Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1555. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1997, stran 2113.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 17. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Žalec za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Žalec v letu 1997.
2. člen
Proračun za leto 1997 se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
                             V SIT
---------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov      Račun financiranja
            in odhodkov
---------------------------------------------------------------
Prihodki       2,085,800.000          62,000.000
Odhodki       2,145,900.000          1,900.000
Primanjkljaj      60,100.000
Presežek                       60,100.000
---------------------------------------------------------------
3. člen
V rezerve Občine Žalec se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke, druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Koriščenje sredstev, namenjenih za:
– konto 470 investicije,
– konto 478 investicijsko vzdrževanje,
– konto 451 plačilo storitev organizacijam z drugih področij gospodarstva,
– konto 409 drugi odhodki za delo na drugih področjih,
– konto 468 drugi odhodki,
– ki v tem odloku niso opredeljena in ovrednotena po konkretnih nalogah, je možno koristiti le po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih odloči župan.
Sredstva, namenjena za krajevne skupnosti (konto 464/000), je možno koristiti le ob predhodnem dogovoru med krajevno skupnostjo in posameznim oddelkom občinske uprave.
11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge ukinjenega uporabnika.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnih posojil iz 2. točke prejšnjega odstavka odloča župan občine ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev rezerv Občine Žalec do višine 1,000.000 tolarjev v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. točke 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94);
– o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev;
– o začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
15. člen
Uporabniki so dolžni oddelku za finance predložiti predračune in finančne načrte za leto 1997 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Zaključne račune za leto 1996 pa najpozneje do 31. marca 1997.
16. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.
17. člen
Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
18. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
19. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
20. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1997.
Št. 40100/1/97-04/02
Žalec, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti