Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1521. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 2, stran 2076.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/93) je Občinski svet občine Laško na seji dne 21. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 2
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta KS 2, za območje stanovanjske gradnje, šolskega kompleksa, parkirnih površin, športno-rekreacijskega centra in rezervata za Zdravilišče Laško, ki jih je izdelal Razvojni center-Planiranje, d.o.o. Celje pod št. proj. 027/96 marca 1997.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena tega odloka vsebujejo:
Vsebina:
A) Tehnično poročilo
1. Uvod, splošni podatki,
2. Usklajenost ZN s planskimi dokumenti,
3. Meja ureditvenega območja, inventarizacija,
4. Urbanistično-arhitektonska zasnova,
5. Vodnogospodarska, prometna, komunalna in energetska infrastruktura,
6. Ukrepi za varovanje okolja,
7. Etapnost izvajanja,
8. Aproksimativni predračun,
9. Seznam parcel in lastnikov
B) Soglasja in mnenja
1. Elektro Celje,
2. Eles Ljubljana,
3. Telekom Ljubljana,
4. Komunala Laško,
5. Geoplin Ljubljana,
6. Slovenske železnice,
7. MOP – Uprava Republike Slovenije za varstvo narave – izpostava Celje,
8. Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje,
B) Grafične priloge
1. Izrez iz DP                     M 1:5000
2. Izrez iz ZN                     M 1:1000
3. Situacija obstoječega stanja z mejo
ureditvenega načrta, inventarizacija,
predvidene rušitve                   M 1:1000
3.a Kopija katastrskega načrta         M 1:1000, 1:2880
4. Arhitektonska zazidalna situacija          M 1:1000
5. Geodetska kotirana situacija             M 1:1000
6. Situacija cestnega omrežja              M 1:1000
7. Situacija komunalne in energetske
infrastrukture                     M 1:1000
8. Podolžni profil dovozne ceste          M 1:1000:100
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Ureditveno območje se nahaja med Badovinčevo ulico na zahodu in severu, cesto Rečica–Laško na jugu ter železniško progo Celje–Zidani most na vzhodu, vključno z podvozom pod železnico in priključkom ceste Debro–Rečica na magistralno cesto M 10-3.
Opis meje obodne parcelacije ureditvenega območja
Meja poteka od izhodiščne točke v k.o. Laško na skrajnem jugovzhodnem delu ureditvenega območja zemlj. parc. št. 14 proti severu, prečka cesto parc. št. 15 in se nadaljuje po vzhodnem robu parcele št. 20 do meje s k.o. Debro. Meja se nadaljuje v k.o. Debro po zahodnem robu parcele št. 902/1, vključuje parcelo št. 886/2 in se nadaljuje po severnem in zahodnem robu parcele št. 906 do meje s k.o. Šmihel, se obrne proti vzhodu in poteka po katastrski meji do k.o. Laško. Od tu se meja nadaljuje proti vzhodu po južnem robu parcele 568 k.o. Laško do izhodiščne točke.
Območje posega v k.o. Debro in k.o. Laško.
Območje znotraj opisane meje meri ca. 10,7 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Območje urejanja KS2 je namenjeno stanovanjski gradnji, športno-rekreacijskem centru, šolskemu kompleksu, rezervatu Zdravilišča Laško in centralnemu parkingu.
5. člen
V območju so predvideni naslednji posegi:
– dopolnilna gradnja stanovanjskega bloka,
– adaptacija, nadzidava, dozidava in sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov, nadomestna gradnja,
– gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) na območju individualne gradnje,
– gradnja športno-rekreacijskega centra,
– gradnja osnovne šole in vrtca,
– gradnja centralnega parkirišča,
– gradnja garažnih boksov,
– gradnja prometne infrastrukture,
– gradnja komunalne in energetske infrastrukture,
– ohranjanje rezervata za Zdravilišče Laško.
IV. POGOJI, ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE TER DOVOLJENJE TOLERANCE
6. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav so naslednji:
(1) gradnja stanovanjskega bloka:
– objekt tlorisnih gabaritov, ki so označeni v grafični prilogi, s kletjo, pritličjem in 3 etažami;
– obvezno upoštevanje gradbene linije, ki je določena na podlagi odmikov od obstoječih objektov in komunikacij;
– streha dvokapnica, ki bo v naklonu in kritini usklajena z obstoječimi objekti;
– arhitektonsko skladno oblikovne fasade;
– konstrukcija klasična ali montažna;
– pred začetkom gradnje je treba izdelati detajlne geomehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja;
(2) gradnja nadomestnih objektov, adaptacija, nadzidava, dozidava in sprememba namebnosti obstoječih stanovanjskih objektov:
– v sklopu funkcionalnih zemljišč je dovoljena adaptacija, nadzidava, dozidava in sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih objektov ter nadomestna gradnja;
– novi in adaptirani objekti morajo biti oblikovno usklajeni z obstoječimi objekti, kar velja za kritino, naklon strešin, strešne zaključke, okenske in vratne odprtine ter fasade;
(3) gradnja pomožnih objektov:
– v sklopu funkcionalnih zemljišč je dovoljena gradnja prizidkov ali samostojnostoječih pomožnih objektov za garaže, drvarnice, shrambe… ;
– objekti morajo biti primerno arhitektonsko oblikovani;
(4) gradnja športno-rekreacijskega centra:
– v sklopu športno-rekreacijskega centra je predvidena gradnja nogometnega stadiona in rokometnega igrišča s tribunami ter pripadajočimi garderobami;
– tlorisni gabariti so razvidni iz grafičnih prilog;
– realizacija športno-rekreacijskega centra bo mogoče po prestavitvi daljnovodov 35 kV in 110 kV;
(5) gradnja osnovne šole in vrtca:
– gradnja objekta v okviru gradbenih linij, prikazanih v grafičnih prilogah s kapaciteto 500 učencev v šoli in 120 otrok v vrtcu;
– predvidena etažnost pritličja (varianta pritličja z nadstropjem);
– streha dvokapnica, ki bo z naklonom in kritino usklajena z obstoječimi objekti;
– zaradi izpostavljene lokacije morajo biti fasade primerno oblikovane;
– v skladu z vodnogospodarskimi pogoji je treba upoštevati predpisano višinsko koto tal;
– pred začetkom gradnje je treba za pogoje temeljenja izdelati detajlne geomehanske raziskave tal;
(6) gradnja centralnega parkirišča:
– asfaltirano parkirišče za 175 osebnih vozil;
– dimenzije parkinga 5 x 2,50 m;
– med posameznimi nizi parkingov je predvidena zelenica;
(7) gradnja garažnih boksov:
– gradnja 2 nizov po 15 garažnih boksov tlorisnih dimenzij 3 x 6 m;
(8) rezervat Zdravilišča Laško
– zazidalni načrt ohranja obstoječe objekte v mejah funkcionalnega zemljišča;
– skladno z razvojnim programom je treba v lokacijskem postopku izdelati ustrezne strokovne podlage
(9) parcelne meje, ograje, zasaditev:
– meje funkcionalnih zemljišč predvidenih objektov so določene v grafičnih prilogah;
– blokom in garažam pripada samo zazidana površina – stavbišče, vse ostale površine so javne;
– športno-rekreacijski center bo zavarovan z ograjo (višina 2 m) ali živico;
– obvezna je zasaditev drevoreda ob glavnih prometnicah kot je razvidno iz grafičnih prilog;
– obvezna je zasaditev zelenega protihrupnega pasu med šolo in železniško progo ter halo Tri lilije;
– za ureditev okolice predvidenih objektov je treba izdelati načrt zunanje ureditve.
7. člen
Kot dovoljive tolerance pri pogojih za izrabo in kvaliteto graditve posameznih objektov in infrastrukture ali drugih posegov v prostor se smatrajo spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov pod pogojem, da ne predstavljajo večjih sprememb pri predpisanih ureditvah, da ne ovirajo izvedbe koncepta pozidave in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja ter da ne posegajo izven območja zazidalnega načrta.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA TER DOVOLJENE TOLERANCE
8. člen
Promet
Za cestno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:
– glavni napajalni cesti območja sprememb in dopolnitev ZN sta cesti Laško–Rečica in Badovinčeva ulica,
– do območja predvidenega šolskega kompleksa, športno-rekreacijskega centra in predvidenih parkirišč je predvidena dovozna cesta širine 5 m z obojestranskim pločnikom 1,6 m in bankino širine 0,5 m,
– vsi ostali predvideni objekti se napajajo z obstoječega cestnega omrežja,
– z rekonstrukcijo magistralne ceste M 10-3 se rekonstruira tudi Badovinčeva cesta z razširitvijo podvoza pod železniško progo Celje–Zidani most,
– rekonstruira se križišče ceste Laško–Rečica z Badovinčevo cesto,
– s prometnim režimom se uredi obstoječi priključek ceste Laško–Rečica na magistralno cesto M 10-3,
– izgradi se hodnik za pešce ob Badovinčevi ulici in delno tudi ob cesti Laško–Rečica v širini 1,6 m in peš pot med športno-rekreacijskim centrom, športno halo in stanovanjsko sosesko,
– za potrebe vzdrževanja proge in progovnih naprav je predvideno 3 m široko manipulativna povezovalna cesta, ki je stalno v funkciji peš poti,
– izgradnja novega parkirišča ob predvidenem športno-rekreacijskem centru,
– parkirni prostori za osebna vozila so predvideni na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov,
– vse ceste, manipulacijske in parkirne površine se odvodnjavajo s prečnimi skloni v predvidene požiralnike z rešetko oziroma v požiralnike z vtokom pod robnikom in dalje v kanalizacijo,
– onesnažene vode z olji in naftnimi derivati so speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranega oljnega lovilca,
– posebno pozornost je treba posvetiti odvodu vod s planuma spodnjega ustroja,
– pred izgradnjo cestnega omrežja je treba izdelati projekte za izvedbo, za posamezne objekte pa projekt zunanje ureditve.
9. člen
Vodnogospodarske ureditve
Za vodnogospodarske ureditve veljajo naslednji pogoji:
– minimalna kota pozidave je vsaj 20 cm višje, kot je bila gladina poplavne vode novembra 1990,
– kanalizirati odprt površinski jarek,
– urediti območje manjših depresij ob železniški progi z ureditvijo globinskega in površinskega odvodnjavanja,
– urediti odvod zalednih vod, ki pritečejo na območje sprememb in dopolnitev ZN.
10. člen
Vodovodno omrežje
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predvideni objekti so vezani na obstoječi vodovod, ki ga bo potrebno delno rekonstruirati v skladu s soglasjem upravljalca,
– prestaviti obstoječa vodovoda (SAL 80 in PL 335),
– namestiti nadzemne hidrante za zagotovitev požarne varnosti,
– trase obstoječega vodovoda in predvidenega hidrantnega omrežja so razvidne iz grafičnih prilog sprememb in dopolnitev ZN,
– pred izgradnjo predvidenega hidrantnega omrežja je treba izdelati projekte za izvedbo.
11. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predviden je ločen sistem kanalizacije,
– vse odpadne vode v priključnem jašku na javno kanalizacijo morajo ustrezati poslovniku o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
– obstoječo kanalizacijo je treba po potrebi očistiti in rekonstruirati ter zagotoviti ločen sistem odvoda vod,
– izdelati projekte za izvedbo.
12. člen
Plinovodno omrežje
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– obvezna je priključitev objektov na mestno plinovodno omrežje,
– obvezna je priključitev novih objektov na mestno plinovodno omrežje oziroma na obstoječo kotlarno Debro, ki je že preurejena na uporabo zemeljskega plina za obstoječe objekte,
– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo,
– pri izgradnji šole in vrtca je možna tudi samostojna izvedba kotlarne na plin.
13. člen
Električno omrežje
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– objekti se bodo oskrbovali z električno energijo iz obstoječih transformatorskih in razdelilnih postaj na območju sprememb in dopolnitev ZN,
– upoštevati predpisani zaščitni koridor obstoječih daljnovodov 110 kV in 35 kV, ki sta dolgoročno predvidena za prestavitev,
– prestavitev daljnovoda 10 kV,
– predvideti novo transformatorsko postajo za potrebe nove osnovne šole,
– za prestavitve in izgradnjo elektroenergetskega omrežja je potrebno izdelati projekte.
14. člen
Telefonsko omrežje
Objekti sprememb in dopolnitev ZN bodo priključeni na obstoječe telefonsko omrežje, skladno s pogoji upravljalca.
15. člen
Odpadki
Odpadki se bodo zbirali ločeno (organski odpadki, papir, kovine, steklo) na določenih prostorih ob prometnici oziroma ob uvozih v posamezna območja. Organski odpadki se bodo odvažali na komunalno deponijo, ostali pa v predelavo. Morebitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z veljavno zakonodajo in odvažali na deponije posebnih odpadkov.
VI. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA
16. člen
(1) Varovanje voda:
Območje urejanja se ne nahaja v območju varstvenih pasov vodnih virov. Kanalizacija bo izvedena v ločenem sistemu. Meteorne vode s parkirnih površin je treba pred izpustom v kanalizacijo očistiti preko lovilca olj in maščob.
Sanitarne odplake bodo odvajane v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa:
Ureditveno območje se nahaja v II. območju naravnega in življenjskega okolja, kjer so dovoljene maksimalne mejne vrednosti 45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.
Zaradi bližine železniške proge in dvorane Tri lilije mora biti objekt šole ustrezno protihrupno izoliran, tako da ne bodo presežene dovoljene mejne ravni hrupa.
Obvezna je zasaditev zelenega tampona (30% listavcev, 70% iglavcev) med šolo in železniško progo ter halo Tri lilije.
(3) Varovanje zraka:
Pri vseh posegih v prostor morajo biti predvideni elementi varovanja pred prekomernim onesnaževanjem zraka. Kot energetski vir je predviden plin.
Vse parkirne površine so predvidene ob prometnicah na robu zazidave.
(4) Odpadki:
Komunalni odpadki se bodo zbirali v posebnih posodah – zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo. Zbirno mesto mora biti dostopno vozilom komunalnega podjetja.
(5) Požarno varstvo:
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO
17. člen
Arhitektonske ovire:
Na vseh javnih komunikacijah je treba izvesti klančine za invalide naklona 1:6.
18. člen
Pri izvajanju vseh posegov v prostor je potrebno upoštevati varovalne koridorje prometne, komunalne, vodnogospodarske in energetske infrastrukture, objektov in naprav. Pri vseh posegih v prostor je potrebno predhodno pridobiti soglasje njihovih upravljalcev.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
19. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka se lahko izvaja v več etapah.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota in po določilih tega odloka. Vsako posamezno fazo je potrebno zgraditi z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo z ničemer poslabšala ekološkega stanja.
Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energetska ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje in investicije.
Realizacija športno-rekreacijskega centra je možna šele po prestavitvi daljnovodov 35 kV in 110 kV.
20. člen
Zemljišče znotraj meje, opisane v 3. členu tega odloka in posamezni objekti in naprave znotraj meje lahko ohranjajo do pričetka izgradnje sedanjo rabo. Namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v 1. in ostalih fazah, ostane nespremenjena.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
21. člen
Investitor je dolžan sočasno z izgradnjo posameznih faz zaključiti zunanjo ureditev objekta.
Osnovna obveznost investitorja je, da prepreči vse negativne vplive na okolje, ki lahko nastanejo pri gradnji novih objektov. To velja predvsem za odpadne vode in dimne pline, za odpravo in zaščito pred prekomernim hrupom in požarno varnost.
Pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem organu.
23. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z veljavnostjo tega odloka, preneha za območje, navedeno v 3. členu tega odloka, veljati odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko Debro (UVL, št. 6/75, Uradni list SRS, št. 6/82).
Št. 352-5/95-02
Laško, dne 21. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti