Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

184. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, stran 643.

  
Na podlagi šestega in osmega odstavka 28.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPomK-2) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa podrobnejše merila za izbor nosilca javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila), in podrobnejše pogoje glede števila in izobrazbe zaposlenih ter ustrezne tehnične opremljenosti za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, za zbiranje in analiziranje podatkov, pripravo poročil, informacij in drugih aktivnosti za izvajanje predpisov Evropske unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo, ki jih mora izpolnjevati nosilecjavnega pooblastila.
(2) Ta pravilnik določa tudi način oblikovanja cene storitev iz prejšnjega odstavka.
2. člen 
(podrobnejša merila) 
(1) Merila za izbor nosilca javnega pooblastila na javnem razpisu so znanja, reference, delovne izkušnje s področja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje na področju emisij in odvzemov toplogrednih plinov ter poznavanje poročevalskih zahtev za potrebe poročanja v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijske pridelave.
(2) Pri znanju in referencah iz prejšnjega odstavka se upoštevajo strokovni članki in prispevki, strokovne naloge in sodelovanje v delovnih skupinah s področja spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
(3) Pri delovnih izkušnjah iz prvega odstavka tega člena se upošteva pet let delovnih izkušenj s področja spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
(4) Pri poznavanju poročevalskih zahtev iz prvega odstavka tega člena se upošteva sodelovanje pri poročanju v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
3. člen 
(podrobnejši pogoji) 
(1) Nosilec javnega pooblastila mora imeti sam ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju del, najmanj tri zaposlene, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imajo najmanj izobrazbo naravoslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
2. imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj in
3. skupaj izkazujejo poznavanje naslednjih področij:
– sektor rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva;
– poročevalske zahteve v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo;
– priprava nacionalnih poročil in poročil v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo;
– izvajanje terenskega dela za vzorčenje tal s poznavanjem pedologije in
– zagotavljanje kakovosti in kontrole kvalitete.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti eden izmed zaposlenih, ki usklajuje delo z ostalimi zaposlenimi, najmanj izobrazbo naravoslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja poznavanja vsebin, povezanih s spremljanjem emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
(3) Nosilec javnega pooblastila je ustrezno tehnično opremljen, če razpolaga z računalniško in programsko opremo, ki omogoča pripravo poročil v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
4. člen 
(način oblikovanja cene) 
(1) V ceno urne postavke izvajanja storitev nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo, so vključeni stroški plač, prispevkov delodajalca, blaga in storitev.
(2) Cena urne postavke za kabinetno delo znaša 33,41 eura neto, za terensko delo pa 47,43 eura neto.
(3) Za izvajanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastajajo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo, je predvideno letno največ do 1200 ur kabinetnega dela in do 800 ur terenskega dela.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 18/18), se končajo v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 18/18).
6. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 18/18), razen 5. člena, ki se uporablja do 31. decembra 2023.
7. člen 
(začetek uporabe) 
Določba 4. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. januarja 2024.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-713/2021/20
Ljubljana, dne 20. januarja 2023
EVA 2021-2330-0105
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina