Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1511. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 1997, stran 2069.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. in 83. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na 27. seji dne 24. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Jesenice za leto l997
1. člen
Proračun sestavljata splošni del, to sta bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja in posebni del, ki vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvijo.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, prihodki iz naslova finančne izravnave, prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem, prihodki po zakonu o stavbnih zemljiščih in drugi prihodki v skladu z zakonom in občinskimi predpisi ter načrtovani odhodki na ravni občine.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
2. člen
Račun proračuna Občine Jesenice za leto l997 obsega prihodke v višini 1.373,290.000 SIT in odhodke v višini 1.379,147.000. SIT. Primanjkljaj rednega dela proračuna znaša 5,857.000. SIT.
Račun Sklada stavbnih zemljišč za leto 1997 zajema prihodke v višini 239,112.000 SIT in odhodke v višini 239,112.000 SIT.
Proračun Občine Jesenice za leto 1997 obsega prihodke v višini 1.612,402.000 SIT in odhodke v višini 1.618,259.000 SIT. Primanjkljaj proračuna znaša 5,857.000 SIT.
Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1997 obsega prihodke v višini 29,205.000 SIT in odhodke v višini 23,348.000 SIT. Neto zadolževanje proračuna znaša 5,857.000 SIT.
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za delovanje Sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice.
4. člen
Občina Jesenice v letu l997 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta.
Sredstva proračuna za leto 1997 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 1997.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Sredstva znotraj posameznih proračunskih postavk, ki niso natančno razporejena po programih, razporedijo pristojni odbori, če ni v posebnem delu proračuna drugače opredeljeno.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Vodja računovodsko finančne službe kontrolira in odgovarja za formalno pravilnost nalogov in odredb, za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe pa odgovarjajo predstojniki notranjih organizacijskih enot, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezna področja. Za neizterjane predpisane davke in prispevke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
8. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 3,680.000 SIT.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev trimesečno obvešča občinski svet.
9. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,5% prihodkov proračuna. Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračunu, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3., in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke in za namene iz 1. in 4. točke do višine 600.000 SIT za posamezni namen pa odloča župan.
10. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabijo sredstva obvezne rezerve proračuna,
2. najame posojilo največ do 5% zagotovljene porabe, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev in najetju posojila iz prvega odstavka tega člena odloča župan, ki o ukrepih iz prvega odstavka obvesti občinski svet in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.
11. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva na žiro računih sredstev javne porabe pri finančnih organizacijah in za prenos prostih likvidnih sredstev zaradi premoščanja likvidnostnih težav med računi sredstev javne porabe.
12. člen
Občina se v letu 1997 lahko zadolži za financiranje investicij v infrastrukturne objekte.
Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila. Posojilo bo vrnjeno iz obstoječih virov sredstev proračuna ali iz na novo uvedenih virov.
O zadolžitvi odloča občinski svet.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v tekočem letu.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
14. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
15. člen
Do sprejetja zakona o javnih naročilih se mora nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun (odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil – Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94).
16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
17. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1997 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 1998 občini predložiti poročila o delu in zaključne račune za leto 1997.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%.
19. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/96
Jesenice, dne 24. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina