Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Novi Grad, stran 695.

  
Občinski svet Občine Dobrna je na podlagi 115., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17, 127/22) na 2. redni seji dne 19. 1. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Novi Grad 
1. člen 
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Novi grad (Uradni list RS, št. 55/05), v nadaljevanju OLN, se dopolni po projektu, ki ga je pod številko 243-2022 izdelalo projektantsko podjetje Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p.. Spremembe in dopolnitve OLN se nanašajo na prostorske ureditve znotraj dela ureditvenega območja na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami: 1339, 1340, 1341/2, 1343/1, 1515/3, 1515/5, 1515/11, 1515/12, 1515/13, 1515/14, 1515/15, 1515/17, 1515/18, 1515/19, 1516/1, 1516/2, 1520/4, 1520/5, 1523/2, 1532/2, 1962/9, 1962/10, 1964/8, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, vse k.o. Dobrna. Na tem območju se predvidi gradnja domova za starejše občane, gradnja stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji ali tri- in večstanovanjske stavbe ter gradnja enajstih enostanovanjskih stavb. Hkrati se dopušča možnost rekonstrukcije in prizidav k že obstoječi kmetijski zadrugi. Večstanovanjski objekt se ohranja. Na novo se predvidi rekonstrukcija obstoječih lokalnih cest ter gradnja dovozne ceste za dostop do načrtovanih stavb. Zaradi zagotavljanja dovolj velikih gradbenih parcel se meja območja OLN na vzhodnem robu korigira in sicer tako, da se razširi proti vzhodu.
Projekt iz prejšnjega odstavka je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri pristojnih službah Občine Dobrna. Sestavni del tega odloka so tudi naslednji grafični načrti:
– GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega plana Občine Dobrna''
– GRAFIČNI NAČRT 2: ''Izsek iz občinskega lokacijskega načrta Novi grad''
– GRAFIČNI NAČRT 3: ''Območje sprememb in dopolnitev OLN z obstoječim parcelnim stanjem''
– GRAFIČNI NAČRT 4: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
– GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zazidalna situacija''
– GRAFIČNI NAČRT 6: ''Zasnova gospodarske infrastrukture''
– GRAFIČNI NAČRT 7: ''Načrt parcelacije''
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– IDP Ureditev električnih vodov in naprav na območju OPPN SD OLN Novi grad (Elektro Celje d.d., št. pr. 133/22, maj 2022)
– geološko geotehnično poročilo (GHC – projekt, projektiranje in inženiring d.o.o., št. pr. GG 38/3, 29. 3. 2021).
2. člen 
V 2. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev OLN zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št. 1339, 1340, 1341/2, 1343/1, 1515/3, 1515/5, 1515/11, 1515/12, 1515/13, 1515/14, 1515/15, 1515/17, 1515/18, 1515/19, 1516/1, 1516/2, 1520/4, 1520/5, 1523/2, 1532/2, 1962/9, 1962/10, 1964/8, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 – k.o. Dobrna in je veliko cca 3,7 ha.«.
3. člen 
V 6. členu se prvi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na celotnem območju je predvidena gradnja več stavb. Dve predvideni stavbi z oznakami št. 10 in 11 sta paviljonski, en objekt z oznako št. 19 predstavlja gradnjo prizidka h graščini Novi grad, v bližini ribnika pa je predviden manjši objekt z oznako št. 21 za potrebe lovske in ribiške dejavnosti ter vzdrževanja ribnikov. Določene so tudi štiri enote urejanja, znotraj EU/01 je predvidena ohranitev in dozidava obstoječih stavb, znotraj EU/02 umestitev domova za starejše občane, znotraj EU/03 umestitev stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji ali tri- in večstanovanjskih stavb ter znotraj EU/04 umestitev enajstih enostanovanjskih stavb.«.
4. člen 
V 6. členu se poimenovanje drugega odstavka »Objekti št. 1-18« preimenuje tako, da se glasi:
»Objekta št. 10 in 11«.
5. člen 
V 6. členu se besedili, navedeni pod alinejama »Objekt št. 20« in »Pomožni objekti«, črtata.
6. člen 
V 6. členu se besedilo, navedeno pod alinejo »Sprememba namembnosti obstoječih objektov« nadomesti z naslednjim besedilom:
»Graščini Novi grad se lahko spremeni namembnost tako, da bo v njej mogoče izvajati gostinske, storitvene in družbene dejavnosti.«.
7. člen 
V 6. členu se na koncu doda naslednje besedilo, ki se glasi:
»– EU/01
Znotraj enote urejana je dopustna rekonstrukcija obstoječe večstanovanjske stavbe – kmečkega dvora z zelenimi površinami. Dopustna je rekonstrukcija in prizidava obstoječe kmetijske zadruge na način, da ne bo bistveno presegla tlorisnih in višinskih gabaritov obstoječih stavb in spremenila stavbne tipologije in prostorske zasnove. Dopustna je sprememba namembnosti kmetijske zadruge v gostinske, storitvene in družbene dejavnosti. Ohranja naj se višinska etažnost objektov.
– EU/02
Znotraj enote urejanja je predvidena umestitev domova za starejše občane (klasifikacija stavb razred CC-SI: 11302).
– EU/03
Znotraj enote urejanja je predvidena umestitev stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji (CC-SI: 11301) ali tri- in večstanovanjskih stavb (CC-SI: 11220).
– Skupni pogoji EU/02 in EU/03
Število in tlorisna velikost posameznih stavb ni določena, je pa potrebno upoštevati faktor zazidanosti, ki znaša Fz=0,6 in ga ni dopustno presegati. Stavbe morajo biti od sosednjih parcel odmaknjene najmanj 4,0 metre. Stavbe morajo biti enostavnih pravokotnih oblik ter gručasto razporejene. Etažnost stavb je lahko do največ K+P+1+M. Ograjevanje okolice praviloma ni dopustno, razen ob posebnih varnostnih zahtevah zgolj s transparentnimi ograjami in živimi mejami. Od roba cestišča pa morajo biti oddaljene najmanj 1,00, ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti, na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje ne smejo presegati višine 0,80 m. Dovoljena je tudi gradnja nadstreškov, ut, opornih zidov in drugih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki funkcijsko sodijo pod osnovni objekt in morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2,00 m. Možni so tudi manjši odmiki stavb od navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane odmike.
– EU/04
Znotraj enote urejanja je predvidena umestitev enajstih enostanovanjskih stavb. Stavbe morajo biti enostavnih pravokotnih oblik. Tlorisna velikost posamezne stavbe ni določena, je pa potrebno upoštevati faktor zazidanosti, ki znaša Fz=0,6 in ga ni dopustno presegati. Stavbe morajo biti od sosednji parcel odmaknjene najmanj 4,0 metre. Etažnost stavb je lahko do največ K+P+M. Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj gradbene parcele. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,50 m okoli objekta, in sicer do roba gradbene parcele, od roba cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 1,00 m. Ograje ne smejo zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, ograje ne smejo presegati višine 0,80 m. Dovoljena je tudi gradnja nadstreškov, ut in samostojnih garaž, opornih zidov, bazenov in drugih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2,00 m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob predhodnem pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov in zahtevane odmike.«.
8. člen 
V 7. členu se celotno besedilo nadomesti z naslednjim:
»Dostop do območja je že zagotovljen preko krožišča in sistema obstoječih lokalnih cest, ki se ustrezno rekonstruirajo. Na skrajnem jugovzhodnem delu, kjer se lokalna cesta priključuje na krožišče, je ob rekonstrukciji dopustna širitev ceste tudi proti jugu, pri čemer se lahko odstranijo ostanki zidne ograje. Na tem delu je obvezna ureditev obojestranskega drevoreda. Na severnem delu območja je predvidena gradnja novega odseka lokalne ceste, ki bo napajala enoti urejanja EU/03 in EU/04. Pri tem je predvidena premostitev vodotoka, ki mora biti načrtovana in kasneje izvedena tako, da ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda. Konstrukcije premostitev je potrebno načrtovati tako, da elementi ne bodo posegali v svetli profil struge. Pri temeljenju obrežnih podpor premostitvenih konstrukcij je potrebno upoštevati erozijsko delovanje vodotoka. Premostitvene odprtine morajo prevajati visoke vode z ustreznim varnostnim nadvišanjem oziroma morajo biti tolikšne, da ne bodo povzročale negativnih vplivov na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja in obstoječih objektov, na predvidene objekte in okolje nasploh. Pri rekonstrukcijah in novogradnjah je potrebno prestaviti tudi gozdne oziroma poljske poti ter urediti priključke nanje.
Potrebno je zagotoviti zadostno število parkirnih mest za posamezne stavbe. Znotraj EU/01, EU/02 in EU03 se zagotovijo skupna parkirna mesta izven gradbenih parcel, znotraj EU/04 pa se morata zagotoviti najmanj dve parkirni mesti za vsako enostanovanjsko stavbo.«.
9. člen 
V 8. členu se celotno besedilo nadomesti z naslednjim:
»Predvidena TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna)
Obstoječa TP 20/0,4 kV Dobrna Grad se demontira in opusti, ter se zgradi nova, predvidena TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna). Za predvideno TP (za moč 2x 1000 kVA) se v območju OPPN predvidi prostor 5,25 x 4,60 m. V predvideno TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) se iz obstoječe TP 20/0,4 kV Dobrna Grad prevežejo obstoječi NN 1 kV izvodi. V predvideno TP se priključijo tudi obstoječi in predvideni končni odjemalci v območju EU/1, EU/2 (280 kW), EU/3 (350 kW) in EU/4 (cca 70 kW).
Predvideni SN 20 kV kablovodi 
Ker zaradi izgradnje predvidenih objektov ni mogoče zagotoviti predpisanega odmika od obstoječih DV 20 kV D44/33 Šentjanž in DV 20 kV D42/38 Dobrna Grad, se predvidi demontaža in kabliranje omenjenih DV 20 kV. DV 20 kV D44/33 Šentjanž se demontira in kablira med opor. št. 50 (tč. A) in opor. št. 45 (tč. B). DV 20 kV D42/38 Dobrna Grad se v celoti demontira in opusti.
Predvideni SN KB 20 kV TP Dobrna Grad (nadomestna) – DV 20 kV D44/33 Šentjanž, opor. št. 50, tč. A, se izvede z enožilnim SN 20 kV kablom, ki se na eni strani priključi v predvideni TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna), na drugi strani pa se v točki DV 20 kV D44/33 Šentjanž, opor. št. 50, tč. A, uvede na obstoječi AB drog in priključi na omenjeni DV 20 kV. Predvideni SN KB 20 kV se na območju OPPN in na križanjih s komunalnimi vodi uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo. Predvideni SN KB 20 kV TP Dobrna Grad (nadomestna) – DV 20 kV D44/33 Šentjanž, opor. št. 45, tč. B, se izvede z enožilnim SN 20 kV kablom, ki se na eni strani priključi v predvideni TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna), na drugi strani pa se v točki DV 20 kV D44/33 Šentjanž, opor. št. 45, tč. B, uvede na obstoječi AB drog in priključi na omenjeni DV 20 kV. Predvideni SN KB 20 kV se na območju OPPN v celoti uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo. Predvideni SN KB 20 kV TP Dobrna Grad (nadomestna) – TP Dobrna Dom, se izvede z enožilnim SN 20 kV kablom, ki se na eni strani priključi v predvideni TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna), na drugi strani pa se v predvidenem elektro kabelskem jašku EKJ4 spoji z obstoječim SN KB 20 kV TP Dobrna Grad – TP Dobrna Dom, ki se predhodno odkoplje, prereže in uvede v predviden EKJ4. Predvideni SN KB 20 kV se na območju OPPN v celoti uvede v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo.
Vzporedno s predvidenimi SN 20 kV kablovodi se dodatno položi cev PEHD 2 x Ø 50 mm za potrebe optike.
Predvideni NN 1 kV kabli 
Iz obstoječe TP Dobrna Grad se z izvoda I01: Blok Lokovina 12 + Omarica J.R. odklopi, izvleče iz TP, ter uvleče v predviden EKJ5 (tč. C) obstoječi NN 1 kV kabel, tip PP00-A 4 x 35 + 2,5 mm2. Izvod I01: Blok Lokovina 12, se iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) izvede s predvidenim NN 1 kV kablom, NA2XY-J 4 x 35 mm2, ki se v točki predvidenega elektro kabelskega jaška EKJ5 (tč. C) spoji z omenjenim obstoječim NN kablom.
Izvod I02: Škoflek Avtomehanik, se iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) izvede s predvidenim NN 1 kV kablom, tipa NA2XY-J 4 x 70 mm2, ki se na drugi strani priključi v predvideno prostostoječo razdelilno omaro PS-RO1. Lokacija predvidene PS-RO1 je izbrana tako, da je zagotovljen stalni in nemoten dostop. Iz predvidene PS-RO1 se izvede dva (2) odcepa, in sicer en odcep za napajanje obstoječe enostanovanjske hiše zahodno od predvidene PS-RO1, ter en odcep za napajanje obstoječe enostanovanjske hiše vzhodno od predvidene PS-RO1.
Izvod I03: Sušilnica in Dom M. Pintar, se iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) izvede s predvidenim NN 1 kV kablom, tipa NA2XY-J 4 x 240 mm2, ki se priključi v predvideno PS-RO2. Iz predvidene PS-RO2 se izvede 5 odcepov, in sicer en odcep za napajanje obstoječe enostanovanjske hiše jugo-vzhodno od predvidene PS-RO2 (ki je v obstoječem stanju v obstoječi TP Dobrna Grad priključena na izvod I06: Pristava), tri odcepe za napajanje obstoječih odjemalcev, ki so v obstoječi TP Dobrna Grad priključeni na izvod I05: Dom M. Pintar, Obiralni stroj, ter en odcep za napajanje kmetijskega objekta, ki je v obstoječem stanju v obstoječi TP Dobrna Grad priključen na izvod I03: Sušilnica. Lokacija predvidene PS-RO2 je izbrana tako, da je zagotovljen stalni in nemoten dostop. V območju OPPN se demontira NN nadzemno omrežje.
Iz obstoječe TP Dobrna Grad se z izvoda I04: Gorica, Žemva odklopi, izvleče iz TP, ter uvleče v predviden EKJ5 (tč. C) obstoječi NN 1 kV kabel, tip E-AY2Y-J 4 x 70 + 1,5 mm2. Izvod I04: Gorica, Žemva, se iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) izvede s predvidenim NN 1 kV kablom, NA2XY-J 4 x 70 mm2, ki se v točki predvidenega elektro kabelskega jaška EKJ5 (tč. C) spoji z omenjenim obstoječim NN kablom. V kolikor se predhodno izvede izgradnja elektro kabelske kanalizacije in ureditve električnih vodov po projektu PZI, št. 176/21, projektanta Elektro Celje, d.d., se namesto predvidenega NN 1 kV kabla tipa NA2XY-J 4 x 70 mm2 uporabi kabel tip NA2XY-J 4 x 150 mm2, ki je po omenjenem projektu predviden od tč. C dalje.
Iz obstoječe TP Dobrna Grad se z izvoda I07: Osnovna šola KB1 odklopi, izvleče iz TP, ter uvleče v predviden EKJ5 (tč. C) obstoječi NN 1 kV kabel, tip PP00-A 4 x 150 + 2,5 mm2.
Izvod I05: Osnovna Šola KB1, se iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) izvede s predvidenim NN 1 kV kablom, NA2XY-J 4 x 150 mm2, ki se v točki predvidenega elektro kabelskega jaška EKJ5 (tč. C) spoji z omenjenim obstoječim NN kablom. Iz obstoječe TP Dobrna Grad se z izvoda I08: Osnovna šola KB2 odklopi, izvleče iz TP, ter uvleče v predviden EKJ5 (tč. C) obstoječi NN 1 kV kabel, tip PP00-A 4 x 150 + 2,5 mm2.
Izvod I06: Osnovna Šola KB2, se iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) izvede s predvidenim NN 1 kV kablom, NA2XY-J 4 x 150 mm2, ki se v točki predvidenega elektro kabelskega jaška EKJ5 (tč. C) spoji z omenjenim obstoječim NN kablom.
Izvod I07: Javna razsvetljava, se iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) izvede s predvidenim NN 1 kV kablom, tipa NA2XY-J 4 x 35 mm2, ki se na drugi strani priključi v predvideno prostostoječo priključno merilno omaro PS-PMO (J.R.).
V območju EU/02 je predvidena odjemna moč 280 kW, katere odjem bo na zbiralkah v predvideni TP Dobrna Grad (nadomestna). Za predvidene odjemalce v območju EU/02 se predvidi rezervno elektro kabelsko kanalizacijo do EKJ3.
V območju EU/03 je predvidena izgradnja 5 (pet) večstanovanjskih objektov. Iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) se izvede predviden NN 1 kV kabel, tip NA2XY-J 4 x 150 mm2 za napajanje predvidenega večstanovanjskega objekta št. 5 v območju EU/03. Predvideni NN 1 kV kabel se v TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) priključi na izvod I08: EU/03, večstan. objekt 5, na drugi strani pa se uvleče v energetski prostor večstanovanjskega objekta. Iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) se izvede predviden NN 1 kV kabel, tip NA2XY-J 4 x 150 mm2 za napajanje predvidenega večstanovanjskega objekta št. 6 v območju EU/03. Predvideni NN 1 kV kabel se v TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) priključi na izvod I09: EU/03, večstan. objekt 6, na drugi strani pa se uvleče v energetski prostor večstanovanjskega objekta. Iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) se izvede predviden NN 1 kV kabel, tip NA2XY-J 4 x 150 mm2 za napajanje predvidenega večstanovanjskega objekta št. 7 v območju EU/03. Predvideni NN 1 kV kabel se v TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) priključi na izvod I10: EU/03, večstan. objekt 7, na drugi strani pa se uvleče v energetski prostor večstanovanjskega objekta. Iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) se izvede predviden NN 1 kV kabel, tip NA2XY-J 4 x 150 mm2, za napajanje predvidenega večstanovanjskega objekta št. 8 v območju EU/03. Predvideni NN 1 kV kabel se v TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) priključi na izvod I11: EU/03, večstan. objekt 8, na drugi strani pa se uvleče v energetski prostor večstanovanjskega objekta. Iz predvidene TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) se izvede predviden NN 1 kV kabel, tip NA2XY-J 4 x 150 mm2, za napajanje predvidenega večstanovanjskega objekta št. 9 v območju EU/03. Predvideni NN 1 kV kabel se v TP 20/0,4 kV Dobrna Grad (nadomestna) priključi na izvod I12: EU/03, večstan. objekt 9, na drugi strani pa se uvleče v energetski prostor večstanovanjskega objekta. V območju EU/04 je predvidena izgradnja 11 (enajst) enostanovanjskih objektov. Iz predvidene TP Dobrna Grad (nadomestna) se predvidi NN kabel, tip NA2XY-J 4 x 240 mm2, ki se na eni strani v predvideni TP Dobrna Grad (nadomestna) priključi na predviden izvod I13: EU/04, PS-RO3 in PS-RO4, na drugi strani pa se priključi v predvideno PS-RO3. Iz predvidene PS-RO3 se predvidi odcep za napajanje predvidene PS-RO4, ter odcepi za napajanje šestih enostanovanjskih hiš (objekti št. 1-6 v območju EU/04). Odcep za napajanje predvidene PS-RO4 se izvede z NN kablom, tip NA2XY-J 4 x 240 mm2. Vsak posamezen odcep za napajanje enostanovanjskih hiš se izvede z NN kablom, tipa NA2XY-J 4 x 70 mm2, ki se priključi v posamezno prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO). Iz predvidene PS-RO4 se predvidijo odcepi za napajanje petih enostanovanjskih hiš (objektov št. 7-11), ki se izvedejo z NN 1 kV kablom, tipa NA2XY-J 4 x 70 mm2 in se priključijo v posamezno prostostoječo priključno merilno omarico (PS-PMO).
V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj je potrebno upoštevati idejni projekt elektrifikacije Ureditev električnih vodov in naprav na območju OPPN SD OLN Novi grad (Elektro Celje d.d., št. pr. 133/22, maj 2022). Za predvidene objekte si mora investitor pridobiti od Elektro Celje, d.d. projektne pogoje in soglasje k projektu. Pred priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje pa si mora investitor pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.«.
10. člen 
V 9. členu se celotno besedilo nadomesti z naslednjim:
»Za potrebe novih objektov se predvidi nova kabelska kanalizacija, ki se priključi na obstoječe TK omrežje v upravljanju Telekom Slovenije d.d.. Glede na pozidavo oziroma prometno ter komunalno ureditev je potrebno obstoječe trase TK omrežja ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in navodilih predstavnika upravljavca.
Na obravnavanem območju je umeščeno omrežje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o.. Za potrebe novih objektov se predvidi nova kabelska kanalizacija, ki se priključi na obstoječe omrežje na tehnično določeni točki, ki jo definira Telemach d.o.o. in se projektno opredeli v IDZ in PZI (DGD) na osnovi optimalno zasnovanih projektnih rešitev. Investitor je dolžan v območju gradbenih posegov, kjer je umeščen KKS kabel, izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav. Na mestih kjer bo KKS omrežje oviralo gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza, je potrebna zaščita s cevjo in položitev rezervnih cevi. Priključitev novih objektov na KKS je možna v sodelovanju s predstavnikom Telemach. Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.«.
11. člen 
V 10. členu se celotno besedilo nadomesti z naslednjim:
»Za oskrbo objektov z vodo je predviden nov sistem vodovoda DN 100 mm, ki se bo navezal na obstoječ javni vodovod NL DN/ID 100 mm. Vodovod je potrebno projektirati najmanj 3 m stran od objektov. Znotraj območja se predvidi hidrantno omrežje. Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju obravnavanega OPPN se v normalnih razmerah giblje med 400 m in 380 m nadmorske višine, kar pomeni, da vodovodno omrežje na zagotavlja nemotene oskrbe z vodo na celotnem območju predvidene gradnje. Za stavbe znotraj EU/04 si morajo investitorji na lastne stroške vgraditi naprave za povišanje tlaka na internem vodovodu za vodomerom. Naprava za povišanje tlaka mora biti hidravlično ločena od javnega vodovodnega sistema, ki je v upravljanju Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Celje. Pred izdajo »Mnenja k projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja obravnavanega OLN je potrebno za predviden vodovod izdelati načrt vodovoda in si zanj pridobiti mnenje upravljavca javnega vodovoda. Pri izdelavi načrta vodovoda je potrebno upoštevati smernice za projektiranje vodovoda. Novozgrajen vodovod s pridobljenim uporabnim dovoljenjem mora biti predan v last občini in v upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. pred priključitvijo prvega objekta iz območja OLN na vodovod.«.
12. člen 
V 11. členu se celotno besedilo nadomesti z naslednjim:
»Za odvod komunalnih odpadnih voda je predvidena fekalna kanalizacija, ki bo odvajala odpadne vode iz predvidenih objektov v obstoječo javno kanalizacijo. Kanalizacijo je potrebno projektirati najmanj 3 m stran od objektov. Pri nadaljnjem projektiranju kanalizacije je potrebno upoštevati že izdelan projekt predvidene javne kanalizacije »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje: izgradnja kanalizacije za naselja v porečju Hudinje in Dobrnice v občinah Vojnik in Dobrna, na območju Občine Dobrna za naselja Lokovina, Loka, Zavrh in Vrba«, ki ga je izdelal Uros Kostanjšek s.p. pod st. 08/2016-K-P. Pred izdajo »Mnenja k projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja obravnavanega OPPN je potrebno izdelati načrt predvidene fekalne kanalizacije, v njem označiti do kod bo predvidena kanalizacija javna, in si za ta načrt pridobiti mnenje upravljavca javne kanalizacije. Novozgrajena fekalna kanalizacija s pridobljenim uporabnim dovoljenjem mora biti predana v last občini in v upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. pred priključitvijo prvega objekta iz območja OLN na kanalizacijo.
Za odvod meteornih vod je predvidena meteorna kanalizacijo, ki bo preko suhega meteornega zadrževalnika odvajala meteorne vode v vodotok. Izpusti padavinskih in očiščenih odpadnih voda morajo biti načrtovani tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brežin vodotoka. Na območju izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred erozijo. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. Pred izdajo »Mnenja k projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja obravnavanega OPPN je potrebno izdelati načrt predvidene meteorne kanalizacije in si za ta načrt pridobiti mnenje upravljavca javne kanalizacije. Pri izdelavi načrta kanalizacije je potrebno upoštevati smernice za projektiranje kanalizacije. Predvidena meteorna kanalizacija mora biti zgrajena in zanjo pridobljeno uporabno dovoljenje pred priključitvijo prvega objekta iz območja OPPN na predvideno meteorno kanalizacijo.«.
13. člen 
V 13. členu se poimenovanje prve alineje »Objekti št. 1-18« preimenuje tako, da se glasi:
»Objekta št. 10 in 11«.
14. člen 
V 13. členu se besedilo, navedeno pod alinejo »Objekt št. 20«, črta.
15. člen 
V 6. členu se besedilo, navedeno pod alinejo »Sprememba namembnosti obstoječih objektov« nadomesti z naslednjim besedilom:
»Graščini Novi grad se lahko spremeni namembnost tako, da bo v njej mogoče izvajati gostinske, storitvene in družbene dejavnosti.«.
16. člen 
V 13. členu se na koncu doda naslednje besedilo, ki se glasi:
»– EU/01
Rekonstrukcija obstoječe večstanovanjske stavbe – kmečkega dvora se izvaja v svojem videzu in v vseh materialih. Ohranjajo se strešine v obstoječih naklonih in materialih. Kritina objektov naj bo opečna, opečno rdeče barve, to je opečno rdeči neglazirani bobrovec. Fasade objektov naj bodo v umirjenih svetlih peščenih barvnih tonih.
– EU/02, EU/03 in EU/04
Strehe so predvidene simetrične dvokapnice naklona med 35° in 45°. Kritine objektov naj bodo opečne opečno rdeče barve, fasade objektov v enovitih umirjenih zemeljskih ali peščenih barvnih tonih. Dimenzije napušča naj bodo minimalne. Vse vidne kleparske elemente na objektu je potrebno materialno in barvno poenotiti. Snegobrani naj bodo v barvi strešne kritine. Vso stavbno pohištvo naj bo v leseni izvedbi in enotne (naravne) barve ter obdelave, poenotene z barvo ostalih morebitnih lesenih elementov na objektu. Finalne obdelave fasadnih površin naj bodo izvedene v ubito belem barvnem tonu, v odtenkih svetlo sive ali pastelnih zemeljskih barvah, vzorčaste večbarvne fasade ali fasade tonirane v živih, nenaravnih tonih niso sprejemljive in dopustne. Želene so sodobne kombinacije fasad, s pokončnimi lesenimi oblogami.«.
17. člen 
V 23. členu se celotno besedilo nadomesti z naslednjim:
»V območju urejanja so naslednje enote kulturne dediščine:
– kulturni spomenik Lokovina – Dvorec Dobrna (EŠD 4371)
– registrirano kulturno dediščino Lokovina – Park dvorca Dobrna (EŠD 30576)
Za kulturni spomenik velja režim, določen z aktom o razglasitvi. Za registrirano kulturno dediščino velja varstveni režim, določen s tem odlokom. Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Za vsak poseg v enoto dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«.
18. člen 
V 25. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v (g): 0,125 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1. 2. 2010). Za nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal in Evrokod 8.«.
19. člen 
Prvi stavek v 27. členu se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za predvidene objekte so določene gradbene parcele.«.
20. člen 
V 28. členu se črta prvi odstavek.
21. člen 
V 30. členu se črta prvi odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2022-65(1)
Dobrna, dne 19. januarja 2023
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina