Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1586. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece, stran 2147.

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 35. člena statuta KS Pišece, je Svet KS Pišece na seji dne 10. 2. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pišece
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krejevne skupnosti Pišece.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 6. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija.
Kot dan razpisa referenduma se določi 21. 4. 1997. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uprabila za izvajanje referendumskega programa, in sicer za:
– Prizidek k O.Š. Maksa Pleteršnika Pišece, 23% ali 5,536.936 SIT
– Nabavo gasilske avtocisterne za potrebe PGD Pišece, 9% ali 2,166.627 SIT
– Prizidek k večnamenskem domu v Pišecah, 18% ali 4,333.254 SIT
– Infrastrukturo v KS Pišece, 50% ali 12,036.817 SIT.
Skupna vrednost programov, ki se bodo financirali iz sredstev samoprispevka, znaša približno 24,073.635 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS Pišece ter krajani, ki nimajo stalnega bivališča v KS Pišece, in sicer:
– 1,6% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci)
– 1,6% od pokojnin (upokojenci)
– 1,6% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnem uradu – izpostavi Brežice (za območja KS)
– 4,9% od bruto katastrskega dohodka (lastniki zemljišč)
– 1,6% od neto povprečne plače v RS za zavezance, ki so na začasnem delu v tujini.
6. člen
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku in tisti, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje KS Pišece.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz katastrskega dohodka in dobička samostojnih podjetnikov bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Pišece dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE
                 G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 1. 6. 1997, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
23% ali 5.536.936 SIT za prizidek k O.Š. Maksa Pleteršnika Pišece,
9% ali 2.166.627 SIT za gasilsko avtocisterno PGD Pišece,
18% ali 4.333.254 SIT za prizidek k večnamenskemu domu v Pišecah,
50% ali 12.036.817 SIT za infrastrukturo v KS Pišece.
Samoprispevek bo znašal:
1,6% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu (vsi zaposleni zavezanci)
1,6% od pokojnin (upokojenci)
1,6% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnem uradu – Izpostavi Brežice (za območja KS)
4,9% od bruto katastrskega dohodka (lastniki zemljišč)
1,6% od neto povprečne plače v RS za zavezance, ki so na začasnem delu v tujini.
G L A S U J E M
              ZA               PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Za izvedbo referenduma skrbi Svet KS Pišece, ki vsaj enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev na zboru krajanov.
O uporabi sredstev, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je samoprispevek uveden, odloča svet KS.
11. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi na krajevno običajen način.
Pišece, dne 10. februarja 1997.
Predsednik
Sveta KS Pišece
Ivan Šeler l. r.

AAA Zlata odličnost