Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

177. Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
178. Sklep o imenovanju namestnice varuha človekovih pravic
179. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
180. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
181. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

182. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Federalni demokratični republiki Etiopiji

MINISTRSTVA

183. Pravilnik o postopkih in načinu izdajanja dovoljenj tujim letalskim prevoznikom in tujim operatorjem za opravljanje mednarodnega zračnega prevoza
184. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu
185. Pravilnik o pripravi veterinarskih spričeval za izvoz in postopku najave pošiljk
186. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
187. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023
188. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

BANKA SLOVENIJE

189. Obvestilo o začetku uporabe Sklepa o uporabi Smernic o skupni metodologiji ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji v skladu s členom 8(5) Direktive 2013/36/EU

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

190. Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov
191. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
192. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
193. Poročilo o gibanju plač za november 2022
194. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2023

OBČINE

Ajdovščina

195. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo v Lokavcu – Loretovše 1
196. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje
226. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023
227. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu

Brezovica

228. Odlok o razglasitvi Podpeč – Cerkev sv. Ane za kulturni spomenik lokalnega pomena

Celje

197. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporediti delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi Mestne občine Celje

Dobrepolje

198. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje za leto 2023

Dobrna

199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Novi Grad
200. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Dobrna
201. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna

Idrija

202. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Idrija za leto 2023

Kočevje

203. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »del enote urejanja prostora KV-1-OPPNc« v Kočevju

Kranjska Gora

204. Sklep o pridobitvi lastninske pravice in o ukinitvi statusa javnega dobra
205. Sklep o soglasju k snemanju sej občinskega sveta

Lendava

206. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2023
207. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika romske skupnosti na naknadnih volitvah dne 15. januarja 2023

Ljubljana

208. Sklep o financiranju političnih strank

Miren-Kostanjevica

209. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 657/11 k. o. 2325 Miren
210. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 857/79 k. o. 2331 VOJŠČICA

Podčetrtek

211. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek
212. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
213. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Radeče

214. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče na naslednjo kandidatko

Rečica ob Savinji

215. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

216. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023

Sodražica

217. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Sodražica

Sveti Jurij ob Ščavnici

218. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
219. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina – javno dobro

Škocjan

220. Sklep o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Škocjan
221. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora z oznako DU 8

Šmarje pri Jelšah

222. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
223. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
225. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Zagorje ob Savi

229. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti