Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1635. Sklep o opravljanju železniškega prometa med stavko, stran 2205.

Na podlagi 15. člena zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v zvezi z 9. členom zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 71/93) ter na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 13. seji dne 15. maja 1997 sprejela
S K L E P
o opravljanju železniškega prometa med stavko
I
POTNIŠKI PROMET
A) Vlaki v mednarodnem potniškem prometu
Med stavko se opravljajo železniške prometne storitve v obsegu mednarodnega potniškega prometa, s tem da se zagotavlja prevoz:
– tranzitnih potniških vlakov,
– vlakov, ki prihajajo iz druge države in imajo svojo končno postajo v Sloveniji,
– vlakov, ki imajo svojo začetno postajo v Sloveniji in so namenjeni v druge države,
– vlakov v maloobmejnem prometu.
B) Vlaki v notranjem potniškem prometu
Med stavko se opravljajo železniške prometne storitve primestnega potniškega prometa za prevoz dnevne migracije.
Vlaki iz prejšnjega odstavka vozijo v teh časovnih intervalih:
– jutranji med 4. uro in 7.30,
– popoldanski med 12.30 in 16. uro,
– večerni med 19. uro in 22.30.
Časovni intervali iz prejšnjega odstavka veljajo za začetek vožnje vlaka. Vsi vlaki vozijo po obstoječem voznem redu in v obstoječih trasah do končnih postaj.
Za vožnjo vlakov iz prvega odstavka mora biti zagotovljena pravočasna dostava praznih garnitur.
C) Obseg opravljanja dela v potniškem prometu
Za potniški promet se opravljajo dela in naloge v tem obsegu:
– potrebne garniture potniških vlakov morajo biti čiste in tehnično urejene ter pravočasno dostavljene v izhodnih postajah vlakov,
– zagotovljene morajo biti prodaja voznih kart kakor tudi obveščanje potnikov o vožnjah vlakov ter odprava prtljage,
– zagotovljene morajo biti predpisana spremljava in kontrola voznih kart v vlakih ter sprejem in odprava prtljage,
– zagotovljeni morajo biti odprava in vožnja vlakov v skladu z voznim redom in predpisi, ki zagotavljajo varnost prometa.
II
TOVORNI PROMET
A) Mednarodni tovorni promet, prevoz živine, hitro po-kvarljivega blaga in nevarnih snovi
Med stavko vozijo vsi vlaki za prevoz blaga v mednarodnem prometu. Za mednarodni promet se štejejo blago in vozna sredstva, ki se prevažajo v mednarodnem prometu.
Za zagotovitev prevoza v mednarodnem prometu vozijo tudi potrebni priključni vlaki ter vlaki, določeni za odvoz tega tovora s postaj do postaje, in potrebni vlaki za izmenjavo tovora mednarodnih tovornih vlakov.
Med stavko se vanje uvrščajo le pošiljke, ki se prevažajo z mednarodnim prevoznim dokumentom, in prazni vagoni za nakladanje oziroma razkladanje v mednarodnem prometu.
B) Notranji tovorni promet
Zagotavljati se morajo vsa dela in naloge za prevoz živine, hitro pokvarljivega blaga in nevarnih snovi.
C) Obseg opravljanja dela v tovornem prometu
Za tovorni promet se opravljajo dela in naloge v naslednjem obsegu:
– vračanje praznih vagonov železnici lastnici po RIV,
– zagotovitev prevoza praznih vagonov tudi v sestavi naloženega bruta (mešani vlaki),
– dostava voz na nakladanje/razkladanje,
– komercialno-manipulativna opravila za prevzem/predajo pošiljk strankam,
– sestava/razstava in vožnja vlakov,
– tehnični in komercialni pregled vlakov,
– sestava potrebnih dokumentov za vožnjo vlaka in odprava vlaka v skladu z voznim redom in predpisi, ki zagotavljajo varnost prometa.
III
DELOVANJE SLUŽB ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN UREJENOSTI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
Za zagotovitev varnega in urejenega prometa vlakov, ki vozijo med stavko, morajo delovati te naprave, objekti in postroji:
– vozna sredstva,
– telefonske, teleprinterske in radijske zveze,
– signalno varnostne naprave in naprave za zavarovanje cestnih prehodov,
– napajanje električne vleke in oprema dizelskih voznih sredstev z gorivom,
– proge in progovne naprave,
– računalniški sistem za vodenje prometa.
Zaradi tega se morajo opraviti vsa nujna intervencijska dela na teh napravah, objektih in postrojih, če na njih pride do okvar ali motenj.
IV
NADZOR NAD OPRAVLJANJEM PROMETA
Med stavko morata biti zagotovljeni nadzorna in operativna služba.
V
Uprava Slovenskih železnic d.d., zagotovi izvajanje tega sklepa vključno z določitvijo seznama vlakov, ki vozijo med stavko za vsako voznoredno obdobje.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-02/97-9
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost