Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

216. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023, stran 708.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 83. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 3. redni seji dne 25. 1. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Rogaška Slatina za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR-ih
Skupina
Podskupina
Proračun 2023
70
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.966.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.927.565
DAVČNI PRIHODKI
9.591.761
700
Davki na dohodek in dobiček
7.746.231
703
Davki na premoženje
1.313.000
704
Domači davki na blago in storitve
532.530
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.335.804
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.080.754
711
Takse in pristojbine
15.000
712
Denarne kazni
32.100
714
Drugi nedavčni prihodki
207.950
72
KAPITALSKI PRIHODKI
330.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
130.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč
200.000
73
PREJETE DONACIJE
500.000
730
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
500.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.208.435
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.505.786
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
702.649
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.591.100
40
TEKOČI ODHODKI 
2.868.182
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
885.457
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
139.180
402
Izdatki za blago in storitve
1.663.395
403
Plačila domačih obresti
22.850
409
Rezerve
157.300
41
TEKOČI TRANSFERI
4.732.903
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.917.305
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
280.740
413 Drugi tekoči domači transferi
1.534.858
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.617.579
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.617.579
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
372.436
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
372.436
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
0
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
374.900
550
Odplačila domačega dolga
374.900
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
– odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
– prihodki od najemnin OKP za komunalno javno infrastrukturo,
– prejeta sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
5. člen 
(prerazporejanje proračunskih sredstev) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom prerazporedi proračunska sredstva v posebnem delu proračuna med posameznimi področji, programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, na predlog neposrednega uporabnika, za krajevne skupnosti pa predsedniki krajevnih skupnosti.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prihodkov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma prvi naslednji redni seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2024 45 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 75.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(usklajenost finančnega načrta neposrednega in posrednega proračunskega uporabnika) 
Neposredni in posredni proračunski uporabnik, mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti svoj finančni načrt s sprejetim proračunom.
9. člen 
(proračunska rezerva) 
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2023 oblikujejo v višini 115.700 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem poroča občinskemu svetu.
10. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 22.000 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostni višini.
11. člen 
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti
12. člen 
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
13. člen 
Krajevne skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina smejo brez predhodnega soglasja župana sklepati pravne posle do višine 10.000 EUR.
14. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, se izloči v sklad za posebne namene in se s sklepom župana prenese v proračun leta 2023.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
15. člen 
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 5.000 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
16. člen 
(obseg zadolževanja) 
Občina se v letu 2023 za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja ne bo zadolževala.
17. člen 
(likvidnostno zadolževanje) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
18. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij) 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogaška Slatina v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0001/2023-01
Rogaška Slatina, dne 25. januarja 2023
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost