Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1513. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Jesenice, stran 2071.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93, začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) ter v skladu z 21. in 26. členom statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 27. seji dne 24/4-1997 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plače, nagrade, sejnine in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih (v nadaljevanju: zakon) pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Občini Jesenice.
Pravilnik se smiselno uporablja tudi za člane delovnih teles občinskega sveta.
2. člen
V skladu z določili statuta Občine Jesenice opravljajo funkcijo nepoklicno naslednji funkcionarji Občine Jesenice: podžupan, predsednik občinskega sveta in člani občinskega sveta.
Poklicno opravljata funkcijo župan in tajnik Občine Jesenice.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo ima pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.
4. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo ima pravico do nadomestila plače (izgubljenega zaslužka), pravico do dela plače, določene za funkcijo ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE, NAGRAD IN SEJNIN
5. člen
Plača funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s koeficientom za določanje plače in poveča za odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj ter za odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti oziroma dodatno delovno obremenjenost.
6. člen
Količnik za določitev osnovne plače za poklicno opravljanje funkcije župana občine se določa skladno z začasnim sklepom o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini.
7. člen
Za delovno mesto tajnika občine se za poklicno opravljanje funkcije določi količnik za določitev plače v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.
8. člen
Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
9. člen
Občinski funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo so upravičeni do dela plače za delovno uspešnost, oziroma za dodatno delovno obveznost, ki lahko znaša največ 50% osnove.
Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti oziroma dodatne delovne obveznosti župana določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na osnovi poročila župana trikrat letno.
Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti tajnika občine pa določi župan občine.
10. člen
Kriteriji in osnove za delovno uspešnost so:
--------------------------------------------------------------
Kriteriji             Delež%     Vrednotenje
--------------------------------------------------------------
kakovost dela in
spoštovanje rokov           40          20
servisiranje občinskega sveta
in delovnih teles           40          10
realizacija sklepov in dodatne
aktivnosti oziroma zadolžitve     20          20
--------------------------------------------------------------
Osnove:
– realizacija sklepov in pobud ter ostalih aktivnosti v obdobju,
– kvaliteta gradiva za seje in realizacija predlogov aktivnosti,
– zapisniki in mnenja s sej sveta in organov občinskega sveta.
11. člen
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana se določi mesečni del plače, ki znaša 12% osnovne bruto plače župana.
12. člen
Za nepoklicno opravljanje funkcije predsednika Občinskega sveta občine Jesenice se določi mesečni del plače, ki znaša 25% osnovne bruto plače župana.
13. člen
Članom občinskega sveta, predsednikom in članom delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice, ki nepoklicno opravljajo funkcijo, se za opravljanje funkcije prizna del plače kot sejnina, ki je sorazmeren obsegu opravljanega dela izven delovnega časa za katerega funkcionar ni prejel nadomestila plače. Ta del plače (kot sejnina) znaša:
– za člane občinskega sveta in za
predsednike delovnih teles OS         15.484 SIT bruto,
– za člane delovnih teles OS          7.742 SIT bruto.
14. člen
Podpredsednikom Občinskega sveta občine Jesenice se v primeru, da vodijo sejo občinskega sveta, prizna del plače kot sejnina v višini 20.645 SIT bruto.
15. člen
Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje na podlagi evidence o prisotnosti na seji občinskega sveta oziroma delovnega telesa Občinskega sveta občine Jesenice.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača polovica določene višine sejnine.
IV. DRUGE PRAVICE
16. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnic za službena potovanja in povračil stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Stroški se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki jih priznava Vlada Republike Slovenije zaposlenim v državnih organih in ki so mesečno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povračila stroškov se funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
17. člen
Občinski funkcionar lahko te pravice uveljavi na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan Občine Jesenice.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
18. člen
Plače poklicnim funkcionarjem in nagrade nepoklicnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno.
Zneski nagrad, ki jih določa ta pravilnik, so določeni v bruto znesku in se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna mesečna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Zneski sejnin so določeni v bruto znesku in se usklajujejo sorazmerno s povečanjem zneska, ki je kot izhodiščna mesečna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Sejnine se izplačujejo dvakrat mesečno.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi določb tega pravilnika določi plačo oziroma višino prejemka posameznega funkcionarja.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep, ki ga je sprejel Občinski svet občine Jesenice na 4. seji dne 4. 4. 1995.
Št. 403-02/97
Jesenice, dne 24. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina