Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1504. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1997, stran 2060.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter l9. člena statuta Občine Dornava (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 15/95) je Občinski svet občine Dornava na seji dne 26. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dornava za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Dornava za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dornava.
2. člen
Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za leto 1997 znašajo:
Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                    195,533.689 SIT
– odhodki                    195,533.689 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1997 se izloči 0,5% v rezerve Občine Dornava.
4. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti mestni svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
11. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij na področju gospodarske infrastrukture se lahko občina zadolži do višine 10% sredstev zagotovljene javne porabe v letu pred letom zadolževanja.
Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan Občine Dornava.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-1-214/97-2
Dornava, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava
Jožef Hojnik l. r.
         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV


PRIHODKI

                              v SIT
-----------------------------------------------------------------
Zap. št. Vrsta prihodkov                PLAN 1997
-----------------------------------------------------------------

I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
  PORABO                      118,956.180

A) Prihodki, ki se razporejajo med rep. in občino

1. Dohodnina (30%)                  42,110.920

B) Prihodki, ki pripadajo občini             299.600

C) Finančna izravnava                 76,545.660

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE              58,276.000

D) Davki in druge dajatve               8,060.000

7. Odškodnina zaradi spremembe
  namembnosti kmet. zemlj.               180.000

8. Odškodnina in nadomestila za
  degradacijo in ones. okolja              20.000

9. Prihodki določeni z drugimi akti          7,860.000

9.1. 

9.2. 

E) Prihodki od premoženja               2,200.000

10. Najemnine za stanovanja               1,000.000

11. Najemnine za poslovne prostore           1,200.000

F) Prihodki iz naslova sofinanciranj         48,016.000

12. 

13.1. 

13.2. 

III.PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA
  LETA                        18,301.509

 VSI PRIHODKI SKUPAJ                 195,533.689
-----------------------------------------------------------------


ODHODKI
-----------------------------------------------------------------
Namen                          PLAN 1997
-----------------------------------------------------------------

A) TEKOČI ODHODKI                  105,370.260

1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki     12,265.983

1.1.Plače, prispevki in drugi osebni
  prejemki v organih in upravi            11,288.599

1.2.Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
  v izvajalskih organizacijah              977.384

2. Materialni in drugi stroški            17,454.077

2.1.V organih in upravi lokalne skupnosti       11,320.400

2.2.V izvajalskih organizacijah             6,133.677

3. Socialni transferi                 5,550.816

4. Dotacije javnim zavodom in društvom        19,939.742

5. Plačila storitev na področju družbenih
  dejavnosti                     6,397.620

6. Plačila storitev in intervencije
  v gospodarskih javnih službah           25,328.180

7. Subvencije in transferi v gospodarstvu       5,040.410

8. Drugi odhodki                   12,493.432

9. Rezerve                        900.000

B) INVESTICIJSKI ODHODKI               90,163.429

10. Investicije in investicijski odhodki        90,163.429

10.1.Organi in uprava lokalne skupnosti          800.000

10.2.Izobraževanje                   14,381.600

10.3.Otroško varstvo                  1,003.932

10.4.Zdravstvo                       74.300

10.5.Stanovanjska dejavnost               1,000.000

10.6.Komunalna dejavnost                22,926.628

10.7.Cestna dejavnost                 49,976.969

-----------------------------------------------------------------
ODHODKI SKUPAJ                    195,533.689
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost