Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi (BSKIKZ), stran 158.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI (BSKIKZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi (BSKIKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. aprila 1997.
Št. 001-22-36/97
Ljubljana, 5. maja 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI (BSKIKZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi, podpisan v Bratislavi 14. decembra 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljnjem besedilu: “pogodbenici”) sta se
v želji, da spodbujata sodelovanje v znanosti, izobraževanju in kulturi;
v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu razumevanju in krepitvi odnosov med obema državama na različnih ravneh;
odločeni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope;
odločili, da podpišeta ta Sporazum o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi (v nadaljnjem besedilu: “sporazum”) in se dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta razvijali in krepili sodelovanje in izmenjavo izkušenj v znanosti, izobraževanju, kulturi, umetnosti, na področju telesne vzgoje, športa in mladine kot tudi na drugih področjih dvostranskega interesa.
V ta namen bosta spodbujali neposredno sodelovanje in stike med univerzami in drugimi visokošolskimi izobraževalnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi ustanovami ter kulturnimi ustanovami in organizacijami.
2. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje na vseh področjih znanosti. To sodelovanje bo podrobno določeno v posebnem sporazumu, ki ga bodo sklenili pristojni organi pogodbenic.
3. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje in izmenjavo izkušenj v izobraževanju s pomočjo:
– medsebojne izmenjave učencev, dijakov, študentov ter podiplomskih študentov za študij v drugi državi,
– medsebojne izmenjave učiteljev, univerzitetnih profesorjev in strokovnjakov s sodelavci za predavanja in obiske v šolah in visokošolskih ustanovah druge pogodbenice,
– učenja jezika in književnosti v šolah in visokošolskih ustanovah ene ali druge pogodbenice v obliki medsebojne izmenjave učiteljev in predavateljev slovenskega oziroma slovaškega jezika, udeležbe študentov in učiteljev na poletnih jezikovnih tečajih v drugi državi in medsebojne izmenjave publikacij in literature.
4. člen
Pogodbenici bosta podpirali medsebojno priznavanje kulturnih in umetniških vrednot njunih narodov s pomočjo:
– izmenjave pisateljev, umetnikov, amaterskih in poklicnih skupin kot tudi strokovnjakov in posameznikov, dejavnih na področjih, ki jih obsega ta sporazum,
– organizacije kulturnih in umetniških programov, umetniških razstav, filmskih predstav, radijskih in televizijskih programov, iger, plesnih in glasbenih festivalov ene udeleženke na ozemlju druge na komercialni podlagi,
– izmenjave in daril umetniških publikacij, filmov, knjig, revij, glasbenih plošč in kaset med knjižnicami, muzeji in drugimi kulturnimi ustanovami,
– sodelovanja med založniškimi hišami, vključno z izdajanjem in prodajo knjig,
– vzajemne organizacije kulturnih programov (razstav, simpozijev itd.) na vnaprej dogovorjene teme,
– uvrščanja dramskih in glasbenih del avtorjev druge države v program priznanih ustanov v svoji državi,
– prevodov in izdajanja del najbolj cenjenih avtorjev druge države s področja književnosti, umetnosti, zgodovine in znanosti.
5. člen
Pogodbenici bosta sodelovali pri medsebojnem priznavanju enakovrednosti listin o izobrazbi in listin o akademskih stopnjah in naslovih in bosta proučili podpis ustreznega sporazuma.
6. člen
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sprejeli potrebne ukrepe za zagotovitev plačila avtorskih pravic in tantiem umetnikom kot tudi finančni prenos dogovorjenih zneskov v skladu s pogoji iz ustreznih sporazumov in v skladu z veljavnimi mednarodnimi pravili.
7. člen
Pogodbenici bosta v zvezi z zaščito avtorskih pravic in popularizacijo kulturnih vrednot druge pogodbenice podpirali nadaljnje usklajevanje z veljavnimi mednarodnimi sporazumi.
8. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med institucijami, ki si prizadevajo ohraniti kulturno dediščino obeh držav, kot tudi kulturne stike in prireditve vseh vrst.
9. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v znanosti, izobraževanju in kulturi v okviru evropskih večstranskih in regionalnih stikov.
10. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med njunimi arhivi, muzeji in knjižnicami in bosta strokovnjakom in raziskovalcem druge pogodbenice omogočili dostop do gradiva in zbirk.
To sodelovanje bo potekalo na vzajemni podlagi v skladu z zakoni in predpisi sprejemne strani.
11. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje na področju avdiovizualnih prenosov radijskih in televizijskih programov o gospodarskem, družbenem in kulturnem razvoju v njunih državah s pomočjo izmenjav in akreditiranja radijskih in televizijskih dopisnikov in poročevalcev, da bi s pomočjo rezultatov na gornjih področjih dosegli medsebojno poznavanje obeh narodov.
12. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med tiskovnimi agencijami in novinarskimi združenji iz obeh držav, izmenjavo med njimi kot tudi akreditacijo stalnih ali posebnih dopisnikov.
13. člen
Pogodbenici bosta podpirali splošni razvoj sodelovanja na področju telesne vzgoje in športa ter turizma kot tudi neposredno sodelovanje med mladimi obeh držav in njihovimi pooblaščenimi institucijami.
14. člen
Za izpolnjevanje določil tega sporazuma bosta pogodbenici sestavili medresorske programe sodelovanja, v katerih se bosta sporazumeli o oblikah sodelovanja ter načinih njihovega uresničevanja in financiranja.
15. člen
Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjimi predpisi pogodbenic in začne veljati z dnem izmenjave not o taki odobritvi.
16. člen
Ta sporazum je sklenjen za obdobje petih let. Po njegovem izteku se sporazum avtomatično podaljša za nadaljnje petletno obdobje, če nobena od pogodbenic tega sporazuma pisno ne odpove po diplomatski poti vsaj šest mesecev pred datumom izteka ustreznega obdobja veljavnosti.
V primeru odpovedi tega sporazuma ostane vsak program izmenjave, prireditev ali projekt, ki se izvaja na njegovi podlagi in ki še ni zaključen, v veljavi za toliko časa kot je bilo dogovorjeno.
Sestavljeno v Bratislavi dne 14. 12. 1994 v dveh izvodih v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru različne razlage je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ignac Golob l. r.
Za Vlado
Slovaške republike
Dušan Rozbora l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”);
Desiring to promote cooperation in the fields of science, education and culture;
Being convinced that such cooperation will contribute to a better understanding and enhancement of relations between the two countries at different levels;
Resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Paris Charter for a New Europe and the Vienna Declaration of the Council of Europe;
Have decided to sign this Agreement on Cooperation in the fields of Science, Education and Culture (hereinafter referred to as “the Agreement”), and agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall develop and strengthen the cooperation and exchange of experiences in the fields of science, education, culture, arts, physical education, sports and youth, as well as in other fields of bilateral interest.
To this end, they shall encourage direct cooperation and contacts between universities and other institutions of higher education, educational, scientific and research institutions as well as cultural institutions and organisations.
Article 2
The Contracting Parties shall support cooperation in all fields of science. This cooperation shall be defined in detail by a separate agreement to be concluded between the respective authorities of the Contracting Parties.
Article 3
The Contracting Parties shall support cooperation and exchange of experience in the field of education by means of:
– mutual exchange of pupils, students and postgraduate students for studies in the other country,
– mutual exchange of teachers, university professors and experts with associates for the purpose of delivering lectures in and paying the visits to the schools and institutions of higher education of the other Party,
– teaching of language and literature in the schools and institutions of higher education of either Party in the form of mutual exchange of teachers and lecturers of the Slovene and Slovak language, respectively, participation of students and teachers in summer language courses in the other country, and reciprocal exchange of publications and literature.
Article 4
The Contracting Parties shall support mutual recognition of cultural and artistic values of their nations by means of:
– the exchange of writers, artists, amateur and professional groups, as well as experts and individuals active in the fields which are within the content of this Agreement,
– organisation of cultural and artistic programs, art exhibitions, film performances, radio and television programs, plays, dance and music festivals of one participating Party on the territory of the other Party on a commercial basis,
– the exhange and gifts of artistic publications, films, books, periodicals, music records and cassette tapes between libraries, museums and other cultural institutions,
– cooperation between publishing houses, including the publication and sale of books,
– mutual organisation of cultural programs (exhibitions, symposiums, etc.) to the topics agreed upon in advance,
– enlisting of dramas and music works of authors of the other country into the repertoire of profile institutions in its own country,
– translation and publications of the most distinguished authors of the other country in the fields of literature, arts, history and science.
Article 5
The Contracting Parties shall cooperate on the mutual recognition of equality of the documents on education and documents on academic degrees and titles and shall consider the signing of the respective agreement.
Article 6
The Contracting Parties pledge to accept necessary measures for ensuring the payment of copyrights and royalties of artists as well as financial transfers of the agreed sums in accordance with the conditions in relevant agreements and according to applied international rules.
Article 7
The Contracting Parties shall support further compliance with valid international agreements concerning the protection of copyrights and the popularisation of cultural values of the other Party.
Article 8
The Contracting Parties shall support cooperation between institutions which endeavour to preserve the cultural heritage of both countries as well as cultural contacts and any kind of events.
Article 9
The Contracting Parties will support the cooperation in the fields of science, education and culture within the scope of European multilateral and regional contacts.
Article 10
The Contracting Parties shall support the cooperation between the archives, museums and libraries and shall make the funds and collections available to the experts and researchers of the other country.
This cooperation will be carried out on the reciprocal basis in accordance with the laws and regulations of the receiving Party.
Article 11
The Contracting Parties shall support cooperation in the field of audiovisual broadcasting of radio and television programs about economic, social and cultural development in their countries by means of exchanges and accreditation of radio and television correspondents and reporters in order to attain mutual acquaintance of both nations through the results achieved in the above-mentioned fields.
Article 12
The Contracting Parties shall support cooperation between press agencies and associations of journalists from both countries, the exchange between them as well as the accreditation of permanent or special correspondents.
Article 13
The Contracting Parties shall support general development of cooperation in the fields of physical education and sports, tourism, as well as direct cooperation between young people from both countries and their authorised institutions.
Article 14
For the fulfilments of the provisions of this Agreement, the Contracting Parties shall draw up interdepartmental Programs of Cooperation in which they agree on the forms of cooperation, methods of their implementation and financing
Article 15
This Agreement is subject to authorisation according to domestic regulations of the Contracting parties and it shall enter into force on the date of the exchange of notes about this authorisations.
Article 16
This Agreement is concluded for the period of five years. After its expiration the Agreement will be automatically extended for another five-year period as long as neither of the Contracting Parties to this Agreement gives notice of termination in writing through diplomatic channels at least six months before the expiration date of the relevant period of validity.
In case of denouncement of this Agreement, any kind of exchange program, event or project accomplished on its basis which has not been completed preserves its validity for the period for which it was agreed upon.
Done at Bratislava this 14th day of December 1994, in duplicate in the Slovene, Slovak and English languages, all texts being equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Ignac Golob, (s)
For the Government
of the Slovak Republic
Dušan Rozbora, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno za kulturo, ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport in ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/95-13/1
Ljubljana, dne 24. aprila 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti