Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1583. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Bizeljsko, stran 2140.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. ter 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) ter 13. člena statuta Krajevne skupnosti Bizeljsko, je svet KS na seji dne 25. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Bizeljsko
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Bizeljsko.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 6. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija KS.
Kot dan razpisa referenduma se določi 21. 4. 1997. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
– za naselje Bizeljsko – zbranih ca. 25,500.000 SIT:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja izgradnje kanalizacije Bizeljsko približno 7,500.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 13,000.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja izgradnje javne razsvetljave okoli 5,000.000 SIT.
– za naselja Bračna vas, Bukovje, Drenovec – zbranih ca. 5,300.000 SIT:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 5,300.000 SIT
– za naselja Bizeljska vas, Orešje – zbranih ca. 8,000.000 SIT:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja RTV posrednika okoli 1,000.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja gradnje mrliške vežice okoli 3,000.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 4,000.000 SIT
– za naselja Brezovica, Nova vas, Vitna vas – zbranih ca. 8,000.000 SIT:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 6,500.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja javne razsvetljave okoli 1,500.000 SIT.
– za naselja Dramlja, Gregovce, Stara vas – zbranih ca. 13,000.000 SIT:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 10,000.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja izgradnje javne razsvetljave okoli 3,000.000 SIT.
Skupna vrednost programov, ki se bodo financirali iz sredstev samoprispevka znaša približno 60,000.000 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997, do 30. 6. 2002.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS Bizeljsko.
Zavezanci za plačilo samoprispevka po tem sklepu so lahko izjemoma tudi krajani, ki nimajo stalnega bivališča v krajevni skupnosti.
Zavezanci za plačilo samoprispevka so:
– 2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni zavezanci s stalnim bivališčem na območju KS
– 2% od pokojnin – upokojenci
– 5% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnemu uradu – izpostavi Brežice (z območja KS)
– 10% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Bizeljsko.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci, oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz tretje in četrte alinee prvega odstavka 5. člena tega sklepa bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira agencija za plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
K R A J E V N A S K U P N O S T
                   B I Z E L J S K O
                   G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 1. 6. 1997, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997, do 30. 6. 2002, za območje KS Bizeljsko.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
– za naselje Bizeljsko – zbranih ca. 25,500.000 SIT:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja izgradnje kanalizacije Bizeljsko približno 7,500.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 13,000.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja izgradnje javne razsvetljave okoli 5,000.000 SIT,
– za naselja Bračna vas, Bukovje, Drenovec – zbranih ca. 5,300.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 5,300.000 SIT,
– za naselja Bizeljska vas, Orešje – zbranih ca. 8,000.000 SIT:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja RTV posrednika okoli 1,000.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja gradnje mrliške vežice okoli 3,000.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 4,000.000 SIT
– za naselja Brezovica, Nova vas, Vitna vas – zbranih ca. 8,000.000 SIT:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 6,500.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja javne razsvetljave okoli 1,500.000 SIT.
– za naselja Dramlja, Gregovce, Stara vas – zbranih ca. 13,000.000 SIT:
– za zagotovitev deleža sofinanciranja modernizacije krajevnih poti okoli 10,000.000 SIT,
– za zagotovitev deleža sofinanciranja izgradnje javne razsvetljave okoli 3,000.000 SIT.
Skupna vrednost programov, ki se bodo financirali iz sredstev samoprispevka znaša približno 60,000.000 SIT.
Samoprispevek bo znašal:
– 2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni delavci s stalnim bivališčem na območju KS,
– 2% od pokojnin – upokojenci,
– 5% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnemu uradu – izpostavi Brežice (z območja KS),
– 10% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS
G L A S U J E M
                ZA            PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Izvajanje referendumskih programov nadzoruje in spremlja svet KS, ki vsaj enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev zboru krajanov.
O uporabi sredstev, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je samoprispevek uveden, odloča svet KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Bizeljsko, dne 25. marca 1997.
Predsednik
Sveta KS Bizeljsko
Rok Kržan l. r.

AAA Zlata odličnost