Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1545. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1997, stran 2107.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Škofja Loka na 20. seji dne 10. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Škofja Loka za leto 1997 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
3. člen
Proračun Občine Škofja Loka za leto 1997 obsega:
prihodke v višini               1.324,060.999 SIT
odhodke v višini                1.362,932.639 SIT
primanjkljaj v višini               38,871.640 SIT
Primanjkljaj je pokrit z zadolžitvijo občine v višini 38,871.640 SIT in prikazan v računu financiranja.
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloča 0,5% od vseh prihodkov proračuna, v redno tekočo rezervo pa 1,0% od vseh prihodkov proračuna.
7. člen
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev posameznim proračunskim postavkam največ do 20%, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o razporejanju sredstev proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne in tekoče rezerve do višine 10% rezerve za posamezni namen,
– odloči o začasni zagotovitvi sredstev obvezne rezerve proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ 5% sprejetega proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih pravnih oseb, vendar največ do 5% obsega zagotovljene porabe proračuna,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Oddelek za občo upravo in proračun:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– po pooblastilu župana razpolaga s tekočo proračunsko rezervo do določenega zneska,
– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna.
11. člen
Zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunajo amortizacijo v višini, kot jo zagotavlja občinski proračun.
12. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 tolarjev.
13. člen
Uporabniki so dolžni predložiti zaključni račun za leto 1996 in finančni načrt za leto 1997 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Uporabniki so dolžni do 31. 7. 1997 predložiti programe in predloge finančnih načrtov za delo organa in izvajanje dejavnosti za leti 1998 in 1999, za investicije pa za celotno dobo financiranja.
14. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1997.
Št. 401-2/97
Škofja Loka, dne 10. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost