Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1613. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 1997, stran 2178.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, in Uradni list RS, št. 57/94), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) in 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Metlika na seji dne 24. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Metlika za leto 1997 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog v Občini Metlika.
2. člen
Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za leto 1997 znašajo:
-----------------------------------------------------
                       Bilanca
                prihodkov in odhodkov
-----------------------------------------------------
Skupni prihodki            469,499.206,11
Zadolževanje              15,000.000,00
Razporejeni prihodki          516,470.219,00
Nekriti odhodki             31,971.012,89
-----------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci, ki je sestavni del tega odloka.
Župan Občine Metlika v soglasju z občinskim svetom med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance Republike Slovenije.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1997 se izloči 0,5% v sredstva rezerv Občine Metlika.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno kot mesečna akontacija, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska sredstva oddati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Uporabniki proračuna poročajo županu, le-ta pa občinskemu svetu, o realizaciji nalog najmanj enkrat letno.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Metlika.
8. člen
Župan je pooblaščen, da v soglasju z odločitvami občinskega sveta:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o dinamiki porabe sredstev stalne proračunske rezerve za tekoče potrebe proračuna,
– o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
9. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu s 40. členom statuta Občine Metlika.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
Št. 403-36/95
Metlika, dne 24. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost