Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Ob-1175/23, Stran 148
Javni zavod Lekarna Brežice, Svet zavoda, razpisuje na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1, Uradni list RS, št. 85/16 s spremembami), 10. člena Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice in 11. člena Statuta javnega zavoda Lekarna Brežice prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) 
javnega zavoda Lekarna Brežice 
Kandidat/ka mora poleg splošnih in ostalih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (npr. magister farmacije),
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta s področja vodenja in upravljanja,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda;
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe;
– ni pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in,
– je državljan/ka Republike Slovenije z aktivnim znanjem slovenskega jezika.
Kandidat/ka bo imenovan/a po predhodnem soglasju ustanovitelja za dobo petih let.
Pisni vlogi, ki zajema življenjepis in opis ustreznih delovnih izkušenj, mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o izkušnjah vodenja in upravljanja,
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo izpisa obdobij zavarovanj v RS (ZPIZ), iz katerega je razvidna delovna oziroma zavarovalna doba,
– izjavo, da kandidat/ka:
– ni hkrati član/ica sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda, 
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, 
– ni pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 
– da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu za izvedbo razpisa pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, zahtevanih v prijavi ter 
– da je državljan/ka Republike Slovenije z aktivnim znanjem slovenskega jezika. 
Ob prijavi na razpis je kandidat/ka dolžan/dolžna predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
Rok za oddajo prijav je 21 dni od dneva objave razpisa na naslov: Javni zavod Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, s pripisom na ovojnici »Za razpis za direktorja – ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet zavoda Lekarne Brežice 

AAA Zlata odličnost