Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

203. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »del enote urejanja prostora KV-1-OPPNc« v Kočevju, stran 700.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) – ZUreP-3, 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 32. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je župan Občine Kočevje dne 10. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »del enote urejanja prostora KV-1-OPPNc« v Kočevju 
1. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Investitor želi na območju opuščene lokacije »Avto Kočevje« v Kočevju urediti del območja centralnih dejavnosti. Danes je območje degradirano in opuščeno, investitor pa bi s svojim programom oživel in prenovil ta del mesta.
(2) Območje bo predstavljalo zaokroženo funkcionalno enoto; z ureditvami oziroma z umestitvijo mestotvornih dejavnosti pa bo mesto pridobilo prestrukturiran program ter prenovljen videz. Investicijska namera predstavlja nadaljevanje obstoječe ponudbe investitorja, saj se upravni del ter njegov program že nahaja na drugi strani Kidričeve ulice.
(3) Na območju je predvidena umestitev poslovno-servisnega objekta z garažami, ureditvijo zelenega pasu z drevoredom ob glavni Tomšičevi cesti in vzpostavitev usklajenega, enotnega urbanega videza, medtem ko se neustrezne objekte oziroma fasade, ki mejijo na javni prostor cest, sanira.
(4) Območje na jugu in vzhodu omejujejo površine cest (PC), v nadaljevanju na vzhodu je kompleks Melanina in železnica, na severni in zahodni strani so območja centralnih dejavnosti ter na jugu obstoječa Upravna stavba investitorja.
(5) Predvideno območje je velikost ca. 3800 m2 in zajema zemljišče parcelnih številk: 1347/7 in 1347/12, obe 1577 k. o. Kočevje.
(6) Območje tega dela EUP se v nadaljnjih fazah lahko spremeni, kot posledica usklajevanja z nosilci urejanja prostora oziroma drugimi udeleženci v postopku. Območje se lahko spremeni tudi kot posledica spremembe zemljiško katastrskega načrta ali kot posledica podrobnejših idejnih rešitev načrtovanih ureditev.
2. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve prostorskega akta se izdelajo ob upoštevanju:
– usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov nosilcev urejanja prostora ter javnosti,
– prikaza stanja prostora in
– drugih strokovnih podlag ter študij, če se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
(2) Za potrebe izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
3. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta se vodi skladno z 51. in 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) – ZUreP-3, torej ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.
4. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– pridobitev mnenja zavoda za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja: 30 dni od poziva,
– sprejem sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta: 15 dni od pridobitve mnenja zavoda za varstvo narave iz prejšnje alineje,
– pridobitev usmeritev in predlogov javnosti za izdelavo osnutka prostorskega akta, pridobitev podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag s strani nosilcev urejanja prostora: 30 dni od poziva,
– izdelava osnutka prostorskega akta: 30 dni od pridobitve vseh usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov za izdelavo osnutka,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku: 30 dni od poziva,
– dopolnitev osnutka na podlagi mnenj iz prejšnje alineje: 30 dni od prejema vseh mnenj,
– javna razgrnitev z javno obravnavo: 30 dni od objave gradiva za javno razgrnitev in objave obvestila o javni razgrnitvi,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti in uskladitev z nosilci urejanja prostora (če je potrebno): 30 dni od zaključka javne razgrnitve,
– izdelava predloga prostorskega akta: 20 dni od potrditve stališč do pripomb in predlogov javnosti,
– pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja prostora (če so potrebna): 30 dni od poziva,
– obravnava in sprejetje na občinskem svetu,
– priprava končnih izvodov: 5 dni od objave sprejeta odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave prostorskega akta.
5. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta in objave v prostorskem informacijskem sistemu),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za področje državne cestne infrastrukture),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
– Občina Kočevje (za področje cestne in komunalne infrastrukture), Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Kočevje, Cesta na trato 6, 1330 Kočevje,
– Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje,
– Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto,
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje.
(2) Če se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
6. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, saj bodo vse faze prostorskega akta javno objavljene na spletni strani Občine Kočevje.
(2) Posebej se javnost pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta vključi:
– v fazi priprave osnutka, ko se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev ter
– v času 30-dnevne javne razgrnitve, ko se javnosti omogoči dajanje pripomb na razgrnjeno gradivo.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo podrobnejše usmeritve, podatke in strokovne podlage, ki so jih dolžni zagotavljati in so potrebni za načrtovanje konkretnih prostorskih ureditev.
8. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
Celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja se v postopku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »del enote urejanja prostora KV-1-OPPNc« v Kočevju ne izvedeta.
9. člen 
(financiranje izdelave prostorskega akta) 
Finančna sredstva za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »del enote urejanja prostora KV-1-OPPNc« v Kočevju zagotovi investitor Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, v skladu s pogodbo o izdelavi delnega OPPN.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »del enote urejanja prostora KV-1-OPPNc« v Kočevju, številka 3503-0031/2022-14 z dne 28. 7. 2022.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Kočevje.
Št. 3503-0031/2022
Župan
Občine Kočevje 
Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost