Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1536. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1997, stran 2096.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 17. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 1997
1. člen
Proračun Občine Sežana za leto 1997 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Sežana.
2. člen
Občinski proračun za leto 1997 obsega 992,626.387 SIT, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:
SIT
– prihodkov                     992,626.387
– odhodkov                      992,626.387
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. 1997.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodki občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
6. člen
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski svet.
8. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O porabi sredstev obvesti občinski svet,
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnih težav,
– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
11. člen
O razdelitvi sredstev finančnih pomoči krajevnim skupnostim odloči občinski svet s posebnim sklepom na predlog župana.
Pri delitvi sredstev finančne pomoči krajevnim skupnostim imajo prednost tiste krajevne skupnosti, ki urejajo osnovno komunalno infrastrukturo in ki prispevajo vsaj 30% lastnih sredstev. Prednostni vrstni red urejanja komunalne infrastrukture je naslednji: vodooskrba, urejanje pokopališč, ceste v naseljih, kanalizacija in javna razsvetljava.
12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa kot to velja za uporabnike republiškega proračuna.
V primerih, ko pogodbeni znesek proračunskih sredstev ne presega 1,000.000 SIT in se sklepa direktna pogodba brez razpisa, je potrebno pogodbeno vrednost preveriti z dodatnimi ponudbami.
Z istim izvajalcem se lahko na tak način sklenejo pogodbe v skupni vrednosti 1,000.000 SIT v proračunskem letu.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 1997.
Št. 401-22/97
Sežana, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina