Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Št. 8453-5/2022-15-DGZR Ob-1174/23, Stran 152
Poziv 
za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin 
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo 97/10, 21/18 – ZNOrg in 177/22), 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022 (Uradni list RS, št. 75/16), 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 – ZIPRS2324), 1. in 2. točke 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) ter sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, št. 1/3 z dne 16. 1. 2023, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: URSZR), razpisuje sofinanciranje nakupov gasilskih vozil iz sredstev požarne takse.
1. Namen sofinanciranja
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje.
Predmet sofinanciranja je nakup novih gasilskih vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:
– ALK (avto lestev s košaro), 1+1 ali 1+2; višina/previs min. 23/12, pregibna roka, SIST EN 14043,
– ZD/TD (gasilsko teleskopsko ali zgibno dvigalo), 1+1 ali 1+2, delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777,
– GVCZD-1/GVCZD-2 ali GVCTD-1/GVCTD-2 (gasilsko vozilo s cisterno in zgibno ali teleskopsko dvigalo), delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777, in
– GVCALK-1/GVCALK-2 (gasilsko vozilo s cisterno ter avto lestev), višina/previs min. 23/12, SIST EN 14043.
Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se šteje vozilo, ki ustreza določbam tretjega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE).
Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s standardi Gasilske zveze Slovenije veljavnimi na dan izdaje tega poziva.
Skupna višina sredstev požarne takse za sofinanciranje znaša 900.000 EUR.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagateljica
Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), ki v svojih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite in reševanja opredeljujejo zahtevo po gašenju in reševanju z visokih stavb in je bila potreba po nakupu opredeljena v srednjeročnem programu nakupa gasilskih vozil in gasilsko zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje nakupa celotnega vozila.
Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin v letu 2023. Šteje se, da je nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2023, če je v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozila. Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih vozil mora biti zaključen do konca leta 2024. Pogodba o nakupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora biti sklenjena najkasneje do konca novembra 2023.
Sklenjena pogodba je pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila.
Pogoji za oddajo vloge so:
– povečanje operativne sposobnosti z nabavo operativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in reševanje z višin (ALK viš/prev., 1+1 ali 1+2; ZD/TD, 1+1 ali 1+2, GVCZD-1/ GVCZD-2, GVCTD-1/GVCTD-2, GVCALK-1/GVCALK-2);
– pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev požarne takse v vseh lokalnih skupnostih vlagateljice in podpisnicah sporazuma ter zagotovljena namenska (zakonsko opredeljena) poraba požarne takse v zadnjih treh letih, kar preveri URSZR;
– sofinanciran nakup vozila vlagateljice najmanj v višini 60 % celotnega zneska (v znesek so lahko zajeta tudi sredstva pridobljena iz EU),
– poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca leta 2024.
Lokalne skupnosti, ki so že uspešno sodelovale pri nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanja z višin na prejšnjih objavljenih pozivih, ne morejo ponovno sodelovati z drugimi vlagateljicami za nakup gasilskega vozila, ki je namensko enak vozilom iz tega poziva.
Ob prijavi mora vlagateljica priložiti naslednjo dokumentacijo (obrazci niso predpisani):
1. dokumente oziroma podatke o načrtovani nabavi tipiziranega gasilskega vozila;
2. ocenjeno vrednost naročila (predračun);
3. vse sklenjene sporazume s sosednjimi lokalnimi skupnostmi glede uporabe gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin;
4. finančno konstrukcijo nakupa s pričakovanim deležem sofinanciranja s strani sredstev požarne takse;
5. izjavo, da bo delež sofinanciranja nabave dela vrednosti s strani vlagateljice najmanj 60 %;
6. izjavo o zaključku izvedbe nakupa in dobave vozila do konca leta 2024;
7. izjavo o uporabniku (gasilska enota ali društvo, status in kategorija gasilske enote ali društva, sklep župana);
8. pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze vlagateljice in pristojnih gasilskih zvez podpisnic sporazuma glede nakupa vozila;
9. pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev požarne takse v vseh lokalnih skupnostih vlagateljice in podpisnicah sporazuma ter zagotovljena namenska (zakonsko opredeljena) poraba požarne takse v zadnjih treh letih;
10. izjavo, da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi za sofinanciranje ali njenih delih, resnični in točni;
11. v primeru nakupa vozila s pomočjo leasinga, se priloži s strani župana lokalne skupnosti podpisan načrt razvojnih programov za srednjeročno obdobje (NRP);
3. Merila za dodelitev sredstev
– 60 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti tipiziranih vozil v posamezni vlogi;
– 15 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti investicij za požarno varnost (v zadnjih treh letih, brez požarne takse) na prebivalca v posamezni občini;
– 15 % sredstev se razdeli na podlagi koeficienta razvitosti občin;
– 10 % sredstev se razdeli glede na število občin, podpisnic sporazuma o skupnem nakupu in souporabi gasilskega vozila;
Pri izračunu deleža se upošteva vrednost vozila v višin 800.000 EUR z DDV, za izračun deleža na podlagi vrednosti investicij za požarno varnost se upošteva Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski klasifikaciji za leto 2021 (Ministrstvo za finance) in ob izračunu deleža razvitosti občin veljavni dopis Koeficienti razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Ministrstvo za finance, št. IPP 007-1171/2021/10 z dne 4. 1. 2022).
Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi na tem pozivu, se lahko izvede do največ 325.000,00 EUR. Višina sofinanciranja posameznega vozila je odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrtovanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno samo za nakup celotnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin.
V primeru, da izračun razdelitve za posamezno lokalno skupnost preseže omejitev sofinanciranja 325.000,00 EUR, bodo sredstva primerno zmanjšana. Razlika se bo med ostale vloge na razpisu razdelila sorazmerno s tipizirano vrednostjo vozila v posamezni vlogi. Razdeljena sredstva bodo po razdelitvi ustrezno zaokrožena. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada si pridružuje pravico, da izjemoma spremeni delež sofinanciranja za posamezno lokalno skupnost, če bi na ta način lahko bistveno izboljšal pripravljenost za gašenje in reševanje iz višin v lokalnih skupnostih, podpisnicah sporazuma.
4. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge, opremljenost vlog in obravnava vlog
Vlagateljica mora vlogo priporočeno poslati ali pa osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Vloge je treba oddati najkasneje do 20. 2. 2023 do 14. ure.
Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln naslov vlagateljice.
Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo predložene v roku in pravilno označene. V primeru veljavne, vendar nepopolne vloge bodo imele vlagateljice možnost dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolnosti. Nepopolne vloge, ki jih vlagateljice v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Imenovana komisija bo vloge odprla v roku treh delovnih dni po izteku roka za predložitev vlog. Odpiranje ni javno. Komisija bo vloge, za katere bo ugotovila, da izpolnjujejo formalne pogoje, oziroma vloge, ki jih bodo vlagateljice ponovno predložile, ob pogoju, da bodo skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo popolne, ocenjevala v skladu z merili za dodelitev sredstev. Po analizi prispelih vlog bo URSZR posredovala obvestilo o ustreznosti vloge in predvideno višino sofinanciranja ter v nadaljevanju z lokalnimi skupnostmi sklenila pogodbo o sofinanciranju.
Po opravljenem nakupu vozila, najkasneje pa do 31. 12. 2024, je potrebno URSZR poslati poročilo o porabi po tem razpisu pridobljenih sredstev. Poročilo o porabi sredstev mora vsebovati račun, dobavnico, zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, potrdilo ali zapisnik, ki ga izda Gasilska zveza Slovenije, s katerim potrjuje skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil in potrdilo o plačilu računa.
Vlagateljice bodo o izidu pisno obveščene v roku enega meseca od dneva odpiranja vlog. Vse nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene lokalni skupnosti.
Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR. Kontaktna oseba je ga. Ana Stropnik, e-pošta: ana.stropnik@urszr.si.
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina