Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1506. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1996, stran 2064.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 25. seji dne 9. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 1996.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 1996 izkazuje:
SIT
a)  v bilanci prihodkov in odhodkov:
   prihodke v višini              989,145.444,57
   odhodke v višini              839,740.799,87
   presežek prihodkov nad
   odhodki v višini              149,404.644,70
b)  v računu financiranja:
   prihodke v višini              12,537.000,00
   odhodke v višini               2,590.657,58
   presežek prihodkov nad
   odhodki v višini               9,946.342,42
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del zaključnega računa.
Rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 1996 izkazujejo:
– prihodke v višini                 9,164.386,48
– odhodke v višini                     0,00
– presežek prihodkov nad odhodki
  v višini                     9,164.386,48
3. člen
Presežek prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in iz računa financiranja, ugotovljen v prejšnjem členu, se prenese v prihodke proračuna Občine Grosuplje za leto 1997 in sicer za naslednje namene:
SIT
Tekoči stroški Družbeni dom              64.082,00
Nakup zemljišča OŠ Grosuplje            5,770.291,20
OŠ Šmarje – III. faza               1,521.062,40
OŠ Šmarje – oprema                 5,546.414,00
OŠ Šmarje – nadzor nad vgrad. opreme         187.572,00
OŠ Grosuplje – proj. priprav. del          292.950,00
Šola Ilova Gora – inv. vzdr. dvorane         957.570,00
Ureditev ceste do romskega naselja          100.00,00
VVZ Kekec – nadzidava               28,314.406,00
VVZ Kekec – nadzor nadzidave             772.984,00
Publikacija po Grosupljem in okolici         291.000,00
Asfaltiranje L.C. Cikava – Hrastje         1,564.982,00
Rekonstr. L.C. Županova jama –
Vel. Lipljene                   6,417.971,30
Asfalt. L.C. Županova jama – Lipljene        435.370,00
Gradb. dela na L.C. Št. Jurij –
V. Lipljene                    12,485.093,00
Gradb. dela in JR na Šuligojevi c.         9,442.616,40
Preplastitev L.C. v Zagradcu             116.459,00
Teh. dokum. za cesto Polica Koželjevec        567.000,00
Teh. dokum. za L.C. M. Loka – Peščenik        693.000,00
Teh. dokum. – pločnik na des.
str. Adamičeve c. in križišče           1,491.000,00
Prepl. c. Cikava – Sela              2,246.543,00
Asfaltiranje K.C. v KS Škocjan            912.466,00
Asfaltiranje ceste proti Rožniku,
Zalarju in lov. koči                 446.205,00
Ured. park. prost. pri ZD – priprav. dela      667.704,00
Ured. park. prost. pri ZD – zaključna dela      676.691,00
Preplastitev K.C. proti ZD in parkirišča      5,103.773,00
Asfaltiranje Hribske poti Grosuplje         633.577,00
Teh. dokum. za cesto “Pot v
Rožno dolino”                    204.750,00
Teh. dokum. za cesto Hribska pot          1,057.875,00
Teh. dokum. za cesto Lahova ul. Šmarje        590.625,00
Teh. dokum. za Levstikovo c. Grosuplje        504.000,00
Teh. dokum. za Trubarjevo c. Grosuplje        294.000,00
Teh. dokum. za koord. komun. vodov
na C. na Krko in zbirnik               76.125,00
Teh. dokum. za križišče Adamičeve
in C. na Krko                    181.125,00
Postavitev plakatnih mest              194.906,20
Zračna kineta dren. žup. cerkve Šmarje        650.431,00
Postavitev hidrantov                 134.147,40
Proj. dokum. PGD, PZI vodohram
Železnica                      231.000,00
Proj. dokum. Mala Stara vas in Dobje         546.000,00
Proj. vodov. za visoko cono Perovo          458.850,00
PGD in PZI vodov. Ilova G. –
sprememba proj.                   630.000,00
Hidrogeološka karta Obč. Grosuplje          913.500,00
Rekonstrukcija vodov. omr.
na Cesti na Krko                  5,395.973,00
Kanalizacija in ČN Sp. Slivnica          5,734.240,30
Kanalizacija Sela pri Šmarju            2,286.324,20
Proj. dokum. za toplov. omrež. Grosuplje       995.000,00
Sanacija črnih odlagališč              395.500,00
Izdelava poročil o vplivih na okolje         67.200,00
Kataster onesnaževalcev
v Občini Grosuplje                  399.000,00
Digitalna baza podatkov stavb. zemlj.       1,150.000,00
Teh. dokum. PGD, PZI za zadr. Brezje         727.500,00
ZN za območje “Pri pošti”              222.750,00
Poseb. str. podl. za PUP Gros. – naselje       960.000,00
ZN Nova šola Brinje                1,997.100,00
Arhitekt. – urb. načrt za Dvore           300.000,00
Sprememba in dopol. dolg. plana Gros.         80.300,00
Programske zasnove za gospodarsko cono        126.000,00
PUP Grosuplje in Šmarje                450.00,00
PUP severno od avtoc. – grosupelj. del        144.000,00
PUP Ilova Gora – (del Dobrepolja)           60.000,00
Sprememba ZN OC Brezje                115.500,00
OGZ Grosuplje – poračun dotacije
po rebalansu II/96                 1,782.000,00
Nakup opreme za civilno zaščito           196.182,00
Tekoče naloge v proračunu
za leto 1997                   41,380.300,72
Presežek prihodkov in odhodkov rezerv, ugotovljen v prejšnjem členu, se prenese v rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 1997.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-1015/95
Grosuplje, dne 9. aprila 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost