Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1510. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 2068.

Na podlagi 161. in 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in 1/91) in druge alinee drugega odstavka 16. člena v povezavi s šestindvajseto in devetindvajseto alineo 10. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na seji dne 28. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1. člen
Ustanovi se Svet Občine Hrpelje-Kozina za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju Občine Hrpe- lje-Kozina (v nadaljnjem besedilu: SPV).
2. člen
SPV skrbi:
– za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti,
– za razvijanje preventivnega in vzgojnega dela,
– za humanizacijo odnosov v cestnem prometu,
– za vzpostavljanje tesnih stikov s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi fizičnimi in pravnimi subjekti, ki imajo podobne interese.
3. člen
SPV opravlja naslednje naloge:
– obravnava in proučuje cestno prometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa v povezavi s preventivo in vzgojo v CP,
– pospešuje in spodbuja prometno vzgojo in izobraževanje odraslih in otrok v cestnem prometu,
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, in ukrepe za izboljšanje varnosti v CP,
– sodeluje in usklajuje delo organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost cestnega prometa,
– organizira razne vzgojne in preventivne akcije z državnimi organi, šolami in društvi,
– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe,
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in ostalih prometnih površinah,
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa,
– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– obravnava in opravlja druge naloge v skladu s potrebami preventive in vzgoje v CP.
4. člen
Člani SPV so predstavniki organov in organizacij, društev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
SPV ima pet članov, ki jih na predlog zainteresiranih organov in organizacij imenuje župan Občine Hrpelje-Kozina.
Člani SPV izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika.
Mandat predsednika in članov SPV traja 4 leta.
5. člen
SPV lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju tudi predstavnike drugih organizacij in skupnosti, ki niso člani SPV.
SPV lahko povabi k sodelovanju tudi druge fizične osebe, če je evidentno, da bo to koristilo dejavnosti SPV.
6. člen
Način in organizacijo dela SPV ureja poslovnik o delu in organizaciji dela, ki ga sprejme SPV z večino glasov vseh članov SPV.
Za administrativno tehnična opravila pri delu SPV skrbi občinska uprava v skladu z odredbo župana.
7. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog SPV se zagotovijo v vsakoletnem občinskem proračunu na podlagi programa dela in poročila o opravljenem delu SPV.
Del sredstev za dejavnost SPV se lahko zagotovi tudi iz drugih virov.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok se prenehajo uporabljati določila vsebovana v predpisu o SPV iz prejšnje skupne Občine Sežana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 41/97
Hrpelje-Kozina, dne 28. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.

AAA Zlata odličnost
O