Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Ob-1176/23, Stran 148
Svet Varstveno delovnega centra Postojna (v nadaljevanju Svet VDC Postojna) na podlagi sklepa 17. korespondenčne seje z dne 20. 1. 2023 in v skladu z določili 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) ter 14., 29. in 30. člena Statuta VDC Postojna, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice 
Varstveno delovnega centra Postojna 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva iz Zakona o socialnem varstvu,
– kandidat/ka mora imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki jih dokazuje z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje,
– skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/co imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu/ji preneha mandat na podlagi zakona.
2. Ob prijavi mora kandidat/ka predložiti program razvoja VDC Postojna.
3. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja 5 let.
4. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov: Svet zavoda VDC Postojna, Pot k Pivki 2b, 6230 Postojna, najkasneje v 10 dneh po zadnji objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico«.
5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet VDC Postojna 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina