Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1548. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997, stran 2109.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 71. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah, je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 23. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja občina.
2. člen
V proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997 zagotavljamo sredstva za financiranje nujnih in drugih nalog na osnovi prihodkov iz 21., 22. in 23. člena zakona o financiranju občin.
3. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997 znašajo 590,340.000 SIT skupni odhodki pa 597,454.000 SIT.
Primanjkljaj proračuna znaša 7,114.000 SIT.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
4. člen
Pregled prihodkov občinskega proračunu in njihova razporeditev je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna Občine Šmarje pri Jelšah.
5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna izločamo 0,5% v rezervni sklad občine, za namene določene v 12. členu zakona o financiranju občin. O razporejanju sredstev rezerv določa župan občine in občinski svet, skladno s 76. členom statuta Občine Šmarje pri Jelšah.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo proračunsko rezervo, ki se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
7. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov v odvisnosti od zapadlih obveznosti.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo prevzemati obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva lahko uporabljajo za namene, za katere so jim bila dana.
9. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu za finance občine predložiti zaključne račune za leto 1996.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračunske porabe,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu določeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
– uporabijo sredstva rezerv Občine Šmarje pri Jelšah,
– najame posojilo v višini 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta, o čemer odloča Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah.
12. člen
Župan in nadzorni odbor Občine Šmarje pri Jelšah opravljata nadzor nad porabo proračunskih sredstev uporabnikov glede na namen in obseg in dinamiko uporabe sredstev. Uporabniki so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke za nadzor.
13. člen
Nadzor nad smotrnostjo in namembnostjo porabe sredstev proračuna opravlja nadzorni odbor.
Če nadzorni odbor ugotovi, da se sredstva pri uporabnikih ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana in občinski svet.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 061-33/97
Šmarje pri Jelšah, dne 25. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina