Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1539. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti ter napravami, stran 2102.

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 17. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti ter napravami
1. člen
Ta odlok določa plačilo sorazmernega dela stroškov stavbnega zemljišča, opremljenega s komunalnimi objekti ter napravami sekundarnega značaja, ob upoštevanju dejanskega stanja komunalne opremljenosti in razvrstitve stavbnih zemljišč po posameznih območjih v Občini Sežana.
2. člen
Povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča določa občinski svet občine z odlokom o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča, koeficientih uporabne vrednosti stavbnega zemljišča in korekcijskih faktorjev za namensko izrabo prostora.
3. člen
Plačilo sorazmernega dela stroškov koriščenja stavbnega zemljišča po 1. členu tega odloka plačujejo vsi investitorji za objekte, za katere se izda gradbeno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov in ki koristijo ali so funkcionalno vezani na koriščenje komunalnih objektov in naprav (Uradni list RS, št. 59/96), razen v primerih iz 10. člena tega odloka.
4. člen
Za izračun višine plačila sorazmernega dela komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča se upošteva koristna površina objekta, ki bo zgrajen na stavbni parceli.
5. člen
Glede na gostoto poseljenosti in intenzitete zidave, se stavbna zemljišča razvrstijo v lokacijska območja:
I. območje: naselja z redko poseljenostjo;
II. območje: naselja Dutovlje, Lokev, Dane, Šmarje, Križ, Tomaj;
III. območje: mesto Sežana, območje Terminala, urejene obrtniške cone.
6. člen
Po opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe, se stavbna zemljišča razvrščajo v kategorije:
I. ktg. – visoka opremljenost
II. ktg. – srednja opremljenost
III. ktg – zadovoljiva opremljenost.
7. člen
Posamezne kategorije opremljenosti stavbenga zemljišča s komunalnimi napravami in objekti individualne rabe in medsebojna razmerja med njimi ter območji po 6. členu, so razvidne v tabeli A.
TABELA A
--------------------------------------------------------------------
Opremljenost posameznih
kategorij         I. območje  II. območje  III. območje
--------------------------------------------------------------------
I. kategorija         fa 3,05      2,25      1,20
vročevod (plin)          52%      56%       36%
vodovod              14       10       16
kanalizacija            20       16       20
elektrika             10       12       22
telefon               4       6        6
II. kategorija        fa 1,45      1,00      0,80
vodovod              28%      23%       23%
kanalizacija            41       37       31
elektrika             20       27       34
telefon              11       13       12
III. kategorija        fa 1,17      0,75      0,56
vodovod              35%      31%       33%
kanalizacija            51       49       43
elektrika             14       20       24
--------------------------------------------------------------------
8. člen
Posamezne kategorije opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi napravami in objekti kolektivne rabe in medsebojna razmerja med njimi ter območji po 5. členu, so razvidne v tabeli B.
TABELA B
--------------------------------------------------------------------
I. kategorija         fa 1,35      1,45      1,25
ceste               57%      50%       51%
parkingi              12       17       19
javna razsvetljava         7       6        5
hidrantna mreža          10       19       23
odvodnjavanje           14       8       12
II. kategorija        fa 1,20      1,00      0,80
ceste               62%      66%       68%
parkingi              14       17       16
javna razsvetljava         8       7        6
odvodnjavanje          16 10       10
III. kategorija        fa 0,70      0,60      0,50
ceste               76%      81%       82%
javna razsvetljava         5       5        4
odvodnjavanje           19       14       14
--------------------------------------------------------------------
9. člen
Zasledujoč poselitveno politiko in namensko izrabo prostora občine, se stroški sorazmenega dela komunalne opremljenosti stavbnega zemljišča, glede namenske izrabe korigirajo po območjih
---------------------------------------------------------------------------------
Namembnost               I. območje  II. območje  III. območje 
---------------------------------------------------------------------------------
1. stanovanjska gradnja        K= 0,10    0,15      0,20
2. družbene dejavnosti         K= 0     0       0
3. industrijska gradnja        K= 0     0,30      0,40
4. storitvene dejavnosti        K= 0,50    0,60      0,70
5. trgovine nad 200 m2, gostišča
nad 80 sedeži, hoteli, moteli     K= 0,70    0,80      1,00
6. poslovne in upravne stavbe     K= 0,80    1,20      1,50
7. zavarovalnice, banke, agencije,
benz. servisi, brezcarinske trgov.,
igralnice in podobno do 500 m2     K= 1,0    1,50      2,00
8. kmetijski in ostali gospodar.
kmetijski objekti           K= 0,15    0,20      0,30
9. sekundarna bivališča        K= 1,50    1,20      1,00
10. atraktivne lokacije za vse
namembnosti              K= 2,00    2,00      2,00
---------------------------------------------------------------------------------
Dejavnosti zajete v postavki 7, ko te presegajo 500 m2 površine, se presežena površina obračuna po faktorjih:
I. območje    K = 0.50
II. območje   K = 0.75
III. območje   K = 1.00
Dejavnosti zajete v postavki 5., ko te presegajo 500 m2 površine se presežena površina obračuna 50% od navedenih faktorjev.
10. člen
Prenova, obnova ali sanacija obstoječega starega stavbnega fonda, ki ne spreminja namenske izbrabe ali se namembnost spreminja v stanovanjsko, je plačila sorazmernega dela stroška komunalne opremljenosti oproščena.
11. člen
Plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča ne vključuje stroškov priključkov in pristojbin za priključitev objektov na komunalne naprave in objekte.
12. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku so namenska in se zbirajo na proračunu Občine Sežana. 80% teh sredstev se nameni komunalnemu urejanju stavbnih zemljišč in kraja (KS) v katerem se bo objekt gradil, 20% pa gre v sklad stavbnih zemljišč nove Občine Sežana.
13. člen
Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča po določilih tega odloka odmeri investitorju na njegovo zahtevo ali zahtevo sklada upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-8/97
Sežana, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost