Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1509. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč, stran 2067.

Občinski svet občine Hodoš-Šalovci je na seji dne 10. aprila 1997 na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena uredbe o prenosu pristojnosti za določanje cen na občinske svete in posebnih skupnosti (Uradni list RS, št. 15/93) ter 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 31/96) in odloka o pokopališkem redu na območju Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 59/96) sprejel
O D R E D B O
o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč
1. člen
Cene pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč (v nadaljevanju: pogrebno-pokopališke storitve), ki so jih podjetja, druge pravne osebe ter nosilci samostojnega dela s pravico opravljanja te dejavnosti (v nadaljevanju: koncesionarji), oblikovali v skladu s predpisi, se s to odredbo določijo kot najvišje, tako, da znašajo:
----------------------------------------------------------------
Vrsta storitev                    Cena v SIT
----------------------------------------------------------------
I. Izkop in zasutje jame:
 – navadna                      12.000 SIT
 – poglobljena                     2.000 SIT
 – otroška                       6.000 SIT
 – žarna                        7.000 SIT
II. Ureditev groba po pokopu:
 – klasični in žarni                  1.000 SIT
Uporaba hladilnika                   3.800 SIT
Odpiranje grobnice                   6.000 SIT
Delo s pokojnikom                   3.300 SIT
Odziv na klic UNZ – policije             12.000 SIT
Spajkanje aluminijastega-pločevinastega
vložka                         3.000 SIT
Postavitev dekoracije in odra             2.400 SIT
Prevoz s prirejenim vozilom:
– lokalno                     2.800 SIT/uro
– medkrajevno                     70 SIT/km
– meddržavno                      1 DEM/km
Spremstvo – sovozništvo               700 SIT/uro
Uporaba mrliške vežice                 5.000 SIT
Pogrebno spremljajoče osebje (6 oseb)         15.000 SIT
Postavite ozvočenja za pogrebno
svečanost                       3.000 SIT
Letna pristojbina za grob:
– enojni, otroški                    300 SIT
– dvojni                         500 SIT
----------------------------------------------------------------
V cenah ni vključen 5% prometni davek.
2. člen
Občinski svet občine Hodoš-Šalovci, lahko na predlog župana ali organov krajevne skupnosti, določeno krajevno skupnost ali zaselek izvzame kot zavezanca za plačilo določenega dela stroškov pri uporabi mrliških vežic, pristojbinah za grobove, vendar pa mora v takem primeru izdati pisni sklep v katerem mora točno določeno opredeliti za kateri subjekt se taka oprostitev nanaša in tudi veljavnost oprostitve.
3. člen
V krajih, kjer so vaščani z lastnimi sredstvi brez pomoči Občine Hodoš-Šalovci za lastne potrebe zgradili mrliške vežice in jih kot take uporabljajo, jim na predlog župana Občinski svet občine Hodoš-Šalovci lahko za določen čas s pisnim sklepom odloži plačevanje stroškov uporabe mrliških vežic.
4. člen
Sredstva pridobljena iz naslovov 5% prometnih davkov od izkopov do prevozov in spremstev koncesionar nakazuje na račun Občine Hodoš-Šalovci.
5. člen
Vsa zbrana sredstva iz naslovov pristojbin in prometnih davkov v tej zvezi, se uporabljajo izključno za urejevanje pokopališč in okolice v kraju, kjer so tudi nastala. Občinski svet lahko na predlog župana ali drugih upravičencev za določen čas vsa sredstva zbrana iz tega naslova preusmeri na točno določeno pokopališče, vendar tako zbranih sredstev ni dovoljeno uporabljati za kakršne koli druge namene.
6. člen
Občinski svet lahko z odredbo spremeni višino določenih postavk, vendar mora pri tem upoštevati rast stroškov oziroma R.
7. člen
Zavezanci morajo cene in spremembe cen tekoče objavljati na krajevno običajen način in en izvod izobesiti na oglasnih deskah na vseh pokopališčih v Občini Hodoš-Šalovci.
8. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-20/97
Šalovci, dne 10. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina