Bistrici
15, Laško, Umek Ferdinand, Kolodvorska 4b, Krško, Kocbek Martin,
Rigonce 37, Dobova, Vučajnk Darko, Mali Obrež 27, Dobova, Nagode
Marija, Milavčeva 43/b, Brežice, Strašek Franc, Avenija Vukovar
226/e, Zagreb, Todorovič Miloš, Kešetovo 10, Trbovlje, Erban
Martin, Bizeljska cesta 27, Brežice, Verstovšek Ana, Bratov
Milavec 69, Brežice, Cvetkovič Jože, Veliki Obrež 20, Dobova,
Zakšek Anka, Šubičeva 7, Brežice, Deržič Andrej, Bukošek 5,
Brežice, Kostrevc Jože, Škvarčeva 5, Brežice, Drugovič Ivan,
Zgornji Obrež, Artiče, Rebernik Stanko, Bizeljska cesta 26,
Brežice, Cizel Alojz, Krška vas 59, Rožman Blaž, Podvinje 29,
Kapele, Šetinc Franc, Prečna pot 16, Brežice, Ferenčak Alojz,
Razlagova 4, Brežice, Zidarič Franc, Sela 17, Dobova, Vračun
Ivan, Ul. Gregoriča 6, Brežice, Stergar Stanko, Sela 28, Dobova,
Drugovič Slavko, Blatno 43, Pišece, Ogorevc Ivan, Jurčičeva 23,
Brežice, Ogorevc Stanko, Trdinova 6, Brežice, Kostevc Ivan,
Gregorčičeva 11, Brežice, Ogorevc Martin, Krška vas 23, Brklačič
Ankica, Badeličeva 11, Zagreb, Žibert Niko, Lapajnetova 18,
Krško, Peterkovič Franc, Črnc 11, Brežice, Bajc Ivan, Cvetna Ul.
4, Dobova, Krivec Alojz, 3301 Petrovče 94, Škvarč Ivan, Vel.
Obrež, Dobova, Kovačič Martin, Črnc 47, Brežice, Cizl Jože,
Brezina 64/b, Brežice, Polovič Franc, Dela 2, Dobova, Bibič Jože,
Blatno 41, Pišece, Golubovič Gordana, Bizeljska cesta 20,
Brežice, Kos Rozika, Armeško 36, Brestanica, Mijakovič Lazo,
Šolska 9, Brežice, Kopinč Branko, Kocbekova 9, Brežice, Juratovec
Tinko, Brezina 54, Brežice, Šekoranja Ivan, Adamičeva 4,
Ljubljana, Miler Avgust, Nade Ovčakove 18, Ljubljana, Korajič
Velimir, Šolska 9, Brežice, Kopinč Stane, Ilirska 17, Dobova,
Januška Jože, Gaberje 45, Dobova, Dvoršak Jožef, Blatno 46,
Pišece, Urek Mihelca, Glogov brod 7, Artiče, Belovari Davor,
Partizanska 27, Trbovlje, Zenili Jožica, Opekarska 12, Brežice,
Pirnat Miro, C. Tončke Čečeve 57, Trbovlje, Černelič Martin,
Rigonce 17, Dobova, Cizelj Ivan, Dugi dol 28, Zagreb, Zobec
Franc, Fabianievva 11, Ljubljana, Istenič Janez, Stara vas 7,
Bizeljsko, Majkič Milan, Trg izgnancev 14, Brežice, Verstovšek
Frida, Efenkova 1, Velenje, Košir Franc, Koširjeva cesta 8,
Škofja Loka, Tasič Anton, Trg izgnancev 13, Brežice, Kostevc
Štefka, Bizeljska cesta 20, Brežice, Ogorevc Vinko, Brezina 71a,
Brečice, Kajs Jože, Samova 10, Brežice, Dirnbek Ivan, Ulica
Kozjanskega 42, Brežice, Crnovršanin Jožefa, Bojsno 20a, Globoko;

- v višini 1.500 SIT na mesec plačujejo naslednji zavezanci:
Lepšina Miha, Cundrovec 11, Brežice, Ogorevc Stanko, Kapele 39/a,
Varlec Anica, Dečna sela 32/a, Artiče, Rožman Miran, Glogov Brod
1, Artiče, Aritonovič Ivana, Majstrova 4, Brežice, Ferlan
Daniela, Vrhje 54, Kapele, Janežič Boris, Župelevec 58, Kapele,
Avžin Ivan, Mihalovec 27, Dobova, Prosevc Vinko, Podvinje 16,
Kapele, Erkič Anica, Maistrova ulica 8, Brežice, Špan Pavel, C. 4
julija 67, Krško, Škaler Miroslav, Vel. Obrež 78, Dobova, Geršak
Vjekoslav, Glogov brod 10, Artiče, Habinc Slavko, Brezina 2,
Brežice, Bosina Jože, Veliki Obrež 2 A, Dobova,

- v višini 1.000 SIT na mesec plačujejo naslednji zavezanci:
Trampuš Terezija, Stara vas 14, Bizeljsko, Šušterič Jože,
Kosovelova 8, Brežice, Krošelj Franc, Vrhje 39, Kapele, Kramer
Ivan, Jereslavec 2, Kapele, Peterkovič Rado, Curnovec 1, Sromlje,
Varlec Ana, Podgorje 78, Pišece, Umek Terezija, Župelevec 37a,
Kapele, Maček Ana, Kalinova 1, 41421 Hrvatski Leskovac, Šekoranja
Martin, Vitna vas 9, Bizeljsko, Piltaver Ivana, Prečna pot 4,
Brežice, Vidmar Vincenc, Dednja vas 61, Pišece, Špehar Rajmund,
Dednja vas 61, Pišece, Markovič Josipina Petrinjska, Zagreb,
Jakovina Fanika, Poljska 20, Ključ, 41292 Šenkovec, Žumer Ivan,
Celjska cesta 23, Rogaška Slatina, Molan Ernest, Trg revolucije
24, Trbovlje, Rožman Alojz, Bukošek 49, Brežice, Štok Marija,
Pivška 2, Postojna, Jagodič Jože, Veliki Obrež 51, Dobova, Bibič
Jože, Blatno 41, Pišece, Turšič Ivan, Klakovec 10, Krapinjske
Toplice, Kos Andreja, Brezina 42 a, Brežice, Vogrinc Jože, Vrhje
41, Kapele, Pšeničnik Slavko, Prežihova 12, Brežice, Strasner
Ljudmila, Vel. Obrež 1a, Dobova, Šekoranja Vlasta, Dramlja 4,
Bizeljsko, Kostevc Ana, Župelevec 4, Kapele, Šepetavc Franc,
Župelevec 42, Kapele, Mak Marija, Župelevec 2, Kapele, Unetič
Jože, Župelevec 1, Kapele, Kežman Vinko, Vel. Obrež 36/d, Dobova,
Šafer Milan, Župelevec 45/a, Kapele, Nežič Vladimir, Razgonska
cesta 72, 41293 Dubravica (HR), Pletež Matija, Gornji Čemehovac
38, 41294 Kraljevac na Sutli, Horvat Stjepan, Sutlanske doline
15, 41293 Dubravica, Lupšina Martin, Br. Milavec 46, Brežice,
Tršelič Bogomir, Gor. Lenart 31, Brežice, Glogušek Jože,
Mihalovec 61, Dobova, Drugovič Marjan, Blatno 43, Pišece,
Pinterič Angela, Sp. Pohanca 18, Artiče, Kos Marija, Mihalovec
47, Dobova, Vogrinc Franc, Cundrovec 4, Brežice, Vogrinc Anton,
Bukošek 59, Brežice, Ogorevc Miha, Opekarska 10, Brežice, Kržan
Andrej, Bogdan, Marof 10, Brežice, Ogorevc Jožefa, Sela 70,
Dobova, Jurečič Jožica, Sela, Dobova, Zorič Doroteja, Usnjarska
pot 1, Brežice, Pšeničnik Ivan, Vrhje 78, Kapele, Kovačič Ivan,
Vrhje 73, Kapele, Nikolič Marija, Adamičeva ulica 9, Ljubljana,
Previč Kotarski Fanika, Pavla Videtoviča 2, Samobor, Stafelt
Darinka, Bojsno 9, Globoko (ZRN).

             G L A S U J E M

       ZA                 PROTI


Glasuje se tako, da se obkroži "ZA" če se strinja z uvedbo
samoprispevka oziroma "PROTI", če se ne strinja z uvedbo
samoprispevka.

AAA Zlata odličnost