Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1515. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Kamniška Bistrica, stran 2073.

Na podlagi 3. in 56. člena o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in izida glasovanja na referendumu dne 6. 4. 1997 je Svet KS Kamniška Bistrica sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Kamniška Bistrica
1. člen
Za območje KS Kamniška Bistrica (Sp. Stranje, Zg. Stranje, Stolnik, Zagorica, Stahovica, Kregarjevo, Bistričica, Županje njive, Zakal, Okroglo, Kamniška Bistrica, Klemenčevo in Velika Planina) se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja petletnih programov dela na območju KS Kamniška Bistrica.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 30,000.000 SIT. Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za naslednji program:
– sofinanciranje izgradnje pločnika ob regionalni cesti,
– sofinanciranje odkupa zemljišča in širitev pokopališča v Stranjah,
– sofinanciranje obnove in asfaltiranja cest po vaseh: Zg. Stranje, Županje njive, Bistričica, Stolnik, Kregarjevo, Zagorica, Zakal, Sp. Stranje,
– postavitev hidrantov po vaseh,
– sofinanciranje izgradnje telovadnice v letu 1999,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti KS, dotacije in podporo društev v KS.
Razpored sredstev po namenih in vrstni red investicij določa Svet KS Kamniška Bistrica z letnim planom.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju KS Kamniška Bistrica, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 1,5% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1,5% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove-dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. krajani, lastniki zemljišč v krajevni skupnosti, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 4%,
7. tolarsko protivrednost 150 DEM letno lastniki vikendov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Kamniška Bistrica.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, davčni urad Ljubljana, izpostava Kamnik. lastniki vikendov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Kamniška Bistrica, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Kamniška Bistrica jim pošlje položnico dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS Kamniška Bistrica, št. 50140-842-043-82000, bo upravljal svet KS Kamniška Bistrica, ki je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pristojne uprave DURS oziroma vsi, ki imajo pristojnost za kontroliranje obračunavanja in odvajanja samoprispevka.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stranje, dne 16. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS Kamniška Bistrica
Marjan Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina