Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1538. Odlok o varstvu krajevnega vodnega vira Veliko Polje, stran 2099.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uadni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91, 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 50/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95), je Občinski svet občine Sežana na seji dne 17. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o varstvu krajevnega vodnega vira Veliko Polje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa varstvene pasove in ukrepe za zavarovanje vodnih zajetij iz katerega se oskrbuje naslednji lokalni vodovod: Veliko Polje.
2. člen
Varstveni pasovi virov pitne vode, ki oskrbujejo lokalne vodovode iz 1. člena obsegajo:
– najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja,
– ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja in
– širši varstveni pas s higiensko tehničnim režimom zavarovanja.
3. člen
Najožji varstveni pas obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost neposrednega vpliva na količino in kakovost pitne vode in obsega pas s premerom 10 m okrog zajetja, ali obstoječo ograjeno cono.
Posamezna zajetja se nahajajo na naslednjih parcelah:
Seznam parcel znotraj varstvenih območij zajetja Veliko Polje k.o. Veliko Polje
Najožje varstveno območje – cona 1.a z najstrožjim režimom
0198 2076
0203 2079
Ožje varstveno območje – 2. cona s strogim režimom
0020     0045/01   0076     2053         2394
(0021)(1)  0045/02   0077     2054         2395
0022     0047     0078     2055         2396
0023     0048     0196     2056         2397
0024     0049     1939     2057         2398
0025     0050     1940     2058         2399
0026     0051     1942     2059         2400
0029     0052     2001     2060         2401
0030     0053     2007     2061         2402
0031     0054     2008     2062         2470
0032     0055     2009     2063         3091
0033     0056     2010     2064         3093
0034     0057     2011     2065         3094
0035     0058     2012     2066         3095
0036/01   0059     2013     2067         3096
0036/02   0060     2015     2068         3096/02
0037/01   0065     2016     2069         3096/05)(4)
0037/02   0066     2017     2072         (3096/06)
0037/03   0069     2018     2386         (3096/07)
0038     0070     (2019)(2)  2387         (3096/08)
0039     0072     2020     2388         3295
0040     0073     2021     2389         3301/01
0041     0074     2024     2390         3309
0044     0075     2025     (2391)(3)       3310
Širše varstveno območje – 3. cona s sanitarnim režimom
0203   1993   2046   2094   2403
1323/58  1994   2050   2096   2404
1943   1995   2052   2097   2406
1946   1996   2071   2098   2407
1947   1998   2073   2099   2410/01
1951   2002   2074   2100   2415
1953   2004   2075   2101   2417
1955   2005   2076   2102   2418
1978   2006   2077   2103   2419
1979   2027   2078   2363   2423
1980   2029   2079   2368   2425
1981   2030   2081   2371   2426
1982   2031   2082   2372   2429
1983   2032   2083   2373   3283
1984   2034   2085   2375   3290
1985   2036   2086   2378   3301/02
1986   2038   2088   2379   (3311)(5)
1987   2039   2089   2381
1988   2044   2090   2383
1989   2045   2092   2384
Pripombe GU Sežana
1) parcela brisana in združena s parcelo 330
2) parcela brisana in združena s parcelo 41
3) napaka v načrtih – št. parc. 2391 je 2392
4) parcele so nastale z ekspropriacijo ceste, ki pa še ni izvedena, zato se upošteva staro stanje in sicer št. parc. od 61 do 65
5) parcela je nastala z ekspropriacijo ceste, ki pa še ni izvedena, zato se uporablja staro stanje.
4. člen
Ožji varstveni pas s strožjim režimom zavarovanja obsega območje drenaže, kjer je glede na sestavo zemljin in nagib terena možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega vira. Območje je določeno tudi glede na čas pretakanja podzemne vode in čistilno sposobnost sedimentov.
5. člen
Ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja je območje, s katerega se vrši površinsko ali podzemno odtekanje vode proti zajetjem. Območje obsega skrajne točke ozemlja, s katerega je še možen vpliv na kvaliteto vode v zajetjih.
6. člen
Meje varstvenih pasov, ki so določene na podlagi strokovnih podlag geološko hidrogeoloških raziskav in so opisane s katastrskimi številkami in vrisane v prostorsko katastrske načrte v M l:5000, so na vpogled pri občinskih službah za urbanistčno načrtovanje in izpostavi geodetske uprave pooblaščene in pristojne za občine v katerih se nahajajo varstveni pasovi vodnih virov iz tega odloka in na javnem podjetju Kraški vodovod Sežana.
Grafična priloga v merilu 1 : 5000 in seznam parcelnih številk v posameznem varstvenem pasu, je priloga tega odloka.
Obseg varstvenih pasov je razviden iz grafičnih prilog strokovnih podlag za opredelitev varstvenih pasov posameznih vodnih virov in same dokumentacije, ki jo je izdelala Geologija d.o.o. Idrija po projektu št. 174-01/1997 v februarju 1997.
Dokumentacije so priloga tega odloka.
7. člen
Za vsak poseg v najožjem varstvenem pasu morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje, soglasje zdravstvene inšpekcije in soglasje upravljalca, za ostala območja pa skladno s 47. členom zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, in Uradni list RS, št. 15/91, 32/93)
II. NAJOŽJI VARSTVENI PAS Z NAJSTROŽJIM REŽIMOM ZAVAROVANJA
8. člen
Vsi ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za ožji varstveni pas.
Najožji varstveni pas je namenjen zaščiti pitne vode in objektov za oskrbo z vodo. V njem veljajo naslednja določila:
– prepovedan je vsak poseg v prostor, razen v zvezi z urejanjem in zavarovanjem objekta,
– površina je namenjena izključno objektom, ki služijo za oskrbo z vodo,
– področje je potrebno ustrezno ograditi tako, da je dostop možen samo zaposlenim ali upravljalcu,
– prepovedana je uporaba vseh vrst biocidov in gnozil,
– upravljalec vodovoda ali vodnega vira mora biti lastnik zemljišča.
III. OŽJI VARSTVENI PAS S STROGIM REŽIMOM ZAVAROVANJA
9. člen
Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja je namenjen zaščiti področja, kjer je tok vode hiter in lahko dostopen. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo v omejenem obsegu dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:
– dovoljeno je ponikanje vode s streh in zelenih površin,
– prepovedana je gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov razen objektov, namenjenih vodovodu in nadomestnih objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani, dovoljena je adaptacija stanovanjskih in gospodarskih objektov na način, ki izboljšuje obstoječe higienske razmere in ne vpliva kvarno na podtalnico (modernizacija hlevov, gnojišč...) vendar se skupna koristna površina ne sme povečati,
– prepovedana je gradnja javnih naprav za čiščenje odplak,
– iztoki javne kanalizacije morajo biti speljani izven zaščitnih pasov vodnih virov,
– prepovedana ja gradnja novih skladišč nafte in tekočih naftnih derivatov,
– obstoječa skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi, morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SRS, št. 3/79) in pravilniku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71) in vsakokratnim nujnim spremembam in dopolnitvam. Prostornina posamezne cisterne je lahko največ 5 m3, skupna prostornina skladišča pa največ 10 m3,
– gnojenje se izvaja v skladu z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96),
– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoznih cest,
– eksploatacija kamna v kamnolomih in peskokopih ni dovoljena.
IV. ŠIRŠI VARSTVENI PAS S HIGIENSKO TEHNIČNIM REŽIMOM ZAVAROVANJA
10. člen
Namenjen je zaščiti podzemnega in površinskega toka pitne vode proti izvirom. V tem pasu so prepovedane ali samo v omejenem obsegu dovoljene naslednje dejavnosti:
– dovoljena je nadomestna gradnja objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob pričetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
– dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov, če se s tem higienske razmere ne poslabšajo. Novogradnje in nadomestne gradnje morajo biti usklajene z možnostjo priključevanja objektov na kanalizacijo,
– gradnja ponikovalnice za odpadke in odprtih neurejenih gnojišč ni dovoljena. Obstoječa gnojišča morajo biti urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalje in v skladu z navodilom za gradnjo greznic in gnojišč (Uradni list SRS, št. 10/85),
– javno kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno vodotesno,
– padavinske vode in odplake, z utrjenih manipulativnih ploščadi, morajo biti speljane preko lovilcev maščob,
– prepovedano je odvažanje zemlje,
– prepovedano je skladiščenje podtalnici nevarnih snovi,
– prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice, kadar je zemlja zmrznjena ali prepojena z vlago, kadar je snežna odeja debela čez 20 cm in kadar je zemlja pokrita z močno skorjo – izsušena,
– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do 35 t/ha, gnojevke pa 35 m3/ha,
– skladišče nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 46/67) in pravilniku o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št 3/79) in vsakokratnim spremembam in dopolnitvam,
– prostornina posamezne cisterne je lahko največ 10 m3, skupna prostornina celotnega skladišča pa je največ 50 m3,
– nafta in naftni derivati se lahko pretakajo le na urejenem vodotesnem platoju, opremljenem z ustrezajočim lovilcem maščob,
– naprave za čiščenje odplak se smejo graditi le zunaj varstvenih pasov vodnih virov,
– tranzitni in lokalni promet z nafto in naftnimi derivati ni dovoljen, razen v izjemnih primerih,
– eksploatacija kamna je dovoljena le izjemoma v kamnolomih posebnega družbenega pomena,
– obstoječe gozdne goloseke je potrebno pogozditi,
– odlaganje odpadkov ni dovoljeno.
V. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV
11. člen
Ožji in širši varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi tablami. Table so postavljene na meji posameznega pasu ob cestah in poteh.
Table so pravokotne oblike, modre barve in z belim napisom, naslednje vsebine:
– ožji varstveni pas vodnega vira,
– širši varstveni pas vodnega vira.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki krši določila 8. in 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki krši določila iz prvega odstavka tega člena.
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Upravljalec vodovodnih objektov ali vodnega vira mora, v roku 2 mesecev po sprejetju tega odloka, obvestiti vse lastnike in uporabnike zemljišč na katerih se uvaja varstvene ukrepe, o režimu gospodarjenja z zemljišči.
Če bo z ukrepi iz 8., 9. in 10. člena tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima prizadeta pravna oseba oziroma lastnik kmetijskega zemljišča pravico do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini. Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec oziroma lastnik objektov v sodelovanju z občino za oskrbo z vodo oziroma izvirov, ki so s tem odlokom zaščiteni.
14. člen
Upravljalec objektov za oskrbo z vodo mora po sprejetju tega odloka,
– v roku enega meseca po vknjižbi okrog vodnega vira postaviti ograjo,
– v roku enega leta urediti zemljiško knjižno stanje, oznake, opozorila in prepovedi v skladu z določili tega odloka.
15. člen
Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih morajo biti obdelana v sanacijskih programih po prioritetnem vrstnem redu. Celoviti program mora terminsko opredeliti posamezne ukrepe ter mora biti izdelan v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka. Program dela sprejme občinski svet, ki zagotavlja sredstva in nadzor za njegovo izvajanje.
16. člen
Sanacijska dela v najožjem varstvenem pasu se morajo začeti najkasneje v enem letu po sprejetem sanacijskem programu, v ostalih varstvenih pasovih pa skladno z etapami, določenimi v sanacijskih programih.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo: teritorialno pristojna inšpekcija za okolje, zdravstveni in komunalni inšpektorji.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-2/97
Sežana, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti