Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

201. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna, stran 700.

  
Župan Občine Dobrna je na podlagi 33. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17, 127/22) in 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Dobrna 
1. člen 
Za podžupana Občine Dobrna se imenuje Danijel Šibanc, roj. 18. 4. 1979, stanujočega Klanc 119, 3204 Dobrna.
2. člen 
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2023-1(1)
Dobrna, dne 11. januarja 2023
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina