Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1507. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990..., stran 2065.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 22. člena statuta Občine Hodoš–Šalovci je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na 5. izredni seji dne 28. 4. l997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986 do leta 2000, dopolnjenega v letu l990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje l986–l990, dopolnjenega v letu l987
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986–l990 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu l987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, na območju občine Hodoš-Šalovci.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe in na predvideno gradnjo železniške proge Murska Sobota–Hodoš–državna meja na območju Občine Hodoš-Šalovci.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje nove Občine Hodoš-Šalovci, ki zavzema naslednje katastrske občine: Čepinci, Markovci, Budinci, Dolenci, Šalovci, Hodoš, Krplivnik in Domanjševci.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se spremeni in dopolni poglavje 4.8. Promet in zveze in sicer se tretji odstavek nadomesti z besedilom:
Izvedena bo modernizacija že obstoječe železniške proge Ormož–Puconci in se pristopilo k izgradnji glavne železniške proge prvega reda Murska Sobota–Hodoš–državna meja.
4. člen
Predvideni so posegi na prvem območju kmetijskih zemljišč. Tabela izjemnih posegov je podana v obrazložitvi odloka.
5. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota na območju nove Občine Hodoš-Šalovci in sicer:
1. Zasnova primarne rabe v merilu 1:25000
ki združuje tematiko sedanjih kart kmetijstvo–gozdarstvo, Rudnine in Vodno gospodarstvo.
2. Promet v merilu 1:25000.
Ostale karte v merilu 1:25000 in 1:50000 se vsebinsko ne spreminjajo.
3. Karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, z oznakami: Budinci 41, 42, 43, 44, 45 in 46 ter Šalovci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 23, 24 in 25 (19 kart).
6. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986 do leta l990 (Uradne objave, št. 24/86) se spremeni in dopolni pod poglavje 8.1.2. Železnica, in sicer se zadnji stavek nadomesti z novim: Za izgradnjo glavne železniške proge prvega reda Murska Sobota–Hodoš –državna meja se bo v občini rezerviralo ustrezno zemljišče.
7. člen
Doda se novo podpoglavje 11.4. Programska zasnova za železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja, za odsek Šalovci–Hodoš–državna meja.
Območje
Železniška proga (telo proge z nasipi, useki, dovoznimi potmi, odvodnimi jarki) ter spremljajoče ureditve v končni fazi (objekti ob progi, deviacije cest, regulacije, prestavitve, rušitve) zavzema parcele in dele parcel po katastrskih občinah:
k.o. Šalovci: 6536, 6535, 6525, 6524, 6523, 6522, 6521, 6601, 6517, 6516, 6513, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6599, 6248, 6249, 6271, 6270, 6252, 6253, 6269, 6268, 6267, 6265, 6264, 5731, 5732, 6603, 5730, 5729, 5728, 5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5579, 5580, 5581, 5582, 5584, 5585, 5588/1, 5589, 6599, 5570, 5571, 5572, 5565, 5564, 5573, 5563, 5560/2, 5116, 5115, 5113, 5114, 5109, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 5103, 5102, 6596/1, 2734, 2735, 2737, 2738, 2740, 2742, 2741/2, 2743, 6608/1, 2746, 2747, 2748, 2750, 2752, 6608/3, 2755, 2757, 2758, 2760, 2761, 2763, 2764, 2765, 2766, 6606, 2769, 2770, 2771, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 2571, 6670, 6671, 2568, 2566, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676/1, 6678, 6679, 6682, 6683, 6687, 6690, 6691, 6694, 6707, 6618, 2496, 2495, 2493, 6711, 6712, 6717, 6716, 2492, 6621, 3651, 3648, 6620, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6726, 6727, 6730, 6731, 6732, 6735, 6622, 6744/1, 6745, 6749/2, 6749/1, 6750, 6751, 6752, 6754, 6757, 6623, 6758/2, 6758/1, 6759, 6760, 6761, 6764, 5560/1, 5119, 6708, 3000, 6606, 3747, 3746, 3745, 3735, 3652, 3650, 3649, 3647, 3645, 3644, 3643/2, 2555, 2554, 2553, 2550, 2551, 2549, 2547, 2545, 2541, 2528, 2525/1, 2526, 2524, 2523, 2509, 2502, 2501, 2500, 2499, 2498, 2497, 2495, 2480, 2478, 6256, 6272, 6263, 5590, 5592, 2573/2, 2572/2, 2565, 2564, 2563, 2561, 2560, 2559, 2556, 5574, 5560/1, 5099, 5098, 2575, 6686, 6694, 6695, 6646/1, 2723, 2722, 2724, 2727, 2728, 2731, 6604, 6599, 6605, 5116, 5114, 5109, 5106, 5105, 5104, 5103, 5101, 5102, 5100, 5099, 5097, 5098, 5094, 5095, 5093, 5092, 5090, 5089, 5088, 5087, 5086, 5084, 6855, 6766, 5119, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 6605, 6599, 6604, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6726, 2753, 2756/2, 2757, 2759, 2760, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2768, 2767, 1994/2, 1995, 1996, 1997, 2719, 5573, 6599, 5564, 5563, 5560/1, 5560/2, 5103, 5102, 5099, 5098, 6646/1, 2722, 6650/1, 2753, 2493, 6707, 6708.
k.o. Krplivnik: 100/2, 2699, 2694, 741, 742, 827, 2556, 816, 817, 779, 778, 780, 781, 782, 352, 353, 336, 335, 332, 330, 312.
k.o. Hodoš: 3443/1, 3441, 3422/1, 3453, 3452, 3451,3454, 3423/5, 3455, 3416/1, 3416/8, 3417, 3418, 3419, 3416/10, 3416/11, 3416/5, 3416/6, 3421, 3420, 2332, 2331, 2330, 3416/7, 2329, 2328, 3457/2, 3457/1, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3474, 3463, 2806, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3416/2, 3473/2, 3473/1, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 2334, 2333, 2327, 2395, 2396, 2397, 3416/3, 3443/2, 2828, 2827, 2826, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2839, 2840, 2843, 2317/2, 2318/2, 3415/1, 3415/2, 3416/12, 2402/1, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2410, 2411, 2413, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2424, 2425, 2468, 2426, 2469, 2473, 2474, 2475, 2476, 2823, 3416/4, 2327, 2328, 2329, 3416/7, 3474, 3458, 3457/1, 3457/2, 3469, 3470, 3471, 3416/3, 3472, 3473/1, 3473/2, 3475, 3476, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 3453, 3415/2, 3415/1, 2468, 2665, 2701, 3447, 3451, 3449, 3455, 3456, 3458, 3457/1, 3456, 2407, 2406, 2405, 2404, 2403, 2402/1, 2397, 2396, 2327.
Namen posega (organizacija dejavnosti, tehnološki in prostorski pogoji po fazah).
Predvidena je gradnja dvotirne, elektrificirane železniške proge, projektirane za hitrosti do 160 km/h, z vsemi objekti (predor, cestni nadvozi, podvozi, mostovi, propusti) ter nadomestnimi cestami, potmi in dostopi.
Celotni obravnavani odsek železniške proge meri 26304 m, odsek na območju Občine Hodoš-Šalovci pa 6194 m. Začne se na jugu na meji katastrske Občine Puconci in poteka po dolini Mačkovskega potoka proti severu, v nadaljevanju po dolini Peskovskega potoka in Velike Krke do vzhodne meje katastrske Občine Hodoš, kjer je tudi državna meja.
Obravnavani odsek je nadaljevanje železniške proge Ormož–Puconci, ki ima izhodiščno točko 0 + 00 v Ormožu. Lokacijski načrt obravnava tudi del obstoječe proge, in sicer od km 42 + 810 do km 44 + 595 (1685 m), kjer gre za rekonstrukcijo. Ostali odsek od km 44 + 595 do km 69 + 114 (24519 m) je obravnavan kot novogradnja. Proga poteka v koridoru, kjer je pred letom l968 že potekala železniška proga, vendar z lokalnimi odmiki od obstoječega nasipa, ker tako narekuje nova tehnologija proge.
Širina planuma nove proge za en tir je 6,5 m, za dva vzporedna tira pa 10,70 m. Brežine ukopov in nasipov bodo v naklonu 2:1. Maksimalni vzdolžni sklon je 1% na postajah 0,25%, najmanjši horizontalni radij 1200 m.
Od Puconec do Mačkovec se niveleta proge dviguje do predvidenega predora dolžine 320 m. Od predora do državne meje se niveleta znižuje.
Večinoma poteka proga v nasipu, razen pred in za predorom, kjer so predvideni visoki preduseki.
Na odseku proge, ki poteka po območju Občine Hodoš—Šalovci se izvedejo v končni fazi 4 novi objekti in sicer: 2 nadvoza, 1 podhod in 1 most. Predvideni so še prepusti pod progo.
Predvideni so naslednji postajni objekti:
– postajališče v Šalovcih (peron dolžine 150 m in zavetišče),
– mejna postaja Hodoš v dolžini 1660 m z vsemi objekti in napravami za mejne, carinske, fitopatološke, sanitarne in železniške službe.
Infrastruktura
Načrtovane so deviacije kategoriziranih in lokalnih cest, ter dovoznih poti.
Potrebna je prestavitev optičnega in naročniškega kabla vzdolž obstoječega nasipa ter prestavitev oziroma zavarovanje obstoječih cevovodov lokalnega vodovoda ter obstoječih elektroenergetskih objektov. Pri načrtovanju komunalne infrastrukture za novo postajo na Hodošu (vodovod, kanalizacija) je potrebno upoštevati tudi možnost priključitve bližnjih naselij.
Faznost
Gradnja železniške proge je zasnovana v treh fazah in sicer:
I. faza:    enotirna, neelektrificirana proga
        za računsko hitrost V = 120 km/h (trasirano 
        zakončno hitrost V = 160 km/h z lokalnimi
        omejitvami, podvozi cest pod progo in
        drugimi nivojskimi križanji na mestih, kjer
        bodo v II. fazi gradnje izvennivojska
        križanja),
II. faza:    enotirna, elektrificirana proga za računsko
        hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami 
        in izvennivojskimi križanji,
III. faza:   dvotirna, elektrificirana proga za računsko
        hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi omejitvami 
        in izvennivojskimi križanji.
V lokacijskem načrtu morajo biti za prvo fazo ureditev prikazane rešitve za naslednje ureditve:
– nadvoz lokalne ceste Šalovci–Domanjševci,
– selitev nogometnega igrišča v Šalovcih,
– možen naklad tovora za lokalne potrebe na postaji Hodoš,
– rekonstrukcija obstoječe ceste Hodoš–Krplivnik
– možnost reševanja komunalne infrastrukture v sklopu ureditev na postaji Hodoš za naselja Šalovci in Hodoš in Krplivnik.
Zaradi gradnje železnice in spremljajočih objektov bo potrebno že v prvi fazi odkupiti naslednje objekte:
1. Stanovanjska hiša in gosp. poslopje na parcelah št. 2332, 2333, 2334, 3416/6, 3421, 3420 v k.o. Hodoš.
2. Stanovanjska hiša in gosp. poslopje na parceli št. 3419, 3418 in 3417 k.o. Hodoš.
3. Gospodarsko poslopje na parceli št. 2395 k.o. Hodoš.
Za prebivalce, ki se jim rušijo bivalni objekti, je potrebno zagotoviti nadomestna stanovanja oziroma parcele.
Vsem lastnikom oziroma uporabnikom parcel, ki jim predvidena proga prekine dostop, mora biti omogočen čim krajši dostop po javni poti preko zavarovanega ali izvennivojskega prehoda.
Usmeritve za oblikovanje
Glede arhitektonskega, urbanističnega in krajinskega oblikovanja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upoštevati naslednje:
– brežine železniškega nasipa in useka ter brežine cestnih objektov in deviacij morajo biti načrtovane v naklonu 1:2;
– železniški in cestni objekti morajo biti načrtovani tako, da jih bo možno ozeleniti in vklopiti v krajino;
– predvideni postajni in drugi objekti, ki bodo grajeni ob progi, morajo upoštevati značilnosti gradnje na obravnavanem območju (max. etažnost P + 1, podolžni tlorisi, dvokapne strehe z nakloni nad 35° in opečno kritino).
Usmeritve za varovanje
Glede varovanja naravnega, bivalnega in delovnega okolja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upoštevati naslednje:
– kjer nova trasa zapušča obstoječi železniški nasip je le-tega potrebno sanirati in zemljišče usposobiti za kmetijske namene;
– viški materiala, ki bodo nastali pri gradnji proge, bodo deponirani v peskokop v Kuštanovcih oziroma na druge lokacije, ki bodo določene v lokacijskem načrtu;
– nadomestiti je potrebno vse dovozne poti do zaselkov, posamičnih domačij in kmetijskih površin, ki jih predvidena proga prekine;
– nadomestne ceste in poti morajo biti izvedene najmanj v enakem standardu kot so obstoječe, ki jih proga prekinja;
– zagotoviti je potrebno prehode za divjad in druge živali;
– ohraniti je potrebno vse obstoječe biotope,
– v času gradnje je potrebno zagotoviti arheološki nadzor vzdolž celotne trase;
– v lokacijskem načrtu je potrebno definirati ukrepe za zmanjšanje ali odpravo prekomernega hrupa.
V lokacijskem načrtu je potrebno definirati še obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih vplivov na sestavine okolja. Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
8. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje l986–90 in sicer:
1. pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000, navedeni že v 5. členu odloka,
2. karte z naslovom Programska zasnova za železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja za odsek Šalovci–državna meja, in sicer:
1. Namenska raba površin s predvidenimi
ureditvami                       M 1: 5000
2. Energetska in komunalna
  infrastruktura                   M 1: 5000
3. Prometne ureditve                  M 1: 5000
4. Vodnogospodarske ureditve              M 1: 5000
5. Usmeritve za krajinsko, urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Varovanje in izboljšanje naravnega
in bivalnega okolja                  M 1:25000
6. Območje obdelave (k.o. Hodoš, Šalovci)       M 1:25000
9. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje nove Občine Hodoš–Šalovci pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-25/97
Šalovci, dne 28. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

AAA Zlata odličnost