Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1490. Sklep o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d., stran 2048.

Na podlagi 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 10. seji dne 24. aprila 1997 sprejela
S K L E P
o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d.
Št. 400-06/93-8/6-8 z dne 26. aprila 1995,
št. 400-07/93-4/4-8 z dne 12. februarja 1995,
št. 428-06/93-2/11-8 z dne 25. februarja 1994,
št. 400-06/93-8/3-8 z dne 24. februarja 1994 in
št. 400-06/93-8/2-8 z dne 19. novembra 1993.
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 400-06/93-8/6-8 z dne 26. aprila 1995, upoštevaje tudi ostale sklepe Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na dokapitalizacijo Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d., in ki so navedeni v naslovu tega sklepa, se dopolni kot sledi:
1
V sklepu se v okviru poglavja I. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. doda točka 2a, ki glasi:
‘Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. istočasno z dnem prenosa oblikuje popravke vrednosti terjatev, delnic in deležev tako, da višina teh popravkov znaša:
– 50% knjigovodske vrednosti v primeru, ko podjetje, od katerega so prevzete terjatve, delnice ali deleži izkazuje več kot 25 odstotkov kumulirane nekrite izgube glede na stanje kapitala, upoštevajoč vse sestavine kapitala;
– 75% kadar kumulirane izgube presegajo 50 odstotkov stanja kapitala ali kadar je podjetje v postopku prisilne poravnave in
– 100% kadar kumulirane izgube presegajo 75 odstotkov stanja kapitala ali kadar je nad podjetjem uveden postopek stečaja ali likvidacije.’
2
V sklepu se doda točka 2b, ki glasi:
‘Dodatno k oblikovanim popravkom vrednosti prevzetih terjatev, delnic in deležev navedenih v točki 2a sklepa, oblikuje Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. lahko še dodatne popravke vrednosti prevzetih terjatev, delnic in deležev in sicer za skrite in potencialne obveznosti podjetij, ki niso izkazane v njihovih knjigovodskih izkazih.
Višina dodatnega popravka lahko znaša pet odstotkov knjigovodske vrednosti prevzetih terjatev, delnic ali deležev za vsakih deset odstotkov skritih obveznosti računano glede na skupno aktivo podjetja, od katerega so prevzete terjatve, delnice ali deleži.’
3
3. točka sklepa se spremeni tako, da glasi:
‘Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. istočasno z dnem prenosa vzpostavi rezerve za bodočo obveznost za dokapitalizacijo do Republike Slovenije v višini neto knjigovodske vrednosti prevzetih terjatev.’
4
4. točka se spremeni tako, da glasi:
‘Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. izterjuje prevzete terjatve in prodaja terjatve, delnice in deleže po pošteni tržni vrednosti in v skladu s poslovno politiko Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. Za izterjani znesek se ustrezno popravijo rezerve in se istočasno vzpostavi obveznost Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. do Republike Slovenije z namenom dokapitalizacije Sklada Republke Slovenije za razvoj d.d. Ta obveznost se revalorizira mesečno z indeksom rasti cen na drobno za pretekli mesec (R), v primeru ukinitve tega načina revalorizacije pa skladno s tedaj veljavnimi računovodskimi predpisi.’
5
5. točka se črta.
6
6 točka se dopolni tako, da se črta pika, nato pa doda besedilo: ‘in o stanju rezerv za dokapitalizacijo’.
7
8. točka se spremeni, tako da glasi:
‘Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. ugotovi vrednost svojih obveznosti za dokapitalizacijo do Republike Slovenije po stanju na dan 31. decembra 1998 tako, da revalorizirano vrednost izterjanih terjatev in prodanih delnic in deležev poveča za ocenjene vrednosti terjatev, delnic in deležev iz 7. točke tega sklepa, za enak znesek pa zmanjša rezerve za dokapitalizacijo.’
8
V okviru poglavja II. Republike Slovenije se v sklepu 2. točke spremeni tako, da glasi:
‘2. Republika Slovenija knjiži zmanjšanje svojih naložb v gospodarskih družbah za knjigovodsko vrednost prenešenih terjatev, delnic in deležev in za isto vrednost vzpostavi terjatve do Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. iz naslova dokapitalizacije.’
9
Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. je dolžan uskladiti določbe svojega pravilnika o računovodstvu in financah v 60 dneh po sprejemu tega sklepa.
10
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-06/97-21
Ljubljana, dne 24. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti