Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Ob-1168/23, Stran 142
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, št. 56/94 in 22/18) ter 11. člena Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva št. 0070-55/2018/1 z dne 16. 11. 2018 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o delu odbora), objavlja
javni razpis 
za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2023 
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanjem besedilu: odbor)
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanjem besedilu: nagrade).
3. Splošno o nagradah
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.
Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo.
4. Pogoji za podelitev
Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina posameznikov (v nadaljnjem besedilu: skupina), zavod ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobraževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v zamejstvu ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega področja vzgoje in izobraževanja.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval(-a) najmanj 30 let.
Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi isto vrsto nagrade samo enkrat. Oseba, ki je bila že nagrajena za izjemne dosežke kot član skupine, je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar le za življenjsko delo.
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.
5. Kriteriji za dodelitev nagrad
5.1. Nagrada za življenjsko delo se lahko podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju vzgoje in izobraževanja, tako da:
– njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih;
– dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu;
– se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev.
5.2. Nagrada za izjemne dosežke se lahko podeli posamezniku, ki je z izjemnim dosežkom oziroma dosežki pomembno prispeval h kakovosti in razvoju področja vzgoje in izobraževanja, tako da:
– so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri organizaciji in razvoju področja, prepoznani in potrjeni tudi v širši strokovni javnosti;
– je napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja;
– je v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in izobraževanja.
Kriteriji iz točke 5.2. se smiselno uporabljajo tudi, če se nagrada za izjemne dosežke podeli skupini, zavodu ali drugi organizaciji s področja vzgoje in izobraževanja.
6. Predlagatelj
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.
7. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna vsebinska utemeljitev (1–3 tipkane strani) z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in v njem navede:
– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a) področje vzgoje in izobraževanja, na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in okolja;
– skrajšano bibliografijo kandidata(-ke) na največ dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.
Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj o kandidatu(-ki). Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje, da bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki ne sodijo med redne delovne naloge.
9. Postopek
Postopek izbire kandidatov za nagrade bo potekal v skladu s pravilnikom o delu odbora.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo.
10. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta: rosanda.lenart@gov.si.
11. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za nagrade na področju šolstva«. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva prispeli do petka, 26. 5. 2023 do 13. ure.
Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne bo odpiral in ne bodo obravnavane.
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti