Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

27. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije (BMKIKZ), stran 156.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE (BMKIKZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije (BMKIKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 1997.
Št. 001-22-35/97
Ljubljana, 5. maja 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE (BMKIKZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije, podpisan 8. julija 1993 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v nadaljnjem besedilu: podpisnici) sta se v želji, da bi uspešno medsebojno sodelovali v izobraževanju, kulturi in znanosti, in v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov med državama, ter ob upoštevanju načela helsinške Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi dogovorili o naslednjem:
1. člen
Podpisnici bosta razvijali medsebojno sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti in v ta namen podpirali neposredno sodelovanje in stike med univerzami, drugimi vzgojno-izobraževalnimi ter znanstvenoraziskovalnimi in kulturnimi ustanovami in organizacijami. Podpirali bosta tudi izmenjavo univerzitetnih profesorjev, študentov, znanstvenikov, strokovnjakov in umetnikov.
2. člen
Podpisnici bosta v skladu z možnostmi dodeljevali štipendije za študij in specializacije in spodbujali izmenjavo študentov obeh strani.
3. člen
Podpisnici bosta v težnji omogočiti poučevanje in učenje jezika in književnosti druge strani izmenjavali lektorje slovenskega oziroma makedonskega jezika ter strokovna gradiva, potrebna za študij. Podpirali bosta udeležbo profesorjev in študentov na poletnih jezikovnih tečajih.
4. člen
Podpisnici bosta posebej podpirali in spodbujali:
– sodelovanje med izobraževalnimi, kulturnimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami ter strokovnimi združenji,
– izmenjavo strokovnjakov oziroma predavanj,
– izmenjavo umetniških, književnih in znanstvenih del in prevajanje oziroma izdajanje teh del,
– organiziranje in izmenjavo koncertov, gledaliških predstav, umetniških in drugih razstav ter drugih prireditev,
– izmenjavo filmov, radijskih in televizijskih programov in njihovih ustvarjalcev.
5. člen
Podpisnici bosta preučili možnosti za medsebojno priznavanje spričeval, visokošolskih diplom in akademskih naslovov, o čemer bosta sklenili poseben sporazum.
6. člen
Podpisnici si bosta prizadevali za boljše poznavanje kulture druge strani in podpirali kulturne stike in prireditve vseh oblik.
7. člen
Podpisnici bosta v skladu s svojo zakonodajo omogočili znanstvenikom druge pogodbenice opravljanje raziskav in proučevanje gradiv v inštitutih, arhivih, knjižnicah in muzejih ter prepisovanje, tehnično snemanje in mikrofilmanje dokumentov in kulturne dediščine.
8. člen
Podpisnici bosta še posebej podpirali sodelovanje v izobraževanju, kulturi in znanosti v evropskih večstranskih povezavah.
9. člen
Podpisnici bosta podpirali sodelovanje med športnimi organizacijami, prav tako bosta podpirali udeležbo v športnih prireditvah držav podpisnic. Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in njihovimi organizacijami v obeh državah podpisnicah.
10. člen
Sodelovanje na znanstvenoraziskovalnem in tehnološkem področju bo urejeno s posebnim sporazumom, če bosta podpisnici tako sklenili.
11. člen
Podpisnici bosta v okviru zakonov v in predpisov, ki veljajo na ozemlju vsake od podpisnic, omogočili nasprotni strani vse možne olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb in za uvoz materiala in opreme, ki je potrebna za izvajanje programov ali izmenjav, dogovorjenih v skladu s tem sporazumom.
12. člen
Predstavniki podpisnic se bodo, kadar bo to potrebno ali na željo druge strani, sestali kot mešana komisija, ki bo ocenila dogajanja, povezana s tem sporazumom.
13. člen
Ta sporazum prične veljati z dnem, ko pristojna organa obeh držav izmenjata obvestili o njegovi potrditvi.
Po začetnem petletnem obdobju veljavnosti lahko ena ali druga podpisnica s predhodnim obvestilom v šestih mesecih pred prenehanjem veljavnosti prekliče sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 8. julija 1993, v dveh izvirnikih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta besedili verodostojni.
Za Vlado Republike
Slovenije
Lojze Peterle l. r.
Za Vlado Republike
Makedonije
Stevo Crvenkovski l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/95-14/1
Ljubljana, dne 24. aprila 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina