Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1531. Sporazum o premoženjski delitveni bilanci, stran 2089.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94 in 14/95) in 41. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje dne 30. 1. 1997, Občinski svet občine Mežica dne 22. 1. 1997 in Občinski svet občine Črna na Koroškem dne 17. 12. 1996 sprejeli
S P O R A Z U M
o premoženjski delitveni bilanci
1. člen
Občinski sveti občin Ravne-Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem sprejmejo premoženjsko bilanco Občine Ravne na Koroškem na dan 31. 12. 1994 in je osnova za delitev premoženja novo nastalih občin.
2. člen
Medsebojne obveznosti in terjatve med proračunom in državnimi organi se pred sestavitvijo premoženjske bilance medsebojno pobotajo.
3. člen
Premoženje zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb v lasti občine se izkaže v premoženjski bilanci kot vložek ustanovitelja. Če razdelitev premoženja ni bila izvršena oziroma niso bili ugotovljeni lastniški deleži, izkaže celotno premoženje občina, na katerem območju ima pravna oseba svoj sedež na dan 31. 12. 1994.
4. člen
Delitev premoženja vsebuje:
1. Nepremičnine:
zemljišča
– stavbna,
– kmetijska,
– gozdove.
stavbe
– poslovne stavbe,
– stanovanja,
– objekte komunalne infrastrukture,
– ceste in prometno infrastrukturo,
– kulturne spomenike,
– zaklonišča,
– športne objekte.
2. Premičnine:
osnovna sredstva
– zaloge materiala,
– drobni inventar,
– umetniška dela,
3. Pravice:
– Ustanoviteljske pravice:
v javnih gospodarskih službah
– javnih zavodih,
– javnih podjetij,
v javnih zavodih družbenih dejavnosti:
– šole,
– vzgojno-varstveni zavodi,
– zdravstveni domovi, lekarne, reševalne službe,
– knjižnice,
– kulturni domovi in kulturne ustanove.
– Kapitalski upravljalski deleži: v drugih pravnih osebah
4. Denar, vrednostni papirji
5. Terjatve in obveznosti.
5. člen
Nepremičnine se razdelijo med novo nastale občine po legi, (lexreisitae) kar pomeni, da pridobi nepremičnine občina, na katerem območju nepremičnina leži. Po tem načelu delitve se praviloma delijo:
1. Zemljišča
– stavbna,
– kmetijska,
– gozdovi.
2. Stavbe
– poslovne stavbe,
– stanovanja,
– objekti komunalne infrastrukture,
– ceste in prometna infrastruktura,
– kulturni spomeniki,
– zaklonišča,
– športni objekti.
6. člen
Zemljišča, stavbe, poslovne prostore, ki so v upravljanju javnih zavodov pridobi občina, kjer se nepremičnina nahaja.
7. člen
Premoženje javnih zavodov, ki so bili ustanovljeni z vloženim kapitalom bivših koroških občin se deli glede na delež vloženega kapitala.
8. člen
Delež družbenega kapitala Občine Ravne na Koroškem v Komunalno podjetje Prevalje se razdeli med novo oblikovane občine glede na strukturni delež zagotovljene porabe občin.
Delež družbenega kapitala novo oblikovanih občin znaša:
– za Občino Ravne-Prevalje                70,22%
– za Občino Mežica                    15,52%
– za Občino Črna na Koroškem               14,26%
9. člen
Naložbe v druge pravne osebe se razdelijo med novo oblikovane občine glede na strukturni delež zagotovljene porabe občin na dan 31. 12. 1994.
Strukturni delež občin znaša:
– za Občino Ravne-Prevalje                70,22%
– za Občino Mežica                    15,52%
– za Občino Črna na Koroškem               14,26%
10. člen
Neodplačno pridobljeno premoženje pripada občini, na katerem premoženje leži.
11. člen
Terjatve si občine razdelijo na tri različne načine, in sicer:
– terjatve iz naslova kreditov danim fizičnim osebam in iz naslova vrednostnih papirjev se razdelijo med novonastale občine po stalnem prebivališču dolžnika,
– terjatve iz naslova kupnin od prodanih stanovanj se razdelijo po legi, torej glede na območje nove občine, na katerem stanovanje leži,
– terjatve iz naslova predujmov se delijo glede na delitveno razmerje v odvisnosti od virov premoženja kar pomeni glede na sredstva, ki so bila v bivši Občini Ravne na Koroškem pridobljena iz naslova vseh kupnin.
