Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1590. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Zakot-Bukošek, stran 2151.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. ter 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96 in 43/96) ter drugega odstavka 12. člena statuta Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek, je svet KS na 10. seji dne 29. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Zakot-Bukošek
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 6. 1997, od 7. do 19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija KS.
Kot dan razpisa referenduma se določi 29. 4. 1997. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za zagotavljanje deleža sredstev za financiranje referendumskega programa, in sicer:
– sofinanciranje izgradnje večnamenske dvorane pri Srednji ekonomski šoli v Brežicah 18,000.000 SIT
– sofinanciranje pri asfaltiranju ceste v naselju Črnc v dolžini 300 m 2,100.000 SIT
– sofinanciranje pri ureditvi in asfaltiranju ceste v naselju Zakot v dolžini 1000 m 4,600.000 SIT
– sofinanciranje izvedbe javne razsvetljave v naseljih Marof, Trnje, Zakot in Bukošek 6,100.000 SIT
– sofinanciranje izgradnje pločnika od Trnske poti do mostu na Gabernici 1,000.000 SIT
– sofinanciranje izgradnje pločnika v naselju Bukošek v dolžini 1000 m 2,500.000 SIT
– sofinanciranje ureditve novih parkirnih prostorov v naselju Trnje med ulicami Prežihova, Slomškova, Kregarjeva 2,370.000 SIT
– sofinanciranje ureditve ceste v starem Trnju v dolžini 100 m 500.000 SIT
– sofinanciranje priprav za izgradnjo kanalizacije v naselju Bukošek 500.000 SIT
– sofinanciranje sanacije ter preplastitve krajevne ceste v dolžini 1500 m v naselju Bukošek od povezave na regionalno cesto 338 do lokalne ceste št. 2222 1,300.000 SIT
– sofinanciranje pri asfaltiranju ulice Stara pot v dolžini 50 m 300.000 SIT
– sofinanciranje pri izgradnji športnega igrišča v naselju Trnje 1,000.000 SIT
– sofinanciranje pri modernizaciji Trnjske poti v dolžini 100 m 700.000 SIT.
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev, ki se bodo zbrala s samoprispevkom znaša 40,972.000 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 7. 1997, do 30. 6. 2002.
Kolikor se posamezna investicija iz predhodnega člena izvede z manjšimi sredstvi, se preostala sredstva namenijo za tisto investicijo iz predhodnega člena, ki se ne pokrije s predvidenimi sredstvi.
Vrstni red investicij iz referendumskega programa določi svet krajevne skupnosti vsako leto z letnim programom.
5. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in krajani s stalnim bivališčem na območju KS Zakot-Bukošek.
Zavezanci za plačilo samoprispevka po tem sklepu so lahko izjemoma tudi krajani, ki nimajo stalnega bivališča v krajevni skupnosti.
Zavezanci za plačilo samoprispevka so:
– 1,2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni zavezanci s stalnim bivališčem na območju KS
– 1,2% od pokojnin – upokojenci
– 1,2% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnem uradu – izpostavi Brežice (z območja KS)
– 1,2% od neto povprečne plače v RS za zavezance, ki so na začasnem delu v tujini
– 2,5% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo delodajalci, oziroma izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz tretje in pete alinee prvega odstavka 5. člena tega sklepa bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS, Davčni urad – izpostava Brežice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Pravilnost obračunavanja in nakazovanja denarnih sredstev krajevnega samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in Davčna uprava – izpostava Brežice.
9. člen
Namembnost porabe sredstev za referendumske programe iz tega sklepa kontrolira nadzorni odbor KS Zakot-Bukošek.
10. člen
Na referendumu glasujejo volivci tajno z glasovnicami z naslednjim besedilom:
K R A J E V N A S K U P N O S T
                 Z A K O T – B U K O Š E K
                  G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 1. 6. 1997, za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002, za območje KS Zakot-Bukošek.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za zagotavljanje deleža sredstev za financiranje referendumskega programa, in sicer:
– sofinanciranje izgradnje večnamenske dvorane pri Srednji ekonomski šoli v Brežicah 18,000.000 SIT
– sofinanciranje pri asfaltiranju ceste v naselju Črnc v dolžini 300 m 2,100.000 SIT
– sofinanciranje pri ureditvi in asfaltiranju ceste v naselju Zakot v dolžini 1000 m 4,600.000 SIT
– sofinanciranje izvedbe javne razsvetljave v naseljih Marof, Trnje, Zakot in Bukošek 6,100.000 SIT
– sofinanciranje izgradnje pločnika od Trnske poti do mostu na Gabernici 1,000.000 SIT
– sofinanciranje izgradnje pločnika v naselju Bukošek v dolžini 1000 m 2,500.000 SIT
– sofinanciranje ureditve novih parkirnih prostorov v naselju Trnje med ulicami Prežihova, Slomškova, Kregarjeva 2,370.000 SIT
– sofinanciranje ureditve ceste v starem Trnju v dolžini 100 m 500.000 SIT
– sofinanciranje priprav za izgradnjo kanalizacije v naselju Bukošek 500.000 SIT
– sofinanciranje sanacije ter preplastitve krajevne ceste v dolžini 1500 m v naselju Bukošek od povezave na regionalno cesto 338 lokalne ceste št. 2222 1,300.000 SIT
– sofinanciranje pri asfaltiranju ulice Stara pot v dolžini 50 m 300.000 SIT
– sofinanciranje pri izgradnji športnega igrišča v naselju Trnje 1,000.000 SIT
– sofinanciranje pri modernizaciji Trnjske poti v dolžini 100 m 700.000 SIT.
Skupna vrednost deleža finančnih sredstev, ki se bodo zbrala s samoprispevkom znaša 40,972.000 SIT.
Samoprispevek bo znašal:
– 1,2% od neto plač in nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu – vsi zaposleni delavci s stalnim bivališčem na območju KS
– 1,2% od pokojnin – upokojenci
– 1,2% od dobička, ki predstavlja osnovo za odmero dohodnine zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost in so vpisani v davčni register, ki se vodi pri Davčnem uradu – izpostavi Brežice (z območja KS)
– 1,2% od neto povprečne plače v RS za zavezance, ki so na začasnem delu v tujini
– 2,5% od bruto katastrskega dohodka – lastniki zemljišč na območju KS
G L A S U J E M
                ZA             PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11. člen
Izvajanje referendumskih programov nadzoruje in spremlja svet KS, ki vsaj enkrat letno poroča o zbiranju in uporabi denarnih sredstev zboru krajanov.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Zakot-Bukošek, dne 29. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS Zakot-Bukošek
Ladislav Rožič l. r.

AAA Zlata odličnost