Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Ob-1219/23, Stran 138
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 155/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
5. javni razpis za Podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva 
OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR. 
Sredstva v višini 3.000.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP, 221062 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Vloga na javni razpis:
Vlogo na javni razpis se vloži v skladu z 92. členom Uredbe.
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Javni razpis za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. februarja 2023 do vključno 12. maja 2023, do 14.00 ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS.
2. Namen podpore: namen podpore je določen v 42. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 43. členu Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis:
(1) Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6. in 9. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe.
(2) Zaprtost finančne konstrukcije je določena v 101. členu Uredbe.
4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Posebni pogoji so določeni v 46. členu Uredbe.
5. Upravičeni stroški: upravičeni in neupravičeni stroški so določeni v 44., 45., 94., 95., 96. in 98. členu Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu 47. členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem javnem razpisu:
Merila
Maksimalno št. točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 
Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno agromelioracijo
25
Velikost agromelioracijskega območja
20
Neugodna posestna sestava – povprečno število parcel na hektar agromelioracijskega območja
20
2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
Koeficient razvitosti občine
10
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj, stanje pred in po naložbi
25
SKUPAJ
100
VSTOPNI PRAG TOČK
30
Točkovalnik:
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 65)
1. Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno agromelioracijo 
Navodilo: Za izvedbo agromelioracij kmetijskih zemljišč na komasacijskih območjih je potrebno soglasje tistih lastnikov zemljišč na komasacijskem območju, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin na komasacijskem območju (vstopni pogoj). Maksimalno število točk (25) dobijo tiste operacije, pri katerih je stopnja soglasij višja od 90 odstotkov. 
Delež soglasij: 
25 – delež soglasij je 90 % ali več 
20 – delež soglasij je od 83 % do vključno 89,99 % 
15 – delež soglasij je od 77 % do vključno 82,99 % 
10 – delež soglasij je od 71 % do vključno 76,99 % 
5 – delež soglasij je višji od 67 % do vključno 70,99 %
25
2. Velikost agromelioracijskega območja 
Navodilo: Velikost agromelioracijskega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na posameznem območju. Velikost agromelioracijskega območja je enaka velikosti komasacijskega območja. 
Velikost agromelioracijskega območja: 
20 – agromelioracijsko območje je večje od 300 ha 
17 – agromelioracijsko območje je veliko od 250 ha do vključno 299,99 ha 
14 – agromelioracijsko območje je veliko od 200 ha do vključno 249,99 ha 
10 – agromelioracijsko območje je veliko od 150 ha do vključno 199,99 ha 
6 – agromelioracijsko območje je veliko od 100 ha do vključno 149,99 ha 
3 – agromelioracijsko območje je veliko do vključno 99,99 ha
20
3. Neugodna posestna sestava – povprečno število parcel na hektar agromelioracijskega območja 
Navodilo: Neugodna posestna struktura se izračuna tako, da se število parcel na posameznem agromelioracijskem območju deli s površino agromelioracijskega območja. Vstopni pogoj za dodelitev sredstev je, da je na agromelioracijskem območju posestna razdrobljenost večja od 2 parcel na hektar. Ta pogoj se nanaša na število parcel na ha pred izvedbo komasacije. 
Neugodna posestna sestava: 
20 – število parcel na ha agromelioracijskega območja višje od 3 
15 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,60 do vključno 3 
10 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,30 do vključno 2,59 
5 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2 do vključno 2,29
20
GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
Koeficient razvitosti občine 
Navodilo: Vlada Republike Slovenije določi koeficient razvitosti občin. Nižji kot je koeficient, slabše je razvita občina. Občine z nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, saj so razmere za razvoj kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe. 
Koeficient razvitosti občine: 
10 – koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manjši 
5 – koeficient razvitosti občine je večji kot 0,8 do vključno 1,00 
1 – koeficient razvitosti občine je večji od 1,00 
Seznam občin s pripisanimi koeficienti razvitosti je priloga v razpisni dokumentaciji.
10
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj, stanje pred in po naložbi 
Navodilo: Z izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih se uredijo nove poljske poti. Z izvedbo komasacij pa se na novo delijo zemljišča komasacijskega sklada. Cilj komasacije je, da vsak komasacijski udeleženec dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. S tem je omogočena hitrejša in racionalnejša obdelava kmetijskih zemljišč. S komasacijo se prav tako zmanjša število obdelovalnih kosov posameznega komasacijskega udeleženca. Z zmanjšanjem števila obdelovalnih kosov se zmanjšajo tudi spravilne razdalje, ki so razdalje od naslova kmetijskega gospodarstva do roba obdelovalnega kosa. 
Za izračun se primerja dolžina spravilnih razdalj posameznega kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v operacijo, in sicer dolžina spravilnih razdalj pred izvedbo operacije se primerja z dolžino spravilnih razdalj po izvedbi operacije. 
V izračun se vključijo tista kmetijska gospodarstva, ki imajo sedež kmetijskega gospodarstva znotraj agromelioracijskega območja oziroma so od najbližjega roba agromelioracijskega območja oddaljena manj kot 10 kilometrov. 
Za izhodišče se vzame katastrsko stanje pred izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč, ki se primerja s stanjem po izvedeni komasaciji oziroma s stanjem, kot je predvideno po idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja. 
Zmanjšanje spravilnih razdalj: 
25 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 35 % ali več 
18 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 25 % do vključno 34,99 % 
12 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 15 % do vključno 24,99 % 
5 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 5 % do vključno 14,99 %
25
7. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 49. členu Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
(2) Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih spremembah, in
– geografski vidik naložbe.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo: vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo sta določena v 48., 102. in 105. členu Uredbe.
10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 106. členu Uredbe.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov
(1) Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
(2) V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
(1) Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določeni v 108. členu Uredbe.
(2) Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost