Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

1547. Sklep o javni razgrnitvi, stran 2108.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) ter 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96), je župan Občine Škofljica sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
a) osnutka sprememb dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000, družbenega plana Občine Ljubljana in Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 – za območje Občine Škofljica (v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Škofljica)
b) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 Lavrica
c) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 9 Škofljica
d) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 11 Gumnišče
e) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 12 Pijava Gorica
f) osnutka sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 13 Želimlje
g) osnutka spremembe odloka o zazidalnem načrtu za območje VS 4/4 Lavrica
I
Javno se razgrne osnutek sprememb dolgoročnega plana Občine Škofljica.
Predmet obravnave razgrnjenega osnutka sprememb dolgoročnega plana Občine Škofljica so pobude in predlogi fizičnih in pravnih oseb za manjše spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine.
II
Javno se razgrnejo osnutki sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote:
– V 4 Lavrica,
– V 9 Škofljica,
– V 11 Gumnišče,
– V 12 Pijava gorica,
– V 13 Želimlje.
Spremembe osnutkov prostorskih ureditvenih pogojev se nanašajo na uskladitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami dolgoročnega plana občine.
III
Javno se razgrne osnutek spremembe odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 4/4 Lavrica.
Predmet spremembe zazidalnega načrta je odprava razlogov, ki so ovirali izvajanje načrta.
IV
Spremembe prostorskih dokumentov navedene v I., II. in III. točki tega sklepa bodo javno razgrnjene na sedežu Občine Škofljica in KS Škofljica ter na sedežih KS Lavrica, KS Pijava Gorica in KS Želimlje od 5. 5. do 5. 6. 1997 v času uradnih ur.
Med javno razgrnitvijo bo 28. 5. 1997 ob 19. uri organizirana javna obravnava v dvorani Občine Škofljica, Šmarska c. št. 3, Škofljica.
V
Pisne pripombe k osnutkom prostorskih dokumentov lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih razgrnitve ali pošljete na Oddelek za urbanizem in okolje Mestne uprave, Poljanska 28, Ljubljana.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
V pripombi je treba napisati poleg podatkov o predlagatelju (ime, priimek, naslov) še parcelno številko in katastrsko občino na katero se pripomba nanaša.
Če gre za pripombo na del parcele, oziroma za pripombo, ki jo je treba točno prostorsko določiti, mora predlagatelj pripombe predlog vrisati na kopijo katastrskega načrta. Kopijo katastrskega načrta izda Republiška geodetska uprava, izpostava Ljubljana, Cankarjeva 1.
VI
Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo.
Novih dodatnih predlogov za spremembo dolgoročnega plana Občine Škofljica ne bo možno upoštevati, saj bi to zahtevalo bistveno podaljšanje rokov za dokončanje in potrditev razgrnjenih prostorskih dokumentov, lahko tudi ponovitev postopka javne razgrnitve. Izjeme, ki so za razvoj občine posebnega pomena, predhodno potrdi občinski svet.
Župan
Občine Škofljica
Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina