Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1534. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica za družbo z omejeno odgovornostjo, stran 2096.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica dne 23. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
1. člen
V odloku o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94) se 4. člen spremeni v celoti, tako da nov glasi:
»Skladno z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96), so dejavnosti družbe:
a) glavne dejavnosti:
1.  E  41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
2.  O  90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
      90.002 dejavnost deponij, sežiganje in drugi
         načini odstranjevanja trdih odpadkov,
3.  O  90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih
         naprav,
      90.005 druge storitve javne higiene,
4.  O  93.040 pogrebne storitve.
Glavne dejavnosti družbe se spremenijo s soglasjem ustanovitelja.
b) druge dejavnosti komunalnega značaja:
5.  E  40.301 proizvodnja pare in tople vode,
      40.302 distribucija pare in tople vode,
   O  93.050 druge storitvene dejavnosti,
6.  F  45.110 rušenje objektov in zemeljska dela,
      45.210 splošna gradbena dela,
      45.220 postavljanje ostrešij in krovska dela,
      45.230 gradnja cest, železniških prog, letališč
         in športnih objektov,
      45.240 hidrogradnja in urejanje voda,
      45.250 druga gradbena dela, tudi dela
         specialnih strok,
      45.320 izolacijska dela,
      45.330 vodovodne, plinske in sanitarne
         instalacije,
      45.410 fasaderska in štukaterska dela,
      45.420 vgrajevanje stavbnega in drugega
         pohištva,
      45.430 oblaganje tal in sten,
      45.450 druga zaključna gradbena dela,
      45.500 dajanje storitev in naprav za gradnjo in
         rušenje v najem, skupaj z upravljalcem strojev,
   I  60.240 cestni tovorni promet,
   K  70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
      70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo
         ali po pogodbi,
   K  71.100 dajanje avtomobilov v najem,
      74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
      74.843 druge poslovne dejavnosti.
Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizirajo organizacijske enote.«
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-0018/97
Sevnica, dne 23. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost