Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1527. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega..., stran 2083.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 20. člena statuta Občine Puconci je Občinski svet občine Puconci na 3. izredni seji dne 25. 4. l997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986 do leta 2000, dopolnjenega v letu l990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje l986–l990, dopolnjenega v letu l987
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu l990 (Uradne objave, št. 10/90) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986–l990 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu l987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Puconci.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe in na predvideno gradnjo železniške proge Murska Sobota–Hodoš–državna meja na območju Občine Puconci.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje nove Občine Puconci, ki zavzema naslednje katastrske občine: Otovci, Prosečka vas, Mačkovci, Kuštanovci, Poznanovci, Pečarovci, Dankovci, Moščanci, Vadarci, Bodonci, Beznovci, Zenkovci, Strukovci, Puževci, Lemerje, Brezovci, Predanovci, Šalamenci, Vaneča, Dolina, Bokrači, Gorica in Puconci.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se spremeni in dopolni poglavje 4.8. Promet in zveze, in sicer se tretji odstavek nadomesti z besedilom:
Izvedena bo modernizacija že obstoječe železniške proge Ormož–Puconci in se pristopilo k izgradnji glavne železniške proge prvega reda Murska Sobota–Hodoš–državna meja.
4. člen
Dopolni se poglavje 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin in sicer se nadomesti besedilo tretjega odstavka:
(Na osnovi predhodnih geoloških raziskav)…. z novim besedilom, in sicer:
Na osnovi predhodnih geoloških raziskav je analizirana možnost dolgoročnega pridobivanja kremenčevega peska in proda na lokacijah v Kuštanovcih in Mačkovcih na površini 51,46 ha.
5. člen
Dopolni se poglavje 6.2.8. v delu, ki obravnava cestno omrežje in sicer se na koncu poglavja doda:
Predvidena je izgradnja zahodne in severne obvozne ceste v naselju Puconci. Zahodna obvoznica bo izgrajena v prvi fazi gradnje železniške proge Puconci–Hodoš.
Dopolni se poglavje 6.2.8. v delu, ki obravnava železniško omrežje in sicer se nadomesti drugi odstavek z besedilom:
V cilju razvoja železniškega prometnega omrežja do leta 2000 in vključevanja v meddržavni železniški sistem je predvidena gradnja glavne dvotirne, elektrificirane železniške proge Puconci–Hodoš–državna meja. Predvidena je tudi rekonstrukcija in elektrifikacija obstoječe proge do Puconec.
6. člen
Dopolni se poglavje 6.3.1. Urbanistične zasnove naselij in sicer se na koncu poglavja doda:
– občinsko središče Puconci.
7. člen
Predvideni so izjemni posegi na prvem območju kmetijskih zemljiščm. Tabela posegov je podana v obrazložitvi.
8. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota na območju nove Občine Puconci in sicer:
1. Zasnova primarne rabe v merilu                   1:25000
ki združuje tematiko sedanjih kart Kmetijstvo–gozdarstvo in Vodno gospodarstvo
2. Rudnine v merilu                          1:25000
3. Promet v merilu                           1:25000
Ostale karte v merilu 1:25000 in 1:50000 se vsebin-sko ne spreminjajo.
4. Karte v merilu 1:5000 z oznakami, Mačkovci 9, 10, 19, 20, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, Šalovci 11, 21, 22, 31, 32, 41, Radgona 6, 7, 8, 9, 10 in Turnišče 1, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana (28 kart).
9. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska Sobota za obdobje od leta l986 do leta l990 (Uradne objave, št. 24/86) se spremeni in dopolni pod poglavje 8.1.2. Železnica in sicer se zadnji stavek nadomesti z novim: Za izgradnjo glavne železniške proge prvega reda Puconci–Hodoš–državna meja se bo v občini rezerviralo ustrezno zemljišče.
10. člen
Spremeni in dopolni se podpoglavje 11.1. Načini urbanističnega urejanja in sicer se na koncu poglavja doda nov odstavek:
Za nekatera navedena območja bodo podana izhodišča v programskih zasnovah, ki bodo pripravljena na osnovi urbanističnih zasnov.
11. člen
Doda se novo podpoglavje 11.4. Programska zasnova za železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja, za odsek Puconci–Mačkovci (predor).
Območje
Železniška proga (telo proge z nasipi, useki, dovoznimi potmi, odvodnimi jarki) ter spremljajoče ureditve v končni fazi (objekti ob progi, deviacije cest, regulacije, prestavitve, rušitve) zavzema parcele in dele parcel po katastrskih občinah:
k. o. Puconci: 1335, 1331, 1327, 2281, 1234, 1231, 1230, 1227, 1226, 1223, 1222, 1219, 1218, 1215, 1214, 1210, 1205, 1204, 1201, 1200, 2060, 2059, 2058, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053, 2052, 2051, 2050, 2049, 2048, 2047, 2046, 2045, 2061, 926/1, 926/2, 902, 1796, 2415, 2414, 2403, 2401, 2402, 2400, 1716, 1714, 1717, 1719, 1725, 1585/3, 539, 531, 528, 523, 519, 515, 512, 508, 504, 499, 494, 489, 486, 483, 318, 312, 309, 295, 290, 289, 286, 285, 282/2, 281/4, 281/1, 278, 276, 272, 267, 263, 262, 259, 258, 255, 254, 251, 250, 49, 48, 45, 44, 41, 40, 36, 33/2, 29, 28/4, 28/1, 25/1, 24, 20/2, 20/1, 18, 15, 13, 10, 8, 7, 6/2, 67, 78, 68, 73, 2280, 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2271, 2270, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262, 2261, 2260, 2258, 2257, 2256, 2254, 2072, 2077, 2032, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2062, 2031, 2281, 2282, 2283, 2284, 1788, 1787, 1784, 1781, 1766, 1764, 1762, 1760, 1759, 1743, 1741, 1738, 1740, 1736, 1731, 1732, 1730/2, 1730/1, 1729, 1727, 1728, 1726, 538, 530, 529, 522, 521, 520, 514, 515, 507, 505, 498, 495, 488, 487, 482, 319, 313, 308, 307, 300, 297, 294, 291, 288, 287, 284, 283, 280/2, 280/1, 279, 275, 274, 269, 268, 264, 292, 299, 303, 304, 260, 256, 249, 50, 47, 46, 43, 42, 39, 35, 34, 30, 27/2, 27/1, 26, 22, 21/2, 21/1, 17, 16, 12, 11, 55, 59, 60, 62, 63/1, 66/2, 69/2, 72, 63/2, 75, 76, 80, 81, 84, 553/1, 540, 532, 527, 524, 518, 516/2, 511/2, 509, 503, 500, 493, 490, 485, 484, 317, 311, 310, 306, 305, 302, 301, 2041, 2040, 1995, 1994, 1996, 2281, 2400, 1716, 1714, 1717, 1718, 1719, 1740, 1739, 1780/1, 1737, 1734, 1735, 1580/2, 1279, 1246, 1718, 2250.
k. o. Vaneča: 1851, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1610, 1611, 1612/1, 1613, 1617, 1409, 1406, 1405, 1404, 1402, 1401, 1400, 1388, 1387, 1386, 1385, 1303, 1306/1, 961, 962, 937, 938, 940, 824, 825, 826, 95, 96, 97, 98, 1854, 87, 89/1, 89/2, 62, 60, 59, 1677, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1680, 1681, 1667, 1666, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1652, 1651, 1650, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1637, 1636, 1632, 1631, 1628, 1380, 1379, 1375, 1374, 1849, 1318, 1317, 1312, 1311, 1309, 1308, 955, 953, 945, 944, 947/3, 942, 1849/1, 823, 822, 115, 114, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 1317, 1318, 1380, 1379, 1375, 1374, 944, 942, 947/3, 59, 1858, 1641, 1858, 1641, 1849/1, 963, 952.
k. o. Moščanci: 1214/1, 1214/2, 1167, 1166, 1168, 1092, 1093, 1094, 1080, 1078, 1079/1, 1079/2, 1075, 1074, 1073, 1072, 1071, 1237/3, 1019, 954, 955, 956, 964, 965, 972, 43, 42, 31, 14, 13, 9, 1151, 1152, 1155, 1156, 1159, 1160, 1238, 1098/1, 1239, 1237/2, 1237/1, 1099, 952/1, 951, 957, 950, 949, 948, 947, 946, 944, 952/2, 931, 932, 933, 934, 935, 1233, 945, 943, 44, 46, 49, 55, 56, 1289, 959, 960/1, 960/2.
k. o. Dankovci: 1567, 1560, 1527, 1526, 1377, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 1387, 1388, 1567, 1329, 1330, 1331, 1328, 1254, 1255, 1257, 1258, 1260, 1262, 1264, 1269, 1265, 525, 524, 522, 520, 493, 492, 489, 1567, 404, 386, 387, 388, 389, 401, 397, 396, 395, 390, 391, 392, 393, 394, 106, 115, 113, 110, 109, 105, 104/2, 104/1, 102 101, 100, 1575, 1516, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1510, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233, 1562, 1220, 1221, 1225, 1226, 1230, 1231, 1232, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 544, 543, 382, 381, 380, 378, 377, 373, 372, 371, 370, 120, 119, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 132, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 146, 145, 144, 143, 276, 275/2, 269, 268, 194, 149, 154, 156, 150, 155, 1566, 1568, 132, 1381/1, 493, 519, 493, 547, 546, 549, 1562, 1568.
k. o. Mačkovci: 987/1, 871, 896, 897, 906, 907, 910/3, 910/2, 910/1, 912, 913, 916, 917, 918, 924, 925, 926, 763, 927/1, 927/9, 998/1, 928/3, 986/2, 714, 715, 716, 717, 988/10, 988/11, 988/5, 988/4, 988/2, 998/1, 589, 587, 590, 589, 587, 586, 588, 590, 581, 582, 583, 986/1, 986/2, 584, 585, 431, 432, 433, 434, 430, 426, 428, 429, 427, 423, 95, 98, 97, 96, 100, 41, 42, 43, 44, 45, 39, 40, 2, 38, 988/1, 932, 931, 986/2, 987/2, 939, 988/9, 990, 989, 988/7, 991, 988/6, 631, 630, 629, 988/5, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 339, 338, 340, 341, 343, 301, 345, 347, 348, 352, 354, 356, 357, 373, 376, 375, 374, 995, 996, 378, 379, 380, 381, 300, 297, 1002, 396, 397, 395, 394, 398, 999, 400, 401, 412, 413, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 34, 113, 939, 988/8, 896, 897, 906, 907, 910/3, 910/2, 910/1, 912, 916, 917, 918, 924, 925, 926, 245, 986, 684, 998/1, 999, 378, 395, 398, 394, 1002, 34, 113, 930, 987/2, 998/1, 928/2, 928/1, 928/3, 927/9, 927/8, 988/4, 993, 994, 988/1, 998/1, 986, 585, 241, 999, 1002.
Namen posega (organizacija dejavnosti, tehnološki in prostorski pogoji)
Predvidena je gradnja dvotirne, elektrificirane železniške proge, projektirane za hitrosti do 160 km/h, z vsemi objekti (predor, cestni nadvozi, podvozi, mostovi, propusti) ter nadomestnimi cestami, potmi in dostopi.
Celotni obravnavani odsek železniške proge meri 26.304 m, na območju Občine Puconci znaša dolžina 12.655 m. Začne se na jugu na meji katastrske Občine Puconci in poteka po dolini Mačkovskega potoka proti severu do predvidenega predora.
Obravnavani odsek je nadaljevanje železniške proge Ormož–Puconci, ki ima izhodiščno točko 0 + 00 v Ormožu. Lokacijski načrt obravnava tudi del obstoječe proge in sicer od km 42 + 810 do km 44 + 595 (1685 m), kjer gre za rekonstrukcijo. Ostali odsek od km 44 + 595 do km 69 + 114 (24.519 m) je obravnavan kot novogradnja. Proga poteka v koridoru, kjer je pred letom l968 že potekala železniška proga, vendar z lokalnimi odmiki od obstoječega nasipa, ker tako narekuje nova tehnologija proge.
Širina planuma nove proge za en tir je 6,5 m, za dva vzporedna tira pa 10,70 m. Brežine ukopov in nasipov bodo v naklonu 2:1. Maksimalni vzdolžni sklon je 1% na postajah 0,25%, najmanjši horizontalni radij 1200 m.
Od Puconec do Mačkovec se niveleta proge dviguje do predvidenega predora dolžine 320 m.
Večinoma poteka proga v nasipu, razen pred in za predorom, kjer so predvideni visoki preduseki.
Na odseku proge, ki poteka po območju Občine Puconci se izvede v končni fazi 10 novih objektov, in sicer: 1 podvoz, 6 nadvozov, 2 podhoda in 1 most. Predvideni so še mostovi na cestnih deviacijah in prepusti pod progo.
Predvideni so naslednji postajni objekti:
– postajališče Puconci (peron dolžine 150 m in zavetišče),
– postajališče Moščanci (peron dolžine 150 m in zavetišče),
– izogibališče Dankovci z izogibalnim tirom in postajnim objektom,
– postajališče v Mačkovcih (peron dolžine 150 m, zavetišče).
Infrastruktura
Načrtovane so deviacije kategoriziranih in lokalnih cest, ter dovoznih poti.
Zaradi gradnje proge je potrebna delna regulacija Mačkovskega potoka.
Potrebna je prestavitev naročniškega kabla vzdolž obstoječega nasipa.
Potrebna je prestavitev oziroma zavarovanje obstoječih cevovodov lokalnega vodovoda ter obstoječih elektroenergetskih objektov.
Faznost
Gradnja železniške proge je zasnovana v treh fazah in sicer:
I. faza:    enotirna, neelektrificirana proga za
        računsko hitrost V = 120 km/h (trasirano za 
        končno hitrost V = 160 km/h z lokalnimi 
        omejitvami, podvozi cest pod progo
        in drugimi nivojskimi križanji na mestih,
        kjer bodo v II. fazi gradnje izvennivojska
        križanja),
II. faza:    enotirna, elektrificirana proga za računsko hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi
        omejitvami in izvennivojskimi križanji,
III. faza:   dvotirna, elektrificirana proga za računsko hitrost V = 160 km/h, z lokalnimi 
        omejitvami in izvennivojskimi križanji.
V lokacijskem načrtu morajo biti za prvo fazo ureditev prikazane rešitve za naslednje ureditve:
1. na južnem delu Puconec se uredi nivojski prehod ceste Puconci–Gorica izven naselja,
2. uredi se zahodna obvoznica od prehoda na južnem delu Puconec do prehoda pri Janži,
3. pri cerkvi se uredi primeren podhod,
4. na mestu nakladališča se uredi potniško postajališče,
5. dosledno se upošteva postavitev protihrupnih in zaščitnih ograj, kot bodo prikazane v sektorskih študijah o varstvu pred prekomernim hrupom in ostalo,
6. na Vaneči pod Slivnjekovim bregom in v Mačkovcih se uredita dodatna podhoda s klančinama,
7. regulira se Mačkovski potok na odseku skozi naselje Mačkovci.
Zaradi gradnje železnice in spremljajočih objektov bo potrebno odkupiti naslednje objekte:
1. Stanovanjski in gospodarski objekti na parceli št. 1796 k.o. Puconci v 1. fazi izgradnje.
2. Stanovanjski blok s 4 stanovanji na parceli št. 1722 k.o. Puconci v 2. fazi izgradnje.
3. Gospodarski objekt na parceli št. 1720 k.o. Puconci v 2. fazi izgradnje.
4. Stanov. objekt na parceli 991 k.o. Mačkovci v prvi fazi.
Za prebivalce, ki se jim rušijo bivalni objekti, je potrebno zagotoviti nadomestna stanovanja oziroma parcele.
Vsem lastnikom oziroma uporabnikom parcel, ki jim predvidena proga prekine dostop, mora biti omogočen čim krajši dostop po javni poti preko zavarovanega ali izvennivojskega prehoda.
Usmeritve za oblikovanje
Glede arhitektonskega, urbanističnega in krajinskega oblikovanja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upoštevati naslednje:
– brežine železniškega nasipa in useka ter brežine cestnih objektov in deviacij morajo biti načrtovane v naklo- nu 1:2;
– železniški in cestni objekti morajo biti načrtovani tako, da jih bo možno ozeleniti in vklopiti v krajino;
– predvideni postajni in drugi objekti, ki bodo grajeni ob progi, morajo upoštevati značilnosti gradnje na obravnavanem območju (max. etažnost P + 1, podolžni tlorisi, dvokapne strehe z nakloni nad 35o in opečno kritino).
Usmeritve za varovanje
Glede varovanja naravnega, bivalnega in delovnega okolja je pri izdelavi lokacijskega načrta potrebno upoštevati naslednje:
– kjer nova trasa zapušča obstoječi železniški nasip je le-tega potrebno sanirati in zemljišče usposobiti za kmetijske namene;
– viški materiala, ki bodo nastali pri gradnji proge, bodo deponirani v peskokop v Kuštanovcih oziroma na druge lokacije, ki bodo določene v lokacijskem načrtu;
– nadomestiti je potrebno vse dovozne poti do zaselkov, posamičnih domačij in kmetijskih površin, ki jih predvidena proga prekine;
– zagotoviti je potrebno prehode za divjad in druge živali;
– nadomestne ceste in poti morajo biti izvedene najmanj v enakem standardu kot so obstoječe, ki jih proga prekinja;
– ohraniti je potrebno vse obstoječe biotope na vzhodni strani predvidene proge;
– v času gradnje je potrebno zagotoviti arheološki nadzor vzdolž celotne trase;
– v lokacijskem načrtu je potrebno definirati ukrepe za zmanjšanje ali odpravo prekomernega hrupa.
V lokacijskem načrtu je potrebno definirati še obveznosti investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih vplivov na sestavine okolja. Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o vplivih na okolje.
12. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Murske Sobota za obdobje l986–1990, in sicer:
1. pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 (22 kart), navedeni že v 8. členu tega odloka,
2. dodajo se karte z naslovom Programska zasnova za železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja za odsek Puconci–Mačkovci, in sicer:
1. Namenska raba površin s predvidenimi
ureditvami                                M 1: 5000
2. Energetska in komunalna infrastruktura                 M 1: 5000
3. Prometne ureditve                           M 1: 5000
4. Vodnogospodarske ureditve                       M 1: 5000
5. Usmeritve za krajinsko, urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Varovanje in izboljšanje naravnega in bivalnega okolja
                                     M 1:25000
6. Območje obdelave (kat. občine: Puconci, Vaneča, 
  Moščanci, Dankovci, Mačkovci)                     M 1:25000
13. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje nove Občine Puconci pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-1/96
Puconci, dne 29. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič l. r.

AAA Zlata odličnost