Strukturni deleži novih občin so naslednji:
1. Občina Ravne-Prevalje                   83%
2. Občina Mežica                       9%
3. Občina Črna na Koroškem                  8%
– terjatve iz naslova kratkoročnih likvidnostnih kreditov in terjatve iz naslova obresti ter vezanih sredstev se delijo glede na delitveno razmerje v odvisnosti od virov premoženja po naslednjem ključu:
1. Občina Ravne-Prevalje                   83%
2. Občina Mežica                       9%
3. Občina Črna na Koroškem                  8%
12. člen
Obveznosti občine Ravne na Koroškem se razdelijo na novonastale občine po teritorialnem načelu, kar pomeni, da obveznost prevzame občina v kateri je neporavnana obveznost.
13. člen
Delitev premičnega premoženja je lahko fizična ali civilna.
S fizično delitvijo se deli premično premoženje, ki sodi pod:
– osnovna sredstva,
– umetniške predmete,
– drobni inventar,
– zaloge.
Fizična delitev premičnega premoženja pomeni neposredno dodeljevanje posamezne stvari v premoženje posamezni občini, kjer se premičnina nahaja. V skladu s 103. členom zakona o upravi uporabljajo upravne enote opremo, ki je last občin, ob povračilu sorazmernega dela stroškov obratovanja in vzdrževanja.
Predpogoj za civilno delitev premičnega premoženja je ocenitev vrednosti premoženja. Delitev kupnine za prodane premične stvari je odvisna od osnovnega razmerja udeležbe občin v proračunu stare občine.
To pomeni strukturne deleže za občine:
– Ravne-Prevalje                     70,22%
– Mežica                         15,52%
– Črna na Koroškem                    14,26%
14. člen
V skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) se je financiranje občin v letu 1995 izvajalo preko ločenega računa občine, ki je ustanovljena na območju prejšnje občine.
Na podlagi tega so se sredstva odpravljenih žiro računov bivše občine prenesla na ločen račun, iz katerega so se poravnale obveznosti iz preteklih let in vodilo tekoče izvajanje proračunov občin do sprejetja proračunov vseh občin za leto 1995.
Sredstva iz ločenega računa so se s soglasjem županov vseh treh občin prenesla na žiro račune novih občin po strukturnem deležu:
– za Občino Ravne-Prevalje                70,22%
– za Občino Mežica                    15,52%
– za Občino Črna na Koroškem               14,26%
15. člen
Sredstva na žiro račun sklada stavbnih zemljišč Občine Ravne na Koroškem se razdelijo med novo nastale občine v odvisnosti od realiziranih prihodkov nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč po naslednjem strukturnem deležu:
– Ravne-Prevalje                     80,99%
– Mežica                          9,94%
– Črna na Koroškem                     9,07%
16. člen
Na osnovi sprejetja akta se opravi popis premoženja bivše Občine Ravne na Koroškem in razdelitev premoženja po sprejetih kriterijih (na dan 31. 12. 1994).
17. člen
Premoženjska bilanca Občine Ravne na Koroškem na dan 31. 12. 1994 je sestavni del sporazuma o premoženjski delitveni bilanci.
18. člen
Delitev premoženja na osnovi premoženjske bilance z dne 31. 12. 1994 je dokončna.
Podpisnice skupnega sporazuma o premoženjski delitveni bilanci so sporazumne, da se v primeru ugotovitve premoženja in obveznosti, ki ni bilo knjigovodsko zajeto v premoženjski bilanci, naknadno dogovorijo glede uporabe kriterija za delitev.
19. člen
Sporazum o premoženjski delitveni bilanci začne veljati s sprejetjem na Občinskih svetih občin Ravne-Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.
Ravne na Koroškem, dne 30. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik l. r.
Mežica, dne 22. januarja 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik l. r.
Črna na Koroškem, dne 17. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

AAA Zlata odličnost