Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Ob-1209/23, Stran 149
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa, sprejetega na 5. redni seji Sveta, ki je potekala dne 26. 1. 2023, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda 
Kandidati/ke, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto direktorja/ice zavoda, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj in 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22):
1. izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj,
3. ravnateljski izpit (če kandidat/ka izpita nima, ga mora v skladu z določbo četrtega in petega odstavka 53. člena ZOFVI opraviti v roku enega leta po nastopu mandata).
K pisni prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo kandidati priložiti tudi:
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 5 let,
– potrdilo o nekaznovanosti iz 107.a člena ZOFVI, ki ni starejše od 30 dni (kandidat/ka ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter kandidat/ka ni bil pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost);
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– izjavo, s katero se dovoljuje obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
– kratek življenjepis na predlogi Europass CV,
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s predhodnimi izkušnjami vodenja proračunskih uporabnikov in poznavanja področja in predpisov javnih financ.
Izbrani/a kandidat/ka bo za razpisano delovno mesto imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Svet Zavoda, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s pripisom »Za razpis direktorja/ice«.
Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina