Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Št. 410-33/2023 Ob-1178/23, Stran 145
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 (Uradni list RS, št. 1/20 in 160/20) in 35. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št.132/22), objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v mestni občini Krško za leto 2023 
I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki se izvajajo v letu 2023 in vsebujejo naslednje aktivnosti:
– izvajanje letnih programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo na območju mestne občine Krško.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška društva/združenja na območju mestne občine Krško, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež v mestni občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva objave tega razpisa,
– da sodelujejo z Mestno občino Krško in jo obveščajo o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne stroške),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini,
– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju države.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj je 16.700,00 EUR na proračunski postavki 1136, Dotacije organizacijam in društvom, v proračunu Mestne občine Krško za 2023. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev:
Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po prejemu poročila. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami in dokazili o uporabi sredstev. Rok za oddajo poročila je do 29. 11. 2023 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svoje pogodbene obveznosti do Mestne občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so vse aktivnosti programa,
4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prostovoljci/prostovoljke,
5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov.
Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade iz nadaljnjega postopka.
Opozorilo:
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti/dogodke iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Mestne občine Krško.
3. Način točkovanja:
Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje sledeče:
0 točk 
ne izpolnjuje (oz. ima najmanj članov)
1 točka 
slabo izpolnjuje
2 točki 
ne izpolnjuje v celoti
3 točke 
povsem izpolnjuje (oz. ima največ članov)
Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z najmanj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).
4. Merila za dodelitev sredstev:
Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 – finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komisija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene točke, plan dela društva za leto 2023 ter preglednost finančnega plana za program dela društva v letu 2023. Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravila predlog za dodelitev sredstev.
VII. Vsebina vloge:
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati naslednje obvezne priloge:
1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev (v kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo pridobila komisija po ur. dolžnosti),
2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2022,
3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za leto 2022,
4. Pregleden vsebinski program dela društva za leto 2023,
5. Pregleden finančni načrt za program dela društva v letu 2023,
6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 17. marca 2023 na naslov: Mestna občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga javni razpis – veteranska društva«.
IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Mestni občini Krško v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, direktorica izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev direktorica občinske uprave Mestne občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb, le te morajo biti vrnjene v roku 10 dni od vročitve. Če pogodbe ne vrnejo v zakonitem roku, se smatra, da od nje odstopajo. Prav tako, če upravičenci do 29. 11. 2023 ne dostavijo poročil, se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Mestne občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Mestno občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije:
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Mestne občine Krško in na spletni strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina