Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1529. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ravne na Koroškem, stran 2087.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje, (Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) 7. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) 21. člena statuta Občine Črna na Koroškem (MUV, št. 9/95), so Občinski svet občine Ravne-Prevalje na 21. redni seji dne 20. 11. 1996, Občine Mežica na 25. redni seji dne 22. 1. 1997 in Občina Črna na Koroškem na 24. redni seji dne 17. 12. 1996 sprejeli odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ravne na Koroškem
O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne-Prevalje s sedežem Čečovje 12/a Ravne na Koroškem, Občina Mežica in Občina Črna na Koroškem (v nadaljnem besedilu: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: zavod)
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni vzgojno-varstveni zavod Ravne na Koroškem.
Skrajšano ime zavoda je: VVZ Ravne na Koroškem.
Sedež zavoda je Čečovje 7/a Ravne na Koroškem.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Ravne na Koroškem vpisanega v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru, na registrskem vložku 1/619-00 z dne 12. 11. 1992 in prevzame vse pravice in obveznosti zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Občine Ravne–Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem.
6. člen
Zaradi izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok na različnih lokacijah v sestavi zavoda delujejo enote:
1. V Občini Ravne-Prevalje delujejo:
– Enota Solzice Ravne na Koroškem,
– Enota Marjetka Ravne na Koroškem,
– Enota Pod gonjami Prevalje,
– Enota Zgornji kraj Prevalje,
– Enota Kotlje,
– Enota Leše,
– Enota Javornik.
2. V Občini Mežica deluje:
– Enota Mežica.
3. V Občini Črna na Koroškem delujeta:
– Enota Žerjav,
– Enota Črna na Koroškem.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/70.101; dejavnost vrtcev.
8. člen
Zavod opravlja javnouveljavljeni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
9. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano JAVNI VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RAVNE NA KOROŠKEM.
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o shrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj zavoda,
– strokovni organi,
– svet staršev.
11. člen
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
12. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune zavoda,
– predlaga ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.
13. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Ravne-Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem po enega člana. Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
14. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda, do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
15. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Komisijo imenuje ravnatelj zavoda.
16. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši svet zavoda na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
17. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje vrtca ter vrtec zastopa in je odgovoren za zakonitost njenega dela.
18. člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom.
19. člen
Enoto zavoda vodi vodja enote, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo enote,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote,
– predlaga nadstandardne programe,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj.
Vodjo enote zavoda imenuje in razrešuje ravnatelj zavoda izmed delavcev zavoda.
20. člen
Strokovni organi zavoda so: vzgojiteljski zbor, strokovni kolegij in aktiv vzgojiteljev.
21. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
22. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
24. člen
Vsaka od ustanoviteljic javnega vzgojno-varstvenega zavoda zagotovi sredstva za delovanje enot na svojem območju v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. VARSTVO PODATKOV
25. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali pa jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
26. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
28. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe za katero je imenovan.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi organizacijo dela, ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda št. 018-4/91-1/2 z dne 19. 3. 1992 (MUV, št. 7/92).
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 143-6/95-2
Ravne-Prevalje, dne 22. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mežica
mag.Vida Potočnik, dipl. ekon. l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti