Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

Št. 671-0013/2022-7 Ob-1179/23, Stran 137
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb), Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, objavlja
popravek 
javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2023 
1. V »javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2023«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4/23 dne 13. 1. 2023, se v točkah:
a. »3. Predmet razpisa in razpisna področja« za tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: »Vrhunski šport«. Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
b. »6. Upravičeni stroški« za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: »Za upravičene stroške se v programu Vrhunski šport štejejo naslednji stroški:
– stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin);
– stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom – potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % odobrenih sredstev,
– stroški priprav in udeležbe na največjih športnih tekmovanjih,
– materialni stroški programa (športni rekviziti, športna oprema ipd.)«.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu občine, https://www.komen.si/novice/razpisi/2023011609234703/javni-razpis-za-sofinanciranje-letnega-programa-sporta-v-obcini-komen-v-letu-2023/.
3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost