Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1619. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina, stran 2183.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in v skladu s 3. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) je Občinski svet občine Kozje dne 29. 4. 1997, Občinski svet občine Podčetrtek dne 21. 4. 1997, Občinski svet občine Rogatec dne 27. 3. 1997, Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah dne 23. 4. 1997 in Občinski svet občine Rogaška Slatina dne 26. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina
1. člen
Ta odlok določa ustanovitev Vzgojno-izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina za izvajanje osnovnošolskega prilagojenega izobraževanja na območju občin ustanoviteljic, to je občine Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina.
2. člen
Ime šole je: Javni vzgojno-izobraževalni zavod III. osnovna šola Rogaška Slatina.
Skrajšano ime šole: VIZ III. OŠ Rogaška Slatina.
Sedež šole je: Izletniška ulica 15, Rogaška Slatina.
3. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec in Kozje.
Šola izvaja osnovnošolsko izobraževanje v dislociranem oddelku Podčetrtek.
Šola lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novem dislociranem oddelku ali ukine obstoječega, če so zato podani zakonski razlogi.
4. člen
Dejavnost šole je:
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje.
Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje se izvaja v oddelkih osnovne šole s prilagojenim programom in oddelku vzgoje in izobraževanja.
5. člen
Šola opravlja javnoveljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
6. člen
Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano VIZ III. osnovna šola Rogaška Slatina. Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
7. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.
8. člen
Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
9. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole določene naloge.
10. člen
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin:
– Rogaška Slatina enega predstavnika;
– Šmarje pri Jelšah in Rogatec, skupaj enega predstavnika;
– Kozje in Podčetrtek, skupaj enega predstavnika.
Občine, ki imajo skupnega predstavnika kot je določeno v prvem odstavku tega člena, ga imenuje vsaka za eno mandatno obdobje.
11. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet šole se, do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
12. člen
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
13. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
14. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje šole ter šolo zastopa in je odgovoren za zakonitost njenega dela.
15. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom.
16. člen
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni zbor, razrednik in strokovni aktiv.
17. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
18. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega akta in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
19. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občin ustanoviteljic v skladu z zakoni in statuti občin ustanoviteljic, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
20. člen
Občine ustanoviteljice prispevajo v posameznem šolskem letu za dogovorjene programe finančna sredstva in sicer:
a) za varstvo vozačev se pokrije razlika sredstev na osnovi dejanskega števila vključenih otrok iz posamezne občine v ta program,
b) za druge dogovorjene programe prispevajo občine sredstva na osnovi števila vključenih otrok v šolskem letu, v katerem se program izvaja,
c) za pokritje razlike materialnih stroškov, ki so višji kot so priznani v okviru meril za zagotovljeno porabo občin, občine prispevajo sredstva na osnovi števila vključenih otrok,
d) sredstva za investicijsko vzdrževanje občine zagotavljajo na osnovi števila vključenih otrok v posameznem koledarskem letu. Občine, katerih otroci obiskujejo pouk na dislocirani enoti prispevajo polovico sredstev, kot bi jih na osnovi števila vključenih otrok prispevali, če bi otroci obiskovali pouk na III. OŠ v Rogaški Slatini.
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja šola za opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja.
O načinu kritja primanjkljaja za delo šole odloča svet šole v soglasju z ustanoviteljem.
22. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 19. členom tega odloka.
23. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
24. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morejo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
25. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta šole v skladu s tem odlokom.
26. člen
Vršilka dolžnosti ravnatelja nadaljuje s svojim delom do imenovanja ravnatelja oziroma do izteka mandata. Vršilka dolžnosti ravnatelja je dolžna poleg nalog, za katere je pristojna po zakonu opraviti vse potrebno, da šola uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Javni vzgojno izobraževani zavod III. osnovna šola Rogaška Slatina je pravna naslednica Vzgojno-izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina p.o., Rogaška Slatina, Izletniška ulica št.15, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, v reg. vl. št. 1-4344-00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o razdelitvi VIZ Šmarje pri Jelšah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v Občini Šmarje pri Jelšah, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/91, ki so v nasprotju z določbami tega odloka.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-04/97
Rogaška Slatina, dne 30. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost