Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

190. Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, stran 651.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in 8. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A) izdaja informacijska pooblaščenka
P R A V I L N I K 
o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina službene izkaznice nadzorne osebe – državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), postopek za njeno izdajo in veljavnost.
2. člen 
(1) Nadzorna oseba – državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov z izkaznico izkazuje pooblastilo za opravljanje nadzora po tem in drugih zakonih. Izkaznica vsebuje fotografijo nadzorne osebe – državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, osebno ime, naziv, strokovni ali znanstveni naslov, navedbo organa in pooblastilo za izvajanje nadzora, datum izdaje in podpis predstojnika nadzornega organa.
(2) Izkaznica se izdaja nadzorni osebi – državnemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov in se z njo izkazuje pooblaščenost za neposredno izvajanje nalog nadzora in pooblastil v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
3. člen 
(1) Izkaznica je izdelana iz polikarbonata v velikosti 85,6 x 54 mm in debeline 0,76 mm.
(2) Na sprednji strani izkaznice je zgoraj grb Republike Slovenije in poleg njega napis »REPUBLIKA SLOVENIJA INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC«. Na spodnji levi strani je fotografija nadzorne osebe – državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, na desni strani pa ime in priimek, naziv, strokovni ali znanstveni naslov, podpis nadzorne osebe – državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, registrska številka izkaznice, datum izdaje in podpis informacijskega pooblaščenca.
(3) Na hrbtni strani izkaznice je:
– grb Republike Slovenije in poleg njega napis »REPUBLIKA SLOVENIJA INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC«,
– pod nazivom je prostor za besedilo pooblastila, ki se glasi: »Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njena imetnica oziroma imetnik pooblaščen za opravljanje nalog nadzora v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«
(4) Obrazec izkaznice je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(1) Izkaznico izda Informacijski pooblaščenec.
(2) Informacijski pooblaščenec vodi register izdanih kartic s podatki o:
1. osebnem imenu nadzorne osebe – državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov;
2. datumu izdaje izkaznice;
3. registrski številki izkaznice;
4. datumu prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice;
5. razlogu za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice;
6. izkaznicah, ki se hranijo na podlagi 7. člena tega pravilnika;
7. uničenih izkaznicah na podlagi 8. člena tega pravilnika.
5. člen 
Nova izkaznica se izda na novo ali se zamenja, če jo nadzorna oseba – državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov izgubi, spremeni osebno ime, je poškodovana ali ukradena. Nadzorna oseba – državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov staro izkaznico ob zamenjavi vrne Informacijskemu pooblaščencu.
6. člen 
(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice pri Informacijskem pooblaščencu,
2. premestitve imetnika izkaznice na delovno mesto, za katero niso predpisana inšpektorska pooblastila,
3. premestitve imetnika izkaznice v drug državni organ.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka imetnik izkaznice takoj vrne izkaznico Informacijskemu pooblaščencu.
7. člen 
Izkaznica se imetniku odvzame za čas prepovedi opravljanja dela za primere ugotavljanja odgovornosti nadzorne osebe – državnega nadzornika, za kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.
8. člen 
(1) Vrnjene izkaznice se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic določi informacijski pooblaščenec.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice. Komisija o uničenju izkaznic sestavi zapisnik.
9. člen 
Izkaznice, ki jih v skladu s Pravilnikom o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 12/06) uporabljajo državni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov, z dnem uveljavitve tega pravilnika ne veljajo več.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 35/13).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-3/2023
Ljubljana, dne 23. januarja 2023
Mojca Prelesnik 
informacijska pooblaščenka 

AAA Zlata odličnost