Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1604. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Kuzma, stran 2167.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), na podlagi 3., 6., in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 50/96), 26. člena zakona o varstvu narave (Uradni list RS, št. 32/93) in 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 11. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom, občina (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa:
1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar);
4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe;
6. začetek in čas trajanja koncesije;
7. način financiranja javne službe;
8. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. organ, ki opravi izbor koncesionarja;
11. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Opravljanje dimnikarske dejavnosti je predmet podelitve koncesije po tem odloku, izvaja pa se kot obvezna lokalna javna služba.
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/93);
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav (npr. naprave za pripravo goriva, naprave za odvod ostankov zgorevanja);
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave.
Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz naprav navedenih v prvi alinei tega člena;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav;
– druga dela in naloge, ki so v posredni ali neposredni povezavi s predhodno naštetimi, katera se določijo s koncesijsko pogodbo.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na območju celotne občine in sicer v vaseh: Kovačevci, Vidonci, Radovci, Kruplivnik, Grad, Motovilci, Dolnji Slaveči, Gornji Slaveči, Kuzma, Dolič, Matjaševci in Trdkova.
Glede na število naprav na svojem območju in s tem povezanim obsegom potrebnih storitev dimnikarske službe, lahko občina podeli koncesije za izvajanje dimnikarske službe na svojem območju večim izvajalcem, vendar tako, da vsak od izvajalcev dimnikarske službe opravlja praviloma vse storitve dimnikarske službe na svojem področju.
Dve ali več sosednjih občin lahko podeli koncesijo za izvajanje dimnikarske službe za skupno območje dveh ali več občin ali pa za prostorsko povezano področje, ki sega v območja dveh ali več občin.
Če občina razdeli svoje območje na več področij izvajanja dimnikarske službe, mora pri razdelitvi upoštevati naslednje merilo:
– vsako od področij znotraj območja občine je prostorsko zaokroženo in s cestno infrastrukturo povezano področje.
IV. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje javne gospodarske javne službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki spremembi na Občino Kuzma. Soglasje k predloženi ceni da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospodarskih javnih služb.
Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uprabnikom ali drugim osebam.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji;
– da je registriran in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu.
VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
6. člen
Na območju Občine Kuzma je koncesionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja storitev neposredno uporabnikom storitev.
VII. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE
7. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenami, katere potrjuje pristojni organ občine;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela;
– da redno predloži občini letna poročila o poslovanju;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde za opravljanje koncesije;
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak, v skladu s predpisi;
– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o tem redno obvešča občino in inšpekcijsko službo.
VIII. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
8. člen
Koncesija za dejavnost iz drugega člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa.
Glede postopka javnega razpisa se uporabljajo določbe odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94).
Javni razpis objavi občina v Uradnem listu RS.
9. člen
Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis;
– pričetek in trajanje koncesije;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbor koncesionarja;
– merila in postopek za izbor koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom.
10. člen
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena prijava in če posamezen, v razpisu zahtevan pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih prijav. Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v 30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
11. člen
O izbiri koncesionarja odloči Občinski svet občine Kuzma.
12. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan občine.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
13. člen
Koncesija začne veljati z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in traja pet let.
Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
X. PLAČILO ZA KONCESIJO
14. člen
Plačilo oziroma odškodnina za koncesijo se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
Prihodki iz prejšnjega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni upravni organ Občine Kuzma, kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
XII. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE
16. člen
Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom;
2. z odkupom koncesije;
3. z odvzemom koncesije;
4. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju morebitna vložena sredstva.
19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
XIII. PRAVICE KONCEDENTA
20. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in tega odloka tudi pravico določiti način zbiranja podatkov za vodenje katastra emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav.
XIV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV
21. člen
Uporabniki teh storitev imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do pismene prijave na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov javnih dobrin);
– redno plačevati dimnikarske storitve;
– dovoliti prost vstop do naprav iz 2. člena tega odloka in tudi prost vstop v prostore, kjer so te naprave nameščene;
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na napravah in uporabi vrste goriva, ki ima posledico spremembo emisij v zrak.
XV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o vrsti naprav in dimnih vodov, ki morajo biti na območju občine očiščeni ter pregledani po dimnikarski organizaciji in v kakih časovnih obdobjih (Uradne objave, št. 11/65).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 94/97
Kuzma, dne 11. aprila 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost