Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1584. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Čatež ob Savi, stran 2141.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. ter 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) ter 13. člena statuta Krajevne skupnosti Čatež ob Savi, je svet KS na 10. izredni seji dne 7. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Čatež ob Savi
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Čatež ob Savi.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 6. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija KS.
Kot dan razpisa referenduma se določi 21. 4. 1997. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za zagotavljanje deleža sredstev za financiranje referendumskega programa posameznih vasi, in sicer:
ČATEŽ
– za preplastitev Čateške ulice (Zevnik – Virč)
– za sanacijo stare šole
– za dokončanje javne razsvetljave
– za ureditev vodnih odtokov
– za izgradnjo pločnika trgovine priključek na Zagrebško cesto
V skupni vrednosti samoprispevka – 9,964.227 SIT.
DVORCE
– za elektrifikacijo vasi
– za vaški dom
– za izdelavo avtobusnega postajališča na desni strani (smer Velika Dolina–Brežice)
V skupni vrednosti samoprispevka – 2,998.086 SIT.
CERINA
– za javno razsvetljavo po vasi Cerina
– za ureditev ceste od Urbanča do Šnebergerja
V skupni vrednosti samoprispevka – 4,585.308 SIT.
ŽEJNO
– za dokončanje javne razsvetljave
– za preplastitev vaških ulic
– za asfaltiranje ceste Žejno-Mrzlava vas
V skupni vrednosti samoprispevka – 3,086.265 SIT.
SOBENJA VAS
– za preplastitev vaških cest
– za izgradnjo odvoda odvečne vode – hudournik Cirnik in Studenec
– za javno razsvetljavo
– za sanitarije v Gasilskemu domu – vaški dom
V skupni vrednosti samoprispevka – 4,849.845 SIT.
DOBENO
– za povezavo Dobeno-Mladine
– za odsek ceste Orešar
– za avtobusno postajališče
V skupni vrednosti samoprispevka – 1,116.934 SIT.
PRILIPE
– za vaški dom.
V skupni vrednosti samoprispevka – 2,792.335 SIT.
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev, ki se bodo zbrala s samoprispevkom znaša 29,393.000 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997, do 30. 6. 2002.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS Čatež ob Savi.
Zavezanci za plačilo samoprispevka po tem sklepu so lahko izjemoma tudi krajani, ki nimajo stalnega bivališča v krajevni skupnosti.
Zavezanci za plačilo samoprispevka so:
– 2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni zavezanci s stalnim bivališčem na območju KS
– 2% od pokojnin – upokojenci
– 2% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnemu uradu – izpostavi Brežice (z območja KS)
– 6% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje krajevne skupnosti Čatež ob Savi.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci, oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz tretje in četrte alinee prvega odstavka 5. člena tega sklepa bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
K R A J E V N A S K U P N O S T
                 Č A T E Ž O B S A V I
                  G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 1. 6. 1997, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997, do 30. 6. 2002, za območje KS Čatež ob Savi.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za zagotavljanje deleža sredstev za financiranje referendumskega programa posameznih vasi, in sicer:
ČATEŽ
– za preplastitev Čateške ulice (Zevnik – Virč)
– za sanacijo stare šole
– za dokončanje javne razsvetljave
– za ureditev vodnih odtokov
– za izgradnjo pločnika trgovine priključek na Zagrebško cesto
V skupni vrednosti samoprispevka – 9,964.227 SIT.
DVORCE
– za elektrifikacijo vasi
– za vaški dom
– za izdelavo avtobusnega postajališča na desni strani (smer Velika Dolina–Brežice)
V skupni vrednosti samoprispevka – 2,998.086 SIT.
CERINA
– za javno razsvetljavo po vasi Cerina
– za ureditev ceste od Urbanča do Šnebergerja.
V skupni vrednosti samoprispevka – 4,585.308 SIT.
ŽEJNO
– za dokončanje javne razsvetljave
– za preplastitev vaških ulic
– za asfaltiranje ceste Žejno–Mrzlava vas
V skupni vrednosti samoprispevka – 3,086.265 SIT.
SOBENJA VAS
– za preplastitev vaških cest
– za izgradnjo odvoda odvečne vode – hudournik Cirnik in Studenec
– za javno razsvetljavo
– za sanitarije v Gasilskemu domu – vaški dom.
V skupni vrednosti samoprispevka – 4,849.845 SIT.
DOBENO
– za povezavo Dobeno–Mladine
– za odsek ceste Orešar
– za avtobusno postajališče.
V skupni vrednosti samoprispevka – 1,116.934 SIT.
PRILIPE
– za vaški dom.
V skupni vrednosti samoprispevka – 2,792.335 SIT.
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev, ki se bodo zbrala s krajevnim samoprispevkom, znaša 29,393.000 SIT.
Samoprispevek bo znašal:
– 2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni delavci s stalnim bivališčem na območju KS
– 2% od pokojnin – upokojenci
– 2% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnemu uradu – izpostavi Brežice (z območja KS)
– 6% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS
G L A S U J E M
              ZA              PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Izvajanje referendumskih programov nadzoruje in spremlja svet KS, ki vsaj enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev zboru krajanov.
O uporabi sredstev, ki eventualno ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je samoprispevek uveden, odloča svet KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Čatež ob Savi, dne 7. marca 1997.
Predsednik
Sveta KS Čatež ob Savi
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost