Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

204. Sklep o pridobitvi lastninske pravice in o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 702.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 2. redni seji dne 11. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi lastninske pravice in o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Ugotovi se, da nepremičnini – parceli 871/4 (ID 4446197) in 871/5 (ID 583296) obe katastrska občina 2169 Kranjska Gora, predstavljata funkcionalno zemljišče k stavbi. Nepremičninama s parc. št. 871/4 in 871/5 obe k. o. 2169 – Kranjska Gora, se zato ukine status javnega dobra.
II. 
Po pravnomočnosti odločb o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa, se pri vseh nepremičninah, navedenih v I. točki tega sklepa, izbriše zaznamba javnega dobra.
III. 
Nepremičninama iz I. točke tega sklepa preneha status javnega dobra in postaneta last Občine Kranjska Gora. Na podlagi ugotovitve iz I. točke tega sklepa, se pri nepremičninah – parcelah 871/4 (ID 4446197) in 871/5 (ID 583296) obe katastrska občina 2169 – Kranjska Gora vpiše lastninska pravica na ime imetnice: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, matična številka: 5874327000.
IV. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 47805-0004/2019-16
Kranjska Gora, dne 11. januarja 2023
Županja 
Občine Kranjska Gora 
Henrika Zupan 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